Jump to content


Photo
- - - - -

เปิดผลสอบ "สด.9" อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


 • Please log in to reply
75 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 21:58

เปิดผลสอบ "สด.9" อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ขอขอบคุณ ข่าวสด
http://www.khaosod.c...9PQ==หมายเหตุ : พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ทำหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ชี้แจงผลสอบการบรรจุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
สมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย

เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบกโดยไม่ผ่านการตรวจเลือก

และไม่มีหลักฐานทางทหาร


รณีการบรรจุนายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร เป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 กำหนด

ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นชาย ระเบียบกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ต้องมีใบสำคัญทางทหารด้วย เช่น ทะเบียนกองประจำการ (สด.3), ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ....(แบบ สด.43) หรือใบสำคัญ/หนังสือสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วแต่กรณี

ซึ่งส่วนราชการต้นสังกัดที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้น และเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว รมว.กลาโหมผู้มีอำนาจในการบรรจุย่อมสามารถออกคำสั่งให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานขอบรรจุ

กรณีของนายอภิสิทธิ์ซึ่งขณะนั้น (7 ส.ค.2530) กระทรวงกลาโหมเชื่อว่าการขอบรรจุนายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารนั้น ส่วนราชการที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมแล้ว รมว.กลาโหมจึงออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

แต่ปรากฏว่าภายหลังมีผู้ร้องเรียนการบรรจุไม่ถูกต้อง เนื่องจากใช้หลักฐานเอกสารที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ กองทัพบกโดยเจ้ากรมจเรทหารบกได้สอบสวนข้อเท็จจริงตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือกรมการกำลังสำรองทหารบก ลับที่ กห 0426/654 ลงวันที่ 8 มี.ค.2542 รายงานผลการสอบสวนถึง ผบ.ทบ. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2542 ตามหนังสือกรมจเรทหารบกที่ กห 0423/277 ลงวันที่ 19 พ.ค.2542

โดยเสนอให้ลงทัณฑ์ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดไปเรียบร้อยแล้ว

ในครั้งนี้ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า

1.1 ขั้นตอนการบรรจุมีหลักฐานใบสำคัญทางทหาร คือ หนังสือรับรองการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามหนังสือแผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร ที่ กห 0481.62/5053 ลงวันที่ 31 ก.ค.2530

ซึ่งเป็นหลักฐานที่ขัดต่อพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 เนื่องจากเป็นการรับรองว่า นายอภิสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) และเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2525 ได้รับการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติŽ

ซึ่งตามความจริง นายอภิสิทธิ์จะต้องไม่ได้รับการผ่อนผัน เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้กำลังศึกษาหรือมีสิทธิขอผ่อนผันตามพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3)

ทั้งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน จึงไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบบุคคลในราชการทหาร ทำให้ไม่ต้องขอหรือไม่สามารถขอรับการผ่อนผันในการเข้ารับราชการทหารได้


หรือหากได้ขอรับการผ่อนผันกรณียังศึกษาอยู่ต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต จะต้องได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 27(2) เป็นแบบ สด.41

อีกทั้งยังมีหลักฐานต้นขั้วแบบ สด.9 และเอกสารแบบ สด.1 ฉบับจริง ยืนยันว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกิน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2529

แต่ใบสำคัญ (แบบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย ลงวันที่ 8 เม.ย.2531 ยังกำหนดข้อความผิดจากการเข้าบัญชีทหารกองเกิน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2529

เป็นเข้าบัญชีทหารกองเกิน เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2531 ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลฉบับเดิมที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติม

ดังนั้น ใบสำคัญ (แบบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่ 8 เม.ย.2531 จึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐานใบสำคัญทางทหารที่ถูกต้องได้

1.2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ เพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หลังจากนายอภิสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2531 ได้นำใบสำคัญ (แบบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่ 8 เม.ย.2531 ไปขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ

หากนำใบสำคัญ (แบบ สด.9) ฉบับลงวันที่ 4 ก.ค.2529 เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก (ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร) ในวันที่ 7 เม.ย.2530

จึงทำให้การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) โดยใช้เอกสารใบสำคัญ (แบบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายไม่ถูกต้องไปด้วย

2.รมว.กลาโหมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 281/55 ลงวันที่ 25 มิ.ย.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

และคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 295/55 ลงวันที่ 2 ก.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (เพิ่มเติม)

โดยกรมเสมียนตรามีหนังสือสอบถามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอให้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันหรือได้รับการยกเว้นการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนายอภิสิทธิ์มีอยู่จริงหรือถูกต้องประการใด

ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งเอกสารสำคัญพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง คือ ใบสมัคร สัญญาค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดา สำเนาแสดงผลการเรียน พร้อมคำแปล และผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.1) แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานใบสำคัญทางทหารฉบับจริง

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ตรวจพบก่อนหน้าโดยจเรทหารบก

ในการปฏิบัติเมื่อส่วนราชการต้นสังกัดที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องชั้นต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 รมว.กลาโหมผู้มีอำนาจในการบรรจุย่อมสามารถออกคำสั่งให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานขอบรรจุ

สำหรับการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการผ่อนผัน หรือได้รับการยกเว้นการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนายอภิสิทธิ์ คงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และ 1.2

ซึ่งพบว่าเอกสารใบสำคัญ (แบบ สด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย ลงวันที่ 8 เม.ย.2531 หนังสือแผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร ที่ กห 0481.62/5053 ลงวันที่ 31 ก.ค.2530 และทะเบียนกองประจำการ (สด.3)

มีสาระสำคัญไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และไม่อาจใช้เป็นหลักฐานเอกสารการรับราชการทหารได้ และยังปรากฏหลักฐานแบบ สด.16 ปี 2536 ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ไม่เข้ารับการตรวจเลือกŽ

และหลักฐานแบบ สด.27 ปี 2530 ระบุว่า นายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2529Ž ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันความไม่ถูกต้องของเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ดังกล่าวข้างต้นด้วย

3.หากกระบวนการบรรจุคำสั่งบรรจุ หรือคำสั่งแต่งตั้ง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง กระทรวงกลาโหมสามารถยกเลิก เพิกถอนคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งแต่งตั้งได้โดยอำนาจของรมว.กลาโหม

โดยกระทรวงกลาโหมจะต้องพิจารณามูลเหตุ และแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สำหรับการเรียกเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ คืน ถ้าจำเป็นหรือมีเหตุอันควรจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

สำหรับการดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 กระทรวงกลาโหมสั่งการให้กรมพระธรรมนูญรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการแสดงข้อมูลเท็จในการบรรจุเข้ารับราชการของนายอภิสิทธิ์จะดำเนินการต่อไปอย่างไร

หากจะต้องเพิกถอนคำสั่งจะกระทำได้หรือไม่ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไประหว่างรับราชการจะสามารถเรียกคืนได้หรือไม่ประการใด

รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมเอกสารและนำเอกสารไปใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าว

------------


เครดิสกระทู้คุณLazBue

Edited by ชายในวรรณคดี, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:37.


#2 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:00

ลำดับเหตุการณ์การบรรจุนายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการโรงเรียน จปร.

* 4 ก.ค.29 ร.อ.รณรงค์ ศรีพลกรัง สัสดีเขตลาดกระบัง รักษาราชการแทนสัสดีเขตพระโขนง ขึ้นบัญชีทหารกองเกินนายอภิสิทธิ์ตามแบบ สด.1 มีข้อมูลสอดคล้องกับต้นขั้วใบสำคัญ (แบบ สด.9) ที่ 5352 ลง 4 ก.ค.29 (ต้นขั้ว สด.9)

* 19 มี.ค.30 โรงเรียน จปร. มีหนังสือที่ กห 0461/762 ลง 19 มี.ค.30 เรียน ผบ.ทบ. ขออนุมัติบรรจุนายอภิสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการในตำแหน่ง รรก.อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (อัตรา พ.ต.)

* 31 มี.ค.30 สบ.ทบ.มีหนังสือถึง โรงเรียน จปร. ขอหลักฐานการบรรจุและส่งเอกสารหลักฐานทางทหารเพิ่มเติม

* 7 เม.ย.30 มีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในพื้นที่เขตพระโขนง แต่นายอภิสิทธิ์ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือก (สด.16 และสด.43 เป็นบุคคลขาดการตรวจเลือก)

* 9 เม.ย.30 นายอภิสิทธิ์เขียนใบสมัครที่โรงเรียน จปร. ในใบสมัครระบุว่าเกิดเมื่อ 3 ส.ค.07 อายุ 23 ปี

* 31 ก.ค.30 มีสำเนาหนังสือรับรอง ที่ กห 0481.62/5053 ลง 31 ก.ค.30 ออกโดย พ.ต.ไพโรจน์ แก้ววงศ์ ผช.สด.กรุงเทพมหานคร ว่า นายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อ 1 ม.ค.25 ได้รับการผ่อนผัน ไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ ตามมาตรา 29(3) แห่งพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497Ž ซึ่งผิดจากความเป็นจริง ข้อกฎหมาย และขั้นตอนการได้มาของ สด.41 (ผู้ผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ) โดยเริ่มจาก

1.ผู้ขอรับการผ่อนผันลงทะเบียนทหารกองเกินได้รับแบบ สด.9 และหมายเรียกแบบ สด.35
2.ร้องขอผ่อนผันผ่านสถานทูต ณ สถานศึกษา แนบเอกสารรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาพร้อมคำแปล จากนั้นสถานทูตจะมีหนังสือถึงที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาทหาร
3.ผู้ขอผ่อนผันเขียนคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาทหาร ขอผ่อนผันเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ นายอำเภอจะสอบปากคำและบันทึกความเห็นตามแบบ ปค.14 แล้วรายงานขอผ่อนผันเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนาทหาร
4.สด.จังหวัดภูมิลำเนาทหารนำเรียนผู้ว่าฯ อนุมัติและลงชื่อในหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ตามแบบ สด.41 (ผ่อนผันตามมาตรา 27(2) แต่สำหรับผู้ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารที่ศึกษาในประเทศจะใช้มาตรา 29(3) สถานศึกษาจะแจ้งรายชื่อผู้ขอผ่อนผันและผู้อนุมัติผ่อนผันจะแจ้งเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาได้รับทราบเท่านั้น)

* 4 ส.ค.30 บก.ทท.เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติบรรจุนายอภิสิทธิ์ อายุ 23 ปี คุณวุฒิ Bacherlor of Arts (Philosophy, Politics, and Economics) แห่ง University of Oxford ประเทศอังกฤษ

* 7 ส.ค.30 กห.มีคำสั่ง กห ที่ 720/30 ลง 7 ส.ค.30 เรื่องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยบรรจุนายอภิสิทธิ์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่ง รรก.อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (อัตรา พ.ต.) ใบสำคัญทางทหารใช้หนังสือรับรองผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติตามมาตรา 29(3) ที่ออกให้โดยไม่ถูกต้องตามแบบ สด.41 (หนังสือรับรองที่ กห 0481.62/5053 ลง 31 ก.ค.30)

* 8 เม.ย.31 สด.เขตพระโขนงออกใบสำคัญ (แบบสด.9) แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายที่ 1178 ลง 8 เม.ย.31 มีข้อสังเกตในใบแทนตามต้นขั้ว จะต้องลงบันทึกตามต้นขั้วแบบ สด.9 ฉบับเดิม แต่กรณีนี้ลงวันที่การเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อ 8 เม.ย.31 (เป็นวันเดียวกันกับวันออกใบแทนฯ) และไม่มีการออกเอกสาร แบบ สด.1 หรือลงบันทึกในแบบ สด.27 แต่สำหรับบุคคลอื่นในหลักฐานเล่มเดียวกันจะบันทึกวันเข้าบัญชีทหารกองเกินเป็นวันเดียวกับต้นขั้วเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งจะตรงกับแบบ สด.1 และแบบ สด.27 ของบุคคลนั้นๆ

* 26 เม.ย.31 กห.มีคำสั่ง กห ที่ 339/31 ลง 26 เม.ย.31 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์เป็นว่าที่ร้อยตรี ตั้งแต่ 26 เม.ย.31 หลังจากฝึกหลักสูตรอบรมนายทหารสัญญาบัตร สำเร็จเมื่อ 25 เม.ย.31

* 2 มิ.ย.31 โรงเรียน จปร. นำตัวนายอภิสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนกองประจำการที่สัสดีจังหวัดนครนายก ใช้ใบสำคัญแบบ สด.9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย โดยระบุว่าเข้าบัญชีทหารกองเกิน เมื่อ 8 เม.ย.31 ซึ่งผิดจากข้อเท็จจริงที่ลงทะเบียนทหารกองเกินเมื่อ 4 ก.ค.29 (ตามแบบ สด.9, แบบ สด.1 และแบบ สด.27 ฉบับจริง ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ ณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)

* 12 เม.ย.32 กห.มีคำสั่ง กห ที่ 270/32 ลง 12 เม.ย.32 เรื่อง ให้นายทหารออกจากประจำการ โดยให้ ร.ต.อภิสิทธิ์ออกจากประจำการตามที่ขอลา เป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด สังกัด บก.จทบ.ก.ท. ตั้งแต่ 2 เม.ย.32


#3 ppneer

ppneer

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,192 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:06

จงดักดานอยู่กับความไง่ต่อไป

ท่านนายกอภิสิทธิ์ ผมเชื่อ 1,000,000% ไม่มีความผิดเรื่องการหนีเกณท์ทหาร
แต่ไอ้แม้วจอมมารทรราช มันหนีคดีที่มันได้ทำความชั่วไว้กับประเทศแม่มัน 100,000,000%

Edited by ppneer, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:08.

ขวานทอง บรรพบุรุษ เป็นคนสร้างให้เราทุกวันนี้ ตัวกูจะปกปักรักษาเท่าชีวิตเพื่อ พ่อหลวง กูถวายชีวิตใอ้แม้ว ออกไปๆๆๆ กูเกลียดใอ้แม้ว

#4 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:06

Posted Image


หมัดแย็บ สภาพ มาร์คยังเป็นอย่างที่เห็น เละตุ่มแป๊ะ

ถ้าปล่อย หมัดเด็ด จิตนาการเอา นะพี่น้อง หุหุ :lol: :D :lol:

#5 antiseptic

antiseptic

  น้องใหม่และซิง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,672 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:11

ก็เรื่องเดิมๆของไอ้ตู่ มู้นู้นก็มีคนตอบไปแล้ว
แต่เสื้อแดงเหมือนจะอ่านหนังสือไม่ออก
"We all make choices. But in the end, our choices make us."Andrew Ryan

#6 kaidum

kaidum

  ขาดขา

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,085 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:14

คำเตือน

อย่าเพิ่งมั่นใจในกระบี่
หากยังตีไม่เสร็จ

Edited by kaidum, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:14.

ประชาธิปไตยของผม ไม่ได้เกิดจากอารมณ์และการอุปถัมป์ โดยใคร

#7 kaidum

kaidum

  ขาดขา

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,085 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:19วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555, 13.50 น.
tags : , ศาล, กองทัพ, ผ่อนผัน, จตุพร, ตู่, มาร์ค, หนีทหาร, อภิสิทธิ์
Posted Image
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราฎร กล่าวถึงกรณีที่ นายกมล บันไดเพชร สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวหาว่าหนีทหารและใช้เอกสาร สด.9 เท็จสมัครรับราชการทหาร ว่า ถือเป็นการกล่าวหาตนในเรื่องเดิมๆ ของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกับนายจุตพร พรหมพันธุ์ แกนนำคนเสื้อแดงกล่าวหา ซึ่งตนไม่ได้หนักใจ เพราะได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดแล้ว และการที่นายจตุพรนำเอกสารผลการตรวจสอบของกองทัพบกเมื่อปี 2542 มาโจมตี ยิ่งไม่น่ากังวล เพราะเป็นเรื่องในอดีต แต่สิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกต คือเหตุใดนายจตุพรและกองทัพไม่นำบัญชีการขอยื่นผ่อนผัน มาแสดงหรือยื่นต่อศาลอาญาในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีของศาลด้วย หรือเพราะรู้ว่าเมื่อมีการนำมายื่นแล้วจะทำให้ผลในคดีมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์กับตน
"ในการสืบพยานของศาลอาญา ได้เรียกนายกมลขึ้นให้การ ซึ่งเมื่อทนายถามนายกมลว่าทำไมไม่เอาเอกสารบัญชีการขอผ่อนผันมาแสดงต่อศาล หรือเพราะรู้ว่าเมื่อนำมายื่นแล้วจะมีผลต่อรูปคดี ซึ่งนายกมลก็ยอมรับ แต่นายจตุพรยังไม่ขึ้นให้การต่อศาล ขณะเดียวกันทั้งนายกมล นายจตุพร หรือแม้แต่กระทรวงกลาโหม กลับไม่มีการพูดถือเอกสารผ่อนผันเลย และไม่มีการเอาบัญชีการขอผ่อนผันของผมมาแสดงด้วย ดังนั้นจึงเป็นความพยายามโจมตีทำลายผม โดยไม่นำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาเปิดเผย" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

http://www.naewna.com/politic/15087


Edited by kaidum, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:20.

ประชาธิปไตยของผม ไม่ได้เกิดจากอารมณ์และการอุปถัมป์ โดยใคร

#8 Ricebeanoil

Ricebeanoil

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,282 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:19

ไม่ต้องรีบ ไม่กี่วันศาลก็ตัดสินแล้ว ใครได้เฮใครได้ฮา เดี๋ยวก็รู้
คำเตือน อย่าเพิ่งออกตัวแรง อาจต้องเปลี่ยน log in ภายหลัง เพราะทนความอับอายไม่ได้
เถียงกับความจริง เถียงให้ตายก็ไม่มีทางชนะ

#9 hinotori

hinotori

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,885 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:19

ได้โปรดเถิดคร้าบบบบ ร่องรอยด่างพร้อยตรงไหนก็ได้ ที่มาร์คมันมี

ชั่งไข่ หนีทหาร หัว ถุงยาง ขี้ไม่ล้างตูด อะไรก็ด้ายยยยย

ขอให้กระผมได้เอามาสำเร็จความใคร่ทางอารมณ์หน่อยเถอะคร้าบบบบบ จะลงแดงตายแล้วคร้าบบบบบ

มออออออ มออออออ

(แทงใจดำควายไปหลายตัว ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ มออออ) :)

#10 antiseptic

antiseptic

  น้องใหม่และซิง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,672 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:20

สุกำพลมันคงแค้นมาร์คที่ไปยกเลิก gt200 ของโคตรพ่อมันมั้ง
เลยต้องออกมาหาเรื่องเค้าแบบนี้
"We all make choices. But in the end, our choices make us."Andrew Ryan

#11 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:20

ไม่ต้องรีบ ไม่กี่วันศาลก็ตัดสินแล้ว ใครได้เฮใครได้ฮา เดี๋ยวก็รู้
คำเตือน อย่าเพิ่งออกตัวแรง อาจต้องเปลี่ยน log in ภายหลัง เพราะทนความอับอายไม่ได้


ID นี้เปลี่ยนล็อคอิมมาเป็นร้อยๆรอบแล้วมั้งครับ???
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

#12 นารีขี่หมาเน่า

นารีขี่หมาเน่า

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,072 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:21

อย่าเชื่อทุกอย่างที่แกนนำบอกครับพวกนี้โกหกเก่งคดีในศาลเยอะแล้วก็แพ้เกือบทั้งนั้นด้วย :huh:

#13 mee-sua-man

mee-sua-man

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,197 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:22

แก้รัฐธรรมนูญ ได้สมหวังทุึกอย่าง ตอนนี้ขุึดฝ่ายค้าน เพราะรัฐบาลล้มเหลว หากเขาพระวิหารตกไปเป็นของเขมรรวมทั้งบริเวณเมื่่่อไรเป็นเรื่อง


#14 Ricebeanoil

Ricebeanoil

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,282 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:25


ไม่ต้องรีบ ไม่กี่วันศาลก็ตัดสินแล้ว ใครได้เฮใครได้ฮา เดี๋ยวก็รู้
คำเตือน อย่าเพิ่งออกตัวแรง อาจต้องเปลี่ยน log in ภายหลัง เพราะทนความอับอายไม่ได้


ID นี้เปลี่ยนล็อคอิมมาเป็นร้อยๆรอบแล้วมั้งครับ???


ระวังคนกลางสุดในสามหมื่นโลกจะบอกว่าท่านกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานแต่บังเอิญถูกได้นะครับ
เถียงกับความจริง เถียงให้ตายก็ไม่มีทางชนะ

#15 ทองเปลว

ทองเปลว

  อัครเทพ 15000

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,164 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:26

คนพวกนี้ กินขี้ มันก็ยอมทำขอให้แกนนำมันสั่ง

#16 David_GinoLa

David_GinoLa

  สมาชิกระดับไพร่

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,561 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:30ไม่ต้องรีบ ไม่กี่วันศาลก็ตัดสินแล้ว ใครได้เฮใครได้ฮา เดี๋ยวก็รู้
คำเตือน อย่าเพิ่งออกตัวแรง อาจต้องเปลี่ยน log in ภายหลัง เพราะทนความอับอายไม่ได้


ID นี้เปลี่ยนล็อคอิมมาเป็นร้อยๆรอบแล้วมั้งครับ???


ระวังคนกลางสุดในสามหมื่นโลกจะบอกว่าท่านกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานแต่บังเอิญถูกได้นะครับ


ผมอยากให้ผิดเหลือเกินครับ อยากได้คนใหม่ๆมาบ้าง เบื่อชุดความคิดเดิมๆของคนนั้นมากๆ
"การเมืองต้องเป็นเรื่องการเสียสละ การเมืองคือภาระของทุกผู้การเมืองเรื่องส่วนรวมร่วมรับรู้ การเมืองต้องต่อสู้เพื่อส่วนรวม"เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

#17 Moo3storey

Moo3storey

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,239 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:40

กระทู้เรื่องเดิมๆไม่เบื่อรึไงครับ ?

นี่แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์ดีขนาดเสื้อแดงมันหาเรื่องอะไรมาเล่นไม่ได้แล้วไง ถึงได้วกวนอยู่แต่เรื่องหนีทหาร

เรื่องเก่าตั้งแต่ปี 42 จบไปนานแล้วยังจะเอามาเล่นกันอีก เค้าขุดคุ้ยเค้าเคลียร์ไปตั้งแต่ก่อนนปก.ยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องอีเพ็ญซะอีก

คำสัมภาษณ์ของสุกำพลก็อันเดิม หลักฐานใหม่อะไรก็ไม่มี เค้าตัดสินกันไปแล้วจะให้คดีมันเปลี่ยนอะไรอีก

แล้วคดีก็หมดอายุความไปนานแล้ว เชื่อสิว่าไอ้ตู่ก็จะแพ้เหมือนสมัยที่ ใครนะ "เพียยุระ" น่ะ(ขออภัยผมนึกชื่อไม่ออก) ที่ตอนนั้นต้องออกแถลงการณ์ขอโทษคุณอภิสิทธิ์

#18 susu

susu

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,066 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:43

อาการข้างเคียงที่เกิดหลังจาก ศาลฉีดยา

#19 hunter

hunter

  น้องใหม่

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:52

รมต.กาโหน. ไม่ละอายบ้างหรืออย่างไร
_ มาเอาผิดบุคคลที่เรื่องผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว. จะหาหลักฐานก็เหอะ ผมเชื่อว่าการเข้าเป็นนายร้อยเขาตรวจสอบกันละเอียดมากแล้ว
_ท่านกำลังเล่นการเมือง จนกระทั่งไม่ปกป้อง กระบวนการทางทหาร
_ หากจะสู้คดีจริงๆๆ. เนื้อความใน สด.9 ที่ลงว่าขึ้นทะเบียนปี 31 แทนที่จะเป็นปี 29 นั้น จนท. อาจพลาดได้ เพราะออกแทนฉบับเดิมปี 29 ต้นขั้วก็อยู่
แค่มีต้นขั้วก็ยืนยันแล้วว่าขึ้นทะเบียนปี 29 จริง ท่านจะมาอ้างว่าเนื้อความมันผิด ไม่ได้สำนึกถึงข้อเท็จจริงเลย. มันน่าละอายมากๆๆๆ
พอมาเป็น สด.3 มัน แน่นอนว่าต้องเขียนตาม สด.9 อย่างเลี่ยงไม่ได้
_ กรณีขอหลักฐานจาก ร.ร.นายร้อย. กว่า 20 หลักฐานที่ไหนจะอยู่ครบ. ส่วนราชการที่ไหนเก็บเอกสารดีขนาดน้านน แถมาได้
_ สด.3 รู้หรือไม่มันคือ อะไร. มันคือ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ เป็นหลักฐานที่แสดงว่า ผู้นั้นเข้ารับใช้ชาติตามกฎหมายแล้ว
_ หากจะเอาผิดจริง ใครผิดบ้างล่ะ. สัสดีผู้ออกใบ สด.9 คณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการ รร.นายร้อย ผู้ตรวจสอบประวัติ
เป็นนายร้อยต้องได้รับโปรดเกล้าฯ ประกาศออกราชกิจจา มันเรื่องเล่นๆที่ไหนกัน. อ้างว่าหลักฐานเท็จเหรอ
แค่ สด.9 หรือ เกณฑ์ทหาร.หรือไม่. คณะผู้ตรวจสอบ จะดูไม่ออกหรือไงว่ามีพิรุจน์ตรงไหน


__คนต้องคดีอาญา ศาลพิจารณาแล้ว. ดันไม่เรียกเครื่องราขย์คืน. ทีเรื่องผ่านมา 20 กว่าปี หาหลักฐานเก่งนัก

#20 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 22:55

_ มาเอาผิดบุคคลที่เรื่องผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว. จะหาหลักฐานก็เหอะ ผมเชื่อว่าการเข้าเป็นนายร้อยเขาตรวจสอบกันละเอียดมากแล้ว
เดี๋ยวจะหาว่าสั่งสอน ทีหลังอยากใช้ความเชื่อ มีคนโดนลงโทษด้วยนะคับ ไปหาข้อมูลใหม่นะ :mellow:


#21 ben10

ben10

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 393 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:10

_ มาเอาผิดบุคคลที่เรื่องผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว. จะหาหลักฐานก็เหอะ ผมเชื่อว่าการเข้าเป็นนายร้อยเขาตรวจสอบกันละเอียดมากแล้ว
เดี๋ยวจะหาว่าสั่งสอน ทีหลังอยากใช้ความเชื่อ มีคนโดนลงโทษด้วยนะคับ ไปหาข้อมูลใหม่นะ :mellow:


คนที่โดนลงโทษ เท่าที่อ่านคือ โดนในกรณีละเว้นปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คือ ไม่จับไปเกณฑ์ทหาร กับตรวจหลักฐานไม่ครบ ผมว่ามันเบามากเลยครับ เพราะถ้าเอาเกณฑ์นั้นมาวัด ตอนนี้ ข้าราชการทั้งประจำและการเมืองคนไหน ไปเจอนักโทษหนีคดีแล้วไม่จับหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ผิดมาตราเดียวกับสัสดีคนนั้นแหละครับ แล้วพวกเสื้อแดงที่มีคุณธรรมทำไมเงียบเป็นเป่าสากล่ะครับ ออกมาโวยบ้างสิครับว่า ข้าราชการเหล่านั้นผิด มาตรา 157 จะได้ไม่สองมาตราฐานครับ

#22 ppneer

ppneer

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,192 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:12

_ มาเอาผิดบุคคลที่เรื่องผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว. จะหาหลักฐานก็เหอะ ผมเชื่อว่าการเข้าเป็นนายร้อยเขาตรวจสอบกันละเอียดมากแล้ว
เดี๋ยวจะหาว่าสั่งสอน ทีหลังอยากใช้ความเชื่อ มีคนโดนลงโทษด้วยนะคับ ไปหาข้อมูลใหม่นะ :mellow:


เควี้ยเอื้องเสร็จ ไปนอนคาง มอๆในคอกได้แล้ว พรุ่งนี้จะต้องไปไถนาต่อนะไอ้ควาย
ขวานทอง บรรพบุรุษ เป็นคนสร้างให้เราทุกวันนี้ ตัวกูจะปกปักรักษาเท่าชีวิตเพื่อ พ่อหลวง กูถวายชีวิตใอ้แม้ว ออกไปๆๆๆ กูเกลียดใอ้แม้ว

#23 blackdragon

blackdragon

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 542 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:15

หุ หุ กรณีผม

สด.9 ไม่ได้หาย

เพียงแต่มันหาไม่เจอ

ตอบตามดอกเตอร์เหลิม

คนที่เก่งกฎหมายที่สุดในสามโลก

...ปืนไม่ได้หายเพียงแต่หาไม่เจอ

เหอ เหอ...

#24 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:20

Posted Image
อนาถใจ กับ สลดใจคับ ใครเข้ามาทู้นี้ สภาพเหมือนกันหมด เละตุ่มแป๊ะ :(

#25 Ixora

Ixora

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,177 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:22

อนาถใจ กับ สลดใจคับ ใครเข้ามาทู้นี้ สภาพเหมือนกันหมด เละตุ่มแป๊ะ :(


เหรอ
จะรอดูศาลตัดสินว่ะ อย่าลืมไปบอกไอ้ใจตุ๊ดที่มัน "หนีทหาร" ตัวจริง
ให้กลับมารับโทษติดคุกที่ศาลลงโทษตัดสินแล้วด้วยนะ ... หุๆ

Edited by Ixora, 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:23.

...ความชอบธรรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม...

#26 Tybalt

Tybalt

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 592 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:28

อยากให้ฟ้องรอมอตอ กะลาหอยด้วย พูดไปเรื่อย

#27 คนสับปะหลี้

คนสับปะหลี้

  สูงสุดแดนสยาม

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,262 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:34

สรุปแล้วจะเอาประเด็นนี้มาเป็นผลงานตอนเป็นรัฐบาลว่างั้นเน๊าะ ยังไงก็รอคำตัดสินของศาลละกัน ว่าแต่รัฐบาลนี้บริหารประเทศดีแล้วเหรอ ได้ยินแต่หลายมาตรฐาน ทั้งเรื่องหมื่นห้า ปริญญาตรี ตอนนี้เริ่มมีการประท้วงละ ไหนจะเรื่องประกันราคาอีก ถึงแม้จะเอาเรื่องมาร์คมาเป็นประเด็นแต่มันก็หนีความจริงเรื่องการบริหารประเทศที่ล้มเหลวไปไม่ได้หรอกนะ พวกคนเสื้อแดงทั้งหลาย

"ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ" - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

"คนเราสามารถเปลี่ยนต้นไม้ประหลาด ให้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนคนผิดให้เป็นพระเจ้า เปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีดำ เพียงเพราะความเชื่อของตัวเองเพียงเท่านั้น"


#28 Critical

Critical

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 588 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:36

ประโคมข่าว เพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าอภิสิทธิ์ผิดแน่ๆ แต่เรื่องผ่อนผันไม่เอามาพูด ฮ่าาาา

แต่พอศาลตัดสินว่าอภิสิทธิ์ไม่ได้หนี เพราะผ่อนผัน มันก็จะว่าศาลเอียงอีก คอยดูสิ -_-
"การยอมรับแนวคิดหนึ่งในวงกว้าง ไม่ได้เป็นสิ่งพิสูจน์ความถูกต้องของความคิดนั้น" - แดน บราวน์, สาส์นลับที่สาบสูญ

#29 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:41

* 19 มี.ค.30 โรงเรียน จปร. มีหนังสือที่ กห 0461/762 ลง 19 มี.ค.30 เรียน ผบ.ทบ. ขออนุมัติบรรจุนายอภิสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการในตำแหน่ง รรก.อจ.ส่วนการศึกษา รร.จปร. (อัตรา พ.ต.)

ก่อนกำหนดเกณฑ์หรือหลังกำหนดเกณฑ์ครับ

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#30 Robin

Robin

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,097 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:43

เรื่องนี้ถูกหยิบยกมาเพื่อกลบข่าวการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลครับ ท้งค่าแรง 300 เงินเดือน 15000 จำนำข้าว ที่ทำให้ไทยต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าว แท็บเลท น้ำท่วม ปัญหา 3 จว ภาคใต้ ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

#31 centrino14

centrino14

  อำมาตย์ตัวพ่อ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,111 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:45

อนาถกับชายในวรรณคดี ที่ไม่รู้เรื่องระบบราชการแล้วยังมาโชว์โง่
ใครสอบได้ทุน ก.พ. หนีทหารได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกคน
ถ้า จนท. ก.พ. ลืมส่งเรื่องผ่อนผัน ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครอง นักเรียนทุน ก.พ.
จนท.ก.พ. ก็แค่โดนตำหนิเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องผิดวินัยร้ายแรง
เบื่อพวกเสื้อแดงตอแหล

#32 ตามงคล

ตามงคล

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,977 posts

ตอบ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 23:56

ผมไม่เห็นว่างานนี้มาร์คจะโดนหมัดเจ็บยังไง เพราะที่ยื่นสอบไป กลาโหม ก็โดนเองเต็มๆ -_-

สมัยนั้นเอกสารราชการเวลาออกล่าช้าทุกอย่าง ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียบ

ผมเองก็เคยโดน คณะไปฝึกแล้วยังต้องกลับมาขอเอกสารเพิ่มตอนปล่อยกลับบ้าน เพื่อนำกลับไปยื่นประกอบที่ศูนย์ฝึกฯ <_<

Edited by ตามงคล, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:14.


#33 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:02

* 2 มิ.ย.31 โรงเรียน จปร. นำตัวนายอภิสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนกองประจำการที่สัสดีจังหวัดนครนายก ใช้ใบสำคัญแบบ สด.9 แทนฉบับที่ชำรุดสูญหาย โดยระบุว่าเข้าบัญชีทหารกองเกิน เมื่อ 8 เม.ย.31 ซึ่งผิดจากข้อเท็จจริงที่ลงทะเบียนทหารกองเกินเมื่อ 4 ก.ค.29 (ตามแบบ สด.9, แบบ สด.1 และแบบ สด.27 ฉบับจริง ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ ณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ)

* 12 เม.ย.32 กห.มีคำสั่ง กห ที่ 270/32 ลง 12 เม.ย.32 เรื่อง ให้นายทหารออกจากประจำการ โดยให้ ร.ต.อภิสิทธิ์ออกจากประจำการตามที่ขอลา เป็นนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด สังกัด บก.จทบ.ก.ท. ตั้งแต่ 2 เม.ย.32

ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นกองหนุนทำไมถึงยังอยู่ในบัญชีคนขาดอีกครับ

Posted Image

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#34 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:09

มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และเมื่อต้องเข้ากองประจำการจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการมีกำหนดสองปี ส่วนผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะให้รับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่าสองปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ แต่สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ
วันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการในกรณีที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ยังขึ้นทะเบียนกองประจำการให้ไม่ได้ในวันที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจำการภายหลังจากวันเข้ารับราชการทหารกองประจำการก็ได้ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการตั้งแต่วันที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการ เมื่ออยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดแล้วให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจำการ การแบ่งประเภท และการปลดทหารประจำการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทหารประจำการนั้น ถ้ายังมิได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ ก็ต้องขึ้นทะเบียนกองประจำการ และรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเป็นทหารประเภทอื่น

ขึ้นทะเบียนกองประจำการตั้งแต่ปี 2531 นำปลดเป็นกองหนุนตั้งแต่ 2532 ทำไมปี 2533-2536 ถึงยังมีชื่ออยู่ในบัญชีคนขาดครับ

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#35 คนทุกที่

คนทุกที่

  ชนชั้นกลาง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,355 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:18

คำเตือน

อย่าเพิ่งมั่นใจในกระบี่
หากยังตีไม่เสร็จ

กระบี่คมไหมไม่รู้ แค่คำพูดนี้คม

#36 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:26

สมมตินะครับถ้าผมโดนหมายเรียกให้ไปเกณฑ์ทหาร วันเกณฑ์ผมดันลืมเอา สด.9 บัตรประชาชนและหลักฐานการศึกษา มีแต่ใบขับขี่ ผมต้องถูกเกณฑ์ไหมครับในเมื่อหลักฐานไม่ครบ

มาตรา ๒๗ ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดหมายนั้นโดยนำใบสำคัญทหารกองเกิน บัตรประจำตัวประชาชนและประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรือไม่ว่าอยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่าทหารกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก เว้นแต่


[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#37 Hilton(ปาล์มาลี)

Hilton(ปาล์มาลี)

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 730 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:33

ไม่รู้ว่าผลสอบ "สด.9" ของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เท่าไร รู้แต่ว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (philosophy, politics and economics, PPE) ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ม๊าคได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นับเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชานี้ ต่อจากพระยาศรีวิศาลวาจา

"พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา (นามเดิม เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล, หุ่น ฮุนตระกูล - ในเอกสารบางแหล่ง เขียนว่า พระยาศรีวิศาลวาจา) (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2511) อดีตปลัดทูลฉลอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหนึ่งในผู้ร่างกฎหมายที่จะนำมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และนายเรมอนต์ บี สตีเวนส์ ซึ่งทรงมีกำหนดที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 [1]
พระยาศรีวิสารวาจา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด บาร์ริสเตอร์มิดเดิลเทมเปิล [2]ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งในสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7 และองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบัน [3]
บทบาทในทางการเมืองเป็นสมาชิกและเป็น ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และบทบาทในทางวิชาการดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
พระยาศรีวิสารวาจา มีเชื้อสายจีนไหหลำ มีชื่อจีนว่า ฮุ่นเซ็กเตี่ยน [4]

สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ใช่ของทักษิณ แต่มาจากเงินภาษีของหนู..ของคนไทยทุกคน..  แตงโม เวทีราชดำเนิน 5/11/2013

ผมยังยอมติดคุก 15 วัน แล้วพวกคุณมานิรโทษอะไรกัน .. เต๋า สมชาย เวทีราชดำเนิน 6/11/2013


#38 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:37

Posted Image
ขาดคำยินยอมคู่สมรส ปี 30 อภิสิทธิ์มีคู่สมรสแล้วรึ
บอกว่าขาดแค่หลักฐานผ่อนผันอย่างเดียว ไม่ได้เรียกหา สด.9

Edited by Solidus, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 00:38.

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#39 apch

apch

  น้องใหม่

 • Members
 • Pip
 • 19 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:04

จินตนาการน้ำแตก

#40 nunoi

nunoi

  เด็กข้างถนน

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,670 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:21

จะบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า เอกสารอะไรพวกนี้ของตัวเองอยู่ไหนเลยนะ --" ผมจะโดนบอกว่าเป็นคนหนีทหารหรือเปล่าครับ มีแค่บัตรหนึ่งใบตอนเรียกระดมผล ของรด

กฎหมายมันก็แค่สิงที่สร้างมาอย่างมีเป้าหมาย แต่หาก เอาแต่บอกว่ากฎหมายเป็นแบบนี้ แบบนั้น โดยไม่สนใจว่าเป้าหมายจริงๆ นันคืออะไร ก็คงไม่ใช่ 

 

 


#41 เมาอยู่

เมาอยู่

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,161 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:42

อยากรู้ว่าถ้าสุดท้ายเรื่องนี้บทสรุปไม่ออกมาตรงใจเสื้อแดง แล้วจะยอมรับคำตัดสินกันหรือไม่นะ

#42 HiddenMan

HiddenMan

  Long Live The King

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 11,165 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:48

อยากรู้ว่าถ้าสุดท้ายเรื่องนี้บทสรุปไม่ออกมาตรงใจเสื้อแดง แล้วจะยอมรับคำตัดสินกันหรือไม่นะ


ไม่ตรงใจเสื้อแดงถือว่าผิดครับ 2 มาตรฐาน ^_^

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”  - Mahatma Gandhi


#43 Bookmarks

Bookmarks

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 32,295 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:48

สรุปแล้ว เอาเรื่องหนีทหาร มากลบข่าว อีปูขายชาติให้เขมร กับบริหารประเทศล้มเหลว จริงๆ ผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องอีปูทำประเทศเละนะ
เพราะคนโง่ และจนอย่างพวกควายแดง มันตายก่อนแน่ๆ

#44 ID007

ID007

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,055 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:57

โอ้วแม่เจ้า การเมืองไทย ผ่านปี ห้าปี มันก็มีแต่หนังเก่ามาฉายคั่นเวลา เหมือนเดิม

เฮ้อไอ้พวกควายแดง เอ๊ย ถ้ามาร์ค เป็นนายก สองปีกว่าๆ

พวกควายอย่างพวกเอง ยังหาประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับ

การผิดพลาด ชุ่ย เฮงซวย แย่ ในการบริหารงาน เช่นแบบการบริหารจัดการน้ำ

การทุจริตในโครงการต่างๆ แบบการรับจำนำหอมแดง จำนำข้าว

การให้ผลประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เช่นตั้งพี่ชายพี่สะใภ้เป็น ผบตร

การวิ่งเต้น ใช้เส้นสายแต่งตั้งญาติ เอาคนสนิทไปนั่งเป็นกรรมการบอร์ด อย่างเช่นเอาลูกน้องที่บริษัทมาเป็นรมต รองนายก

เอาพรรคพวก ลูกสมุนที่สนับสนุน มาทำงานตำแหน่งการเมือง อย่างเช่นเอาพวกควายแดงมาเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียในเรื่องส่วนตัว เช่น ลักลอบไปพบนักธุรกิจตามโรงแรม หรือเอาผัวไปซุก โผล่แต่ลูก

ถ้าพวกมึงไม่มีปัญญาหาอะไรมากล่าวหาคนที่ทำงานมาสองปีกว่า นอกจากบอกว่าเค้าหนีทหาร แบบเดิมๆ

ภาษาตลกเค้าเรียกมุขแป๊ก ใช้บ่อยๆจนเฝือแล้วไอ้ควาย

Edited by ID007, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 01:58.


#45 TH_BorderBoy

TH_BorderBoy

  สมาชิกใหม่มาก

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,482 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 02:52

ลูกพี่จะติดคุก ลูกน้องดิ้นกันใหญ่

พล่านตามใบบอกใหญ่เลย
ข้าวของแค่ขึ้นราคา อย่าเรียกว่าของแพง เดี๋ยวเสื้อแดงเขาเคืองเอา

#46 redfrog53

redfrog53

  เกิดที่รัสเซีย มาโตที่ สรท.

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 23,387 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 04:44

Tukta Pearce
ได้มาจาก Bordin Wattanaungkoon
@pookem ผู้กองปูเค็ม ขอรำลึก อาจารย์มาร์ค ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาเศรษฐศาสตร์ให้กับผมและเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ นักเรียนนายร้อย จปร ผู้กองปูเค็มตอนนั้นเป็นหนุ่มรุ่นกระทง ราวปีพ.ศ.2531 กำลังวิ่งไล่จับเพื่อนในห้องเรียน กองวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร นักเรียนนายร้อยทรงกลด ชื่นชูผล เป็นนักเรียนชั้นปีที่ 4 กองวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำลังนั่งคุยกับเพื่อนๆในห้องเรียน รอเวลาที่อาจารย์จะมาสอน พวกเราได้ข่าวว่าจะมีอาจารย์คนใหม่มาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เห็นว่าจบนอกซะด้วย..เท่ห์ไม่หยอก... พอเห็นอาจารย์คนนั้นเดินเข้ามาในห้องเรียน ด้วยเครื่...องแบบข้าราชการกลาโหม มีหูกระทะ ยังไม่ได้ติดยศร้อยตรี "โห..อาจารย์แม่งโคตรหล่อเลยว่ะ" อาจารย์คนนั้น ดูมีความมั่นใจในตัวเองสูง ใช้แผ่นใสเล่าประวัติส่วนตัวให้พวกเราฟังกัน..นนร.ทรงกลด คิดในใจ..อาจารย์แก่กว่าเพียงปีเดียวเท่านั้น นนร.แทรงกลด ยังคิดต่อไปอีกว่า..ทำไมหนอ..อาจารย์จบนอกท่านนี้ จึงได้เลือกมาเป็นทหาร ท่านคงมีอุดมการณ์อะไรสักอย่าง..เกี่ยวกับกองทัพ.. อาจารย์ท่านนี้ มีวิธีการถ่ายทอดวิชาเศรษฐศาสตร์ที่น่าเบื่อ ให้นักเรียนนายร้อยฟังได้อย่างยอดเยี่ยม..นนร.ทรงกลดได้รู้จักคำว่า Demand & Supply โรงเรียนนายร้อย จปร. ได้พยายามหาอาจารย์เก่งๆ หลากหลายแขนงวิชามาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนนายร้อย เพื่อให้มีความรู้รอบด้าน กว้างไกล

น่าเศร้าใจที่ พล.อ.อ.สุกำพล รมว.กลาโหม เล่นการเมืองกับกองทัพ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น ลืมรากเหง้าจิตวิญญาณทหารจนหมดสิ้น.มหาอำนาจทั่วโลก ต่างก็มีวิธี Recruit คนเก่งให้เข้ามาทำงานให้กับกองทัพของตน..วันนี้พล.อ.อ.สุกำพล..กำลังทำอะไร และคิดอะไร..? หากโรงเรียนนายร้อย จปร.ไม่ Recruit อาจารย์มาร์ค ให้มาสอนวิชาเศรษฐศาสตร์..ผู้กองปูเค็มและเพื่อน 300 นายก็จะไม่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจของชาติ.. ผู้กองปูเค็มได้ยินมาว่า อาจารย์มาร์ค ไปสอนที่ม.รามคำแหงอีกด้วย..ลูกศิษย์ลูกหาน่าจะเยอะ..นายตู่ก็อาจจะได้เข้าเรียนกับอาจารย์มาร์คก็ได้.. ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อย จปร.อย่างผู้กองปูเค็ม จึงอยากถามไปถึงศิษย์เก่า.ม.รามคำแหง ที่เคยเรียนกับอาจารย์มาร์ค..ว่าทนให้นายตู่ย่ำยีได้ยังไง.. ผู้กองปูเค็ม ดูข่าวแกนนำแดงและพรรคเพื่อไทย กล่าวหาอาจารย์มาร์ค มาหลายวันแล้ว พวกมันวนลูปไม่รู้จบ หาเรื่อง ทั้งที่ศาลเคยมีคำพิพากษาไปแล้วดูเพิ่มเติม


Bordin Wattanaungkoon ผมชอบ ประโยคนี้มากนะ ที่บอกว่า อยากถามไปถึงศิษย์เก่า.ม.รามคำแหง ที่เคยเรียนกับอาจารย์มาร์ค ว่าทนให้นายตู่ย่ำยีได้ยังไง ซึ่งผมมองว่า ถ้าหาก คนที่เรียนกับ ท่านอภิสิทธิ์ ตอนที่เรียน อยู่ จปร เกิดทนไม่ไหวเพราะ สิ่งที่ พวกคนไม่ดี ทำแบบนี้ อะไรจะเกิดขึ้น น่าคิดนะ ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะว่า อยากให้ นักเรียน นายร้อย จปร ที่เคยเรียนกับ ท่าน อภิสิทธิ์ ออกมาแสดงพลังในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
Tukta Pearce ประเทศย่อยยับเพราะคนดีนิ่งเฉย การรวบรวมคนเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เข้าใจนะ แต่ต่อไปนี้ คนดี ต้องเสียสละ เวลา ...ไม่งั้น ประเทศไทย ไม่มีทางหลุดพ้นบ่วงเงินไอ้แม้ว ต่อให้มี ๑๐ มาร์ค ๑๐ กรณ์ ก็ เหอะ ถ้าคนดีๆ นิ่งเฉย ... จบ คือต้องสละเวลา ออกมา รวมกลุ่มกัน

Posted Image

#47 ..มือดีจากพระนคร..

..มือดีจากพระนคร..

  ขาประจำ

 • Banned
 • PipPipPip
 • 400 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20:01

กระทู้ข้อมูลดีๆอย่างนี้ ตกไปอยู่หน้าสองได้ไงฟระ
ต้องปักหมุดอยู่หน้าหนึ่ง สักสองสามเดือน
ให้สาวกแมงวาป แถ ชักดิ้นชักงอ หน่อยปะไร ^_^

#48 Critical

Critical

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 588 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20:10

ดันไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะถึงวันตัดสิน

ผมเชื่อว่าปัญญาชนได้อ่านข้อเท็จจริงแล้วจะเข้าใจเอง

แล้วก็อย่าไปว่าศาลเอียงอีกหละ เดี๋ยวติดคุกจะหาว่าหล่อไม่เตือน :lol: :lol: :lol:

Edited by Critical, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20:13.

"การยอมรับแนวคิดหนึ่งในวงกว้าง ไม่ได้เป็นสิ่งพิสูจน์ความถูกต้องของความคิดนั้น" - แดน บราวน์, สาส์นลับที่สาบสูญ

#49 Tatiana

Tatiana

  แทนคุณแผ่นดินเกิด

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,446 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20:51

คุณควายในวรรณคดีนี่มันเป็นโรคจิตหรือเปล่า ล้วงแคะแกะเกาอยู่แต่เรื่อง "อภิสิทธิ์หนีทหาร" ไม่ยอมเลิก กลัวไอ้คางคกตกวอจะติดคุก แล้วเขียนยืดยาวซะขนาดนั้น พวกเดียวกันกับคุณควายมันจะเข้าใจไม๊ล่ะ จะบอกให้เอาบุญสักครั้งก็แล้วกันว่า กรณีนี้ไม่มีคำว่าหนีทหาร เพราะเขารับราชการทหารโดยเป็นอาจารย์ รร.นายร้อย จปร.แล้ว (ซึ่งพ่อเหลี่ยมของพวกคุณควายทั้งหลายยังไม่เคยมีโอกาสได้เป็น) ถ้าขึ้นทะเบียนทหารล่าช้าหรือเข้ารับการเกณฑ์ล่าช้าความผิดก็แค่ปรับ หรือถ้าของผ่อนผันล่าช้าก็แค่ปรับเหมือนกัน ส่วนถ้าบอกว่าเอกสารปลอมก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์เป็นคนผิดความผิดอยู่ที่คนออกเอกสาร แล้วเรื่องนี้ก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วหมดอายุความไปนานแล้วละ คุณควายในวรรณคดี อย่าปั่นหัวควายด้วยกันเลยเดี๋ยวมันงงแล้วไล่ขวิดกันเองไม่รู้ด้วยนะ

เราจะมาร่วมกันออก พรบ.เนรเทศล้างโคตร


#50 55555

55555

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 13,482 posts

ตอบ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 20:51

มันจะเปิดทำไมอีก...คนเห็นจนถึงมดลูก ท่าน บิ๊กกลาโหมหมดแล้ว..

:lol: :lol: :lol:
ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน