Jump to content


Photo
- - - - -

“ราชบัณฑิต” สำรวจแก้ 176 ศัพท์ลูกครึ่งให้ตรงเสียง


 • Please log in to reply
152 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 redfrog53

redfrog53

  เกิดที่รัสเซีย มาโตที่ สรท.

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 23,385 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 14:45

“ราชบัณฑิต” สำรวจแก้ 176 ศัพท์ลูกครึ่งให้ตรงเสียง

Posted Image

นิยามคำ "เ-หี้ย" ให้แก้เป็น "แม้ว" ???
Posted Image

#2 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 14:52

ในที่สุดผมก็คงจะเห็นคนที่เขียนคำว่า "ม้าร์คชั่งไข่" ได้อย่างถูกหลักภาษาเสียที ชอบเติมไม้ตรีให้กับ ม ม้า กันอยู่ได้ B)

#3 DarkSwan

DarkSwan

  Reporter Activated

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,432 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:00

เย้ย จิงอ่ะ อย่าง คอมพิวเตอร์ เนี่ย มาเป็น ค็อม พิ้ว เตอร์

ดู สถุล แปลกๆ

ไม่เติม ไม้โท ที่ เตอร์ เป็น เต้อร์ ไปเลย ล่ะครับ
:mellow: a

เสรีภาพ คือ ความไร้ระเบียบ และ ความบ้าคลั่ง เมื่อไร้ซึ่ง กฏเกณฑ์


#4 ramboboy26

ramboboy26

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,446 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:05

เอามาจากhttp://news.sanook.c...ึ่งให้ตรงเสียง/ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ ดังนี้

1.คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่ ซีเมนต์ เปลี่ยนเป็น ซีเม็นต์, เซต-เซ็ต, เซนติกรัม-เซ็นติกรัม, เซนติเกรด-เซ็นติเกรด, เซนติลิตร-เซ็นติลิตร, ไดเรกตริกซ์-ไดเร็กตริก, เทนนิส-เท็นนิส, นอต-น็อต, นิวตรอน-นิวตร็อน, เนตบอล-เน็ตบอล, เนปจูน-เน็ปจูน, เบนซิน-เบ็นซิน, แบคทีเรีย-แบ็คทีเรีย, มะฮอกกานี-มะฮ็อกกานี, เมตริก-เม็ตตริก, เมตริกตัน- เม็ตริกตัน, แมงกานิน-แม็งกานิน, อิเล็ก ตรอน-อิเล็กตร็อน, เฮกโตกรัม-เฮ็กโตกรัม, เฮกโตลิตร-เฮ็กโตลิตร

2.คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่ คอร์ด-ขอร์ด, แคโทด-แคโถด, ซัลเฟต-ซัลเฝต, ไทเทรต-ไทเถรต, ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ, พาร์เซก-พาร์เส็ก, แฟลต-แฝล็ต, สเปกโทร สโกป-สเป็กโทรสโขป, ไอโซโทป-ไอโซโถป

3.คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่ กอริลลา-กอริลล่า, แกโดลิเนียม-แกโดลิ เนี่ยม, แกมมา-แกมม่า, แกลเลียม-แกลเลี่ยม, คูเรียม-คูเรี่ยม, แคดเมียม-แคดเมี่ยม, แคลเซียม-แคลเซี่ยม, แคลอรี-แคลอรี่, โครเมียม-โครเมี่ยม, ซิงโคนา-ซิงโคน่า, ซิลิคอน-ซิลิค่อน, ซีเซียม-ซีเซี่ยม, ซีนอน-ซีน่อน, ซีเรียม-ซีเรี่ยม, โซลา-โซล่า, ดอลลาร์-ดอลล่าร์, เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่, แทนทาลัม-แทนทาลั่ม, ไทเทเนียม-ไทเท เนี่ยม, เนบิวลา-เนบิวล่า, ไนลอน-ไนล่อน, แบเรียม-แบเรี่ยม, ปริซึม-ปริซึ่ม, ปิโตรเลียม-ปิโตรเลี่ยม, แพลทินัม-แพลทินั่ม, ฟังก์ชัน-ฟังก์ชั่น, ฟาทอม-ฟาท่อม, ไมครอน-ไมคร่อน, ยิปซัม-ยิปซั่ม, ยูเรเนียม-ยูเรเนี่ยม, เลเซอร์-เลเซ่อร์, วอลเลย์บอล-วอลเล่ย์บอล, อะลูมิเนียม-อะลูมิเนี่ยม, อีเทอร์-อีเท่อร์, เอเคอร์-เอเค่อร์, แอลฟา-แอลฟ่า, ฮาห์เนียม-ฮาห์เนี่ยม, ฮีเลียม-ฮีเลี่ยม

4.คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่ กะรัต-กะหรัต, แกรนิต-แกรหนิต, คลินิก-คลิหนิก, คาทอลิก-คาทอหลิก, คาร์บอเนต-คาร์บอเหนต, คาร์บอลิก-คาร์บอหลิก, โคออร์ดิเนต-โคออร์ดิเหนต, รูเล็ตต์- รูเหล็ตต์,

5.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่ กลูโคส-กลูโค้ส, กิโลไซเกิล-กิโลไซเกิ้ล, กิโลเมตร-กิโลเม้ตร, กิโลเฮิรตซ์-กิโลเฮิ้รตซ์, กีตาร์-กีต้าร์, แกรไฟต์-แกรไฟ้ต์, คาร์บอน-คาร์บ้อน, คาร์บูเรเตอร์-คาร์บูเรเต้อร์, เคเบิล-เคเบิ้ล, โควตา-โควต้า, ชอล์ก-ช้อล์ก, ซอส-ซ้อส, โซเดียม-โซเดี้ยม, ไดนาไมต์-ไดนาไม้ต์, แทนเจนต์-แทนเจ้นต์, แทรกเตอร์-แทรกเต้อร์, นิกเกิล-นิกเกิ้ล, ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ, ไนโตรเจน-ไนโตรเจ้น, บารอมิเตอร์-บารอมิเต้อร์, บีตา-บีต้า, ปาทังกา-ปาทังก้า, ปาร์เกต์-ปาร์เก้ต์, พลาสติก-พล้าสติก, ฟาสซิสต์- ฟ้าสซิสต์, มอเตอร์-มอเต้อร์, เมตร-เม้ตร, ไมกา-ไมก้า, ยีราฟ-ยีร้าฟ, เรดอน-เรด้อน, เรดาร์-เรด้าร์, เรเดียม-เรเดี้ยม, ลิกไนต์- ลิกไน้ต์, แวนดา-แวนด้า, อาร์กอน-อาร์ก้อน, แอนติบอดี-แอนติบอดี้, เฮิรตซ์-เฮิ้รตซ์, ไฮดรา-ไฮดร้า, ไฮโดรเจน-ไฮโดรเจ้น

6.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่ กราฟ-กร๊าฟ, ก๊อซ-ก๊อซ, กอล์ฟ-ก๊อล์ฟ, เกาต์-เก๊าต์, ออกไซด์-อ๊อกไซด์, โคบอลต์- โคบ๊อลต์, ดราฟต์-ดร๊าฟต์, ดัตช์-ดั๊ตช์, ดิสโพรเซียม-ดิ๊สโพรเซี่ยม, เดกซ์โทรส-เด๊ก โทรัส, เต็นท์-เต๊นท์, บาสเกตบอล-บ๊าสเก้ต บอล, บิสมัท-บิ๊สมั้ท, แบงก์-แบ๊งก์, โบต-โบ๊ต, ปลาสเตอร์-ปล๊าสเต้อร์, ปิกนิก-ปิ๊กหนิก, ออกซิเจน-อ๊อกซิเย่น, ออกซิเดชัน-อ๊อก ซิเดชั่น, ออกไซด์-อ๊อกไซด์, อาร์ต-อ๊าร์ต, เอกซเรย์-เอ๊กซเรย์, แอสไพริน-แอ๊สไพริน, แอสฟัลต์-แอ๊สฟัลต์, โอ๊ด-โอ๊ต

และ 7.คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่ คอนเดนเซอร์-ค็อนเด็นเซ่อร์, คอนแวนต์-ค็อนแว็นต์, คอนเสิร์ต-ค็อนเสิร์ต, คอมพิวเตอร์-ค็อมพิ้วเต้อร์, คอมมานโด-ค็อมมานโด, คอมมิวนิสต์-ค็อมมิวนิสต์, คูปอง- คูป็อง, เครดิตฟองซิเอร์-เครดิตฟ็องซิเอร์, แคดเมียม-แค็ดเมี่ยม, แคปซูล-แค็ปซูล, แคลเซียมไซคลาเมต-แคลเซี่ยมไซคลาเมต, ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต-ช็อกโกแล็ต, เซนติเมตร-เซ็นติเม้ตร, โซเดียมคาร์บอเนต-โซเดี้ยมคาร์บอเหนต, โซเดียมไซคลาเมต-โซเดี้ยมไซคลาเหมต, โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต, ดีเปรสชัน-ดีเปร๊สชั่น, เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่, แทรกเตอร์-แทร็ก เต้อร์, แบดมินตัน-แบ็ดมินตั้น, แบตเตอรี่-แบ็ตเตอรี่, พลาสมา-พล้าสม่า, โพแทสเซียม-โพแท้สเซี่ยม, เมนทอล-เม็นท่อล, แมงกานีส-แม็งกานี้ส, แมกนีเซียม-แม็กนีเซี่ยม, รีดักชัน-รีดั๊กชั่น, ลอการิทึม-ล็อกการิทึ่ม, สเปกตรัม-สเป๊กตรั้ม, สเปกโทรสโกป-สเป็กโตรสโขป, ออกซิเดชัน-อ๊อกซิเดชั่น, อัลตราไวโอเลต-อัลตร้าไวโอเหล็ต, แอกทิเนียม-แอ๊กทิเนี่ยม, แอนติอิเล็ก ตรอน-แอ็นติอิเล็กตร็อน, เฮกตาร์-เฮ็กต้าร์ และเฮกโตเมตร- เฮ็กโตเม้ตร

กูขอปฏิญาณ ต่อหน้าสถูปสถานศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าอิฐหินดินทราย ขอจองล้างจองผลาญจนตาย ต่อผู้ทำลาย แผ่นดิน...

#5 สวรรค์ชั้น7

สวรรค์ชั้น7

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 178 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:05

“ราชบัณฑิต” สำรวจแก้ 176 ศัพท์ลูกครึ่งให้ตรงเสียง

Posted Image

นิยามคำ "เ-หี้ย" ให้แก้เป็น "แม้ว" ???


ผมว่าไม่เหมาะหรอกครับ เดี๋ยวจะเป็นการดูหมิ่นชนชาติกันเปล่า ๆ

เห็นควรนิยามคำใหม่ จากคำว่า "วรนุส" เป็นคำว่า "ชินวัตร"จะดีกว่า :lol:
พาโล อปริณายโก : คนโง่ คนพาล ไม่ควรเป็นผู้นำ

#6 แสนยานุภาพ

แสนยานุภาพ

  สปอร์ต กทม ใจดี

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,245 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:16

ค็อมมิวนิสต์ ... :D แดงล้มเจ้าบ่นว่าพิมพ์ยาก อ่านยากด้วย ...

Edited by แสนยานุภาพ, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:16.


#7 ทัชชี่

ทัชชี่

  ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,772 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:27

คำที่ผมเห็นด้วยก็มีนะ สีเขียว

เอามาจากhttp://news.sanook.c...ึ่งให้ตรงเสียง/ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ ดังนี้
1.คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่ ซีเมนต์ เปลี่ยนเป็น ซีเม็นต์, เซต-เซ็ต, เซนติกรัม-เซ็นติกรัม, เซนติเกรด-เซ็นติเกรด, เซนติลิตร-เซ็นติลิตร, ไดเรกตริกซ์-ไดเร็กตริก, เทนนิส-เท็นนิส, นอต-น็อต, นิวตรอน-นิวตร็อน, เนตบอล-เน็ตบอล, เนปจูน-เน็ปจูน, เบนซิน-เบ็นซิน, แบคทีเรีย-แบ็คทีเรีย, มะฮอกกานี-มะฮ็อกกานี, เมตริก-เม็ตตริก, เมตริกตัน- เม็ตริกตัน, แมงกานิน-แม็งกานิน, อิเล็ก ตรอน-อิเล็กตร็อน, เฮกโตกรัม-เฮ็กโตกรัม, เฮกโตลิตร-เฮ็กโตลิตร
2.คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่ คอร์ด-ขอร์ด, แคโทด-แคโถด, ซัลเฟต-ซัลเฝต, ไทเทรต-ไทเถรต, ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ, พาร์เซก-พาร์เส็ก, แฟลต-แฝล็ต, สเปกโทร สโกป-สเป็กโทรสโขป, ไอโซโทป-ไอโซโถป
3.คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่ กอริลลา-กอริลล่า, แกโดลิเนียม-แกโดลิ เนี่ยม, แกมมา-แกมม่า, แกลเลียม-แกลเลี่ยม, คูเรียม-คูเรี่ยม, แคดเมียม-แคดเมี่ยม, แคลเซียม-แคลเซี่ยม, แคลอรี-แคลอรี่, โครเมียม-โครเมี่ยม, ซิงโคนา-ซิงโคน่า, ซิลิคอน-ซิลิค่อน, ซีเซียม-ซีเซี่ยม, ซีนอน-ซีน่อน, ซีเรียม-ซีเรี่ยม, โซลา-โซล่า, ดอลลาร์-ดอลล่าร์, เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่, แทนทาลัม-แทนทาลั่ม, ไทเทเนียม-ไทเท เนี่ยม, เนบิวลา-เนบิวล่า, ไนลอน-ไนล่อน, แบเรียม-แบเรี่ยม, ปริซึม-ปริซึ่ม, ปิโตรเลียม-ปิโตรเลี่ยม, แพลทินัม-แพลทินั่ม, ฟังก์ชัน-ฟังก์ชั่น, ฟาทอม-ฟาท่อม, ไมครอน-ไมคร่อน, ยิปซัม-ยิปซั่ม, ยูเรเนียม-ยูเรเนี่ยม, เลเซอร์-เลเซ่อร์, วอลเลย์บอล-วอลเล่ย์บอล, อะลูมิเนียม-อะลูมิเนี่ยม, อีเทอร์-อีเท่อร์, เอเคอร์-เอเค่อร์, แอลฟา-แอลฟ่า, ฮาห์เนียม-ฮาห์เนี่ยม, ฮีเลียม-ฮีเลี่ยม
4.คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่ กะรัต-กะหรัต, แกรนิต-แกรหนิต, คลินิก-คลิหนิก, คาทอลิก-คาทอหลิก, คาร์บอเนต-คาร์บอเหนต, คาร์บอลิก-คาร์บอหลิก, โคออร์ดิเนต-โคออร์ดิเหนต, รูเล็ตต์- รูเหล็ตต์,
5.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่ กลูโคส-กลูโค้ส, กิโลไซเกิล-กิโลไซเกิ้ล, กิโลเมตร-กิโลเม้ตร, กิโลเฮิรตซ์-กิโลเฮิ้รตซ์, กีตาร์-กีต้าร์, แกรไฟต์-แกรไฟ้ต์, คาร์บอน-คาร์บ้อน, คาร์บูเรเตอร์-คาร์บูเรเต้อร์, เคเบิล-เคเบิ้ล, โควตา-โควต้า, ชอล์ก-ช้อล์ก, ซอส-ซ้อส, โซเดียม-โซเดี้ยม, ไดนาไมต์-ไดนาไม้ต์, แทนเจนต์-แทนเจ้นต์, แทรกเตอร์-แทรกเต้อร์, นิกเกิล-นิกเกิ้ล, ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ, ไนโตรเจน-ไนโตรเจ้น, บารอมิเตอร์-บารอมิเต้อร์, บีตา-บีต้า, ปาทังกา-ปาทังก้า, ปาร์เกต์-ปาร์เก้ต์, พลาสติก-พล้าสติก, ฟาสซิสต์- ฟ้าสซิสต์, มอเตอร์-มอเต้อร์, เมตร-เม้ตร, ไมกา-ไมก้า, ยีราฟ-ยีร้าฟ, เรดอน-เรด้อน, เรดาร์-เรด้าร์, เรเดียม-เรเดี้ยม, ลิกไนต์- ลิกไน้ต์, แวนดา-แวนด้า, อาร์กอน-อาร์ก้อน, แอนติบอดี-แอนติบอดี้, เฮิรตซ์-เฮิ้รตซ์, ไฮดรา-ไฮดร้า, ไฮโดรเจน-ไฮโดรเจ้น
6.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่ กราฟ-กร๊าฟ, ก๊อซ-ก๊อซ, กอล์ฟ-ก๊อล์ฟ, เกาต์-เก๊าต์, ออกไซด์-อ๊อกไซด์, โคบอลต์- โคบ๊อลต์, ดราฟต์-ดร๊าฟต์, ดัตช์-ดั๊ตช์, ดิสโพรเซียม-ดิ๊สโพรเซี่ยม, เดกซ์โทรส-เด๊ก โทรัส, เต็นท์-เต๊นท์, บาสเกตบอล-บ๊าสเก้ต บอล, บิสมัท-บิ๊สมั้ท, แบงก์-แบ๊งก์, โบต-โบ๊ต, ปลาสเตอร์-ปล๊าสเต้อร์, ปิกนิก-ปิ๊กหนิก, ออกซิเจน-อ๊อกซิเย่น, ออกซิเดชัน-อ๊อก ซิเดชั่น, ออกไซด์-อ๊อกไซด์, อาร์ต-อ๊าร์ต, เอกซเรย์-เอ๊กซเรย์, แอสไพริน-แอ๊สไพริน, แอสฟัลต์-แอ๊สฟัลต์, โอ๊ด-โอ๊ต
และ 7.คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่ คอนเดนเซอร์-ค็อนเด็นเซ่อร์, คอนแวนต์-ค็อนแว็นต์, คอนเสิร์ต-ค็อนเสิร์ต, คอมพิวเตอร์-ค็อมพิ้วเต้อร์, คอมมานโด-ค็อมมานโด, คอมมิวนิสต์-ค็อมมิวนิสต์, คูปอง- คูป็อง, เครดิตฟองซิเอร์-เครดิตฟ็องซิเอร์, แคดเมียม-แค็ดเมี่ยม, แคปซูล-แค็ปซูล, แคลเซียมไซคลาเมต-แคลเซี่ยมไซคลาเมต, ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต-ช็อกโกแล็ต, เซนติเมตร-เซ็นติเม้ตร, โซเดียมคาร์บอเนต-โซเดี้ยมคาร์บอเหนต, โซเดียมไซคลาเมต-โซเดี้ยมไซคลาเหมต, โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต, โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต, ดีเปรสชัน-ดีเปร๊สชั่น, เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่, แทรกเตอร์-แทร็ก เต้อร์, แบดมินตัน-แบ็ดมินตั้น, แบตเตอรี่-แบ็ตเตอรี่, พลาสมา-พล้าสม่า, โพแทสเซียม-โพแท้สเซี่ยม, เมนทอล-เม็นท่อล, แมงกานีส-แม็งกานี้ส, แมกนีเซียม-แม็กนีเซี่ยม, รีดักชัน-รีดั๊กชั่น, ลอการิทึม-ล็อกการิทึ่ม, สเปกตรัม-สเป๊กตรั้ม, สเปกโทรสโกป-สเป็กโตรสโขป, ออกซิเดชัน-อ๊อกซิเดชั่น, อัลตราไวโอเลต-อัลตร้าไวโอเหล็ต, แอกทิเนียม-แอ๊กทิเนี่ยม, แอนติอิเล็ก ตรอน-แอ็นติอิเล็กตร็อน, เฮกตาร์-เฮ็กต้าร์ และเฮกโตเมตร- เฮ็กโตเม้ตร


ประชาธิปไตยแบบแดง: 1. ไม่ใช่แดง เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ 2. เสียงส่วนใหญ่ คือเสียงถูกต้อง 3. กฎพวกพ้องต้องเหนือกฎหมาย 4. เบื้องสูงมีไว้เหยียบย่ำ 5. ใครทำก็ผิด แต่แดงต้องไม่ผิด 6. คิดร้ายต่อทักษิณย่อมชั่ว 7. มั่วบิดเบือนหลอกพวกเดียวกัน 8. ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วแถ


#8 Son of Anarchy

Son of Anarchy

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 831 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:34

ยิ่งทำยิ่งสับสน แต่เดิมคำไทยที่สะกดจากภาษอังกฤษ จะไม่มีการเติมไม้เอก อีกอย่างคำที่เขียนก็เขียนกันมานานแล้ว อย่าง คอมพิวเตอร์ จะให้เปลี่ยนใหม่เป็น ค็อมพิ้วเต้อร์ คำเดิมใช้กันมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว ตอนนั้นไม่ทราบว่า ราชบัณฑิตเอาเวลาไปทำอะไรอยู่ ไม่รออีกร้อยปีค่อยมาเปลี่ยนไม่ดีกว่าหรือ

คุณอาจจะคลั่งเหมือนหมาบ้า กับบางสิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
คุณอาจจะสบถ สาปแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง คุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

Curious Case Of Benjamin Button


#9 พระฤๅษี

พระฤๅษี

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 9,283 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:34

ราชบัณฑิต ที่เคารพ...คงจะเป็นงานหนัก แสนสาหัส โดยเฉพาะภาษาวัยรุ่น
ผมคงจะเป็นครูภาษาไทย.ตกยุค แน่เลย เกือบ ๕๐% ได้ ที่ผมต้องยอมรับว่า
อ่านภาษาไทยวัยรุ่น....ไม่ออก ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่าง-
ไรด้วย เพราะมันไม่ฟังเราแล้ว พวกที่ชอบเขียน.กลอน.อีก ก็มั่วทั้งเสียงทั้ง-
สัมผัส. มันลากลงเหวไปมากแล้ว คิดว่าคงเอาคืนยาก ยุคสมัยมันไปซ๊ะแล้ว
เราก็รู้สึกท้อแล้ว ก็ได้แต่แนะนำเพื่อน ๆ ไปทีละคนเท่านั้น ....น่าเสียดาย

#10 Maratiraj_

Maratiraj_

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 746 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:34

ถ้าพวกราชบัณฑิต
มาเห็นภาษาสก๊อยอาจจะถึงขั้นเป็นลมล้มพับไปได้

#11 nunoi

nunoi

  เด็กข้างถนน

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,670 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:38

ช่วง ปิดงบประมาณหรือเปล่า ขยันกันจัง เหอๆๆๆ

ปล ผมว่ามันอ่านยาก เขียนยากยังไงก็ไม่รู้แหะ ^_^

กฎหมายมันก็แค่สิงที่สร้างมาอย่างมีเป้าหมาย แต่หาก เอาแต่บอกว่ากฎหมายเป็นแบบนี้ แบบนั้น โดยไม่สนใจว่าเป้าหมายจริงๆ นันคืออะไร ก็คงไม่ใช่ 

 

 


#12 Son of Anarchy

Son of Anarchy

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 831 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:39

อีกนิด เปลี่ยนแล้วใครจะหันมาใช้ตามครับ อย่างคำ คอมพิวเตอร์ นี่ใครจะเปลี่ยนมาเขียนแบบประหลาดอย่างราชบัณฑิตบอก บางคำเช่น ซอท์ฟแวร์ก็เขียนทับศัพท์กันมาตลอด เบื่อจริงๆ ประเทศนี้แต่ละวันมุ่งทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่เป็นระบบ เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ก็รีบทำ จะได้เป็นข่าว คนจะได้ไม่ลืมว่าเคยมีตัวตนอยู่

คุณอาจจะคลั่งเหมือนหมาบ้า กับบางสิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
คุณอาจจะสบถ สาปแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง คุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

Curious Case Of Benjamin Button


#13 redfrog53

redfrog53

  เกิดที่รัสเซีย มาโตที่ สรท.

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 23,385 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:44

เหตุผล กันคนลืมว่ายังมีที่นี้อยู่
Posted Image

#14 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:45

ราชบัณฑิต ที่เคารพ...คงจะเป็นงานหนัก แสนสาหัส โดยเฉพาะภาษาวัยรุ่น
ผมคงจะเป็นครูภาษาไทย.ตกยุค แน่เลย เกือบ ๕๐% ได้ ที่ผมต้องยอมรับว่า
อ่านภาษาไทยวัยรุ่น....ไม่ออก ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่าง-
ไรด้วย เพราะมันไม่ฟังเราแล้ว พวกที่ชอบเขียน.กลอน.อีก ก็มั่วทั้งเสียงทั้ง-
สัมผัส. มันลากลงเหวไปมากแล้ว คิดว่าคงเอาคืนยาก ยุคสมัยมันไปซ๊ะแล้ว
เราก็รู้สึกท้อแล้ว ก็ได้แต่แนะนำเพื่อน ๆ ไปทีละคนเท่านั้น ....น่าเสียดาย

ราชบัณฑิตฯ คงรู้สึกยะกะนังอักเสบจากการเติมไม้ตรีมั่วครับ เลยใส่วรรณยุกต์คำทับศัพท์ให้ดูซะเลย

#15 Bourne

Bourne

  สายลับ ๆ ล่อ ๆ หัดเกรียน

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,281 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:45

อยากให้แปล "สุวรรณมาลี" แปลว่า "เม้ย" ด้วยครับ เหตุที่เที่ยวไปยุยงให้ชาวโลกใช้ "เครื่องเพศ" เอ้ย "เพศ" แก้ปัญหาชาติ

Edited by Bourne, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:48.

ภาระกิจหลักของผมบนบอร์ดเสรีไทย คือ ด่าควายครับ เรื่องคิดต่างผมรับได้ แต่เรื่องคิดชั่วผมรับไม่ไหวครัช

#16 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:57

อีก นิด เปลี่ยนแล้วใครจะหันมาใช้ตามครับ อย่างคำ คอมพิวเตอร์ นี่ใครจะเปลี่ยนมาเขียนแบบประหลาดอย่างราชบัณฑิตบอก บางคำเช่น ซอท์ฟแวร์ก็เขียนทับศัพท์กันมาตลอด เบื่อจริงๆ ประเทศนี้แต่ละวันมุ่งทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่เป็นระบบ เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ก็รีบทำ จะได้เป็นข่าว คนจะได้ไม่ลืมว่าเคยมีตัวตนอยู่

ราชบัณทิตฯ ไม่เน้นการบีบบังคับ แต่ถ้ามันจะทำให้ภาษาวิบัติกันเกินไป ราชบัณฑิตฯ ก็ต้องออกมาหาทางแก้
software = ซอฟท์แวร์

ราชบัณฑิตฯ เคยเชื่อใจคนไทยพอว่า ฉลาดพอที่จะเข้าใจอักขรวิธีของคำทับศัพท์ และคงไม่นำมาสับสนกับการเขียนทั่วไปในภาษาไทย แต่กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่อย่างที่ราชบัณฑิตฯ คิด เพราะไม่ว่าจะจบจากชั้นไหนมาก็ยังใช้ผิดให้เห็นกันอยู่ ราชบัณฑิตฯ จึงต้องหาทางแก้ไขไม่ให้ภาษาวิบัติไปกว่านี้

Edited by Tux Vader, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:06.


#17 โคนัน

โคนัน

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,806 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 15:57

คลินิก เปลี่ยนเป็น คลิหนิก


นึกสภาพ มีคลินิก กี่แห่งทั่วประเทศไทย ที่ทำป้ายคำนี้ขึ้นมา และก็ใช้คำนี้มานานแล้ว ถ้าต้องเปลี่ยน คงวุ่นวายน่าดู

#18 ตะนิ่นตาญี

ตะนิ่นตาญี

  La vie en rose

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,131 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:00

ราชบัณฑิต ที่เคารพ...คงจะเป็นงานหนัก แสนสาหัส โดยเฉพาะภาษาวัยรุ่น
ผมคงจะเป็นครูภาษาไทย.ตกยุค แน่เลย เกือบ ๕๐% ได้ ที่ผมต้องยอมรับว่า
อ่านภาษาไทยวัยรุ่น....ไม่ออก ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่าง-
ไรด้วย เพราะมันไม่ฟังเราแล้ว พวกที่ชอบเขียน.กลอน.อีก ก็มั่วทั้งเสียงทั้ง-
สัมผัส. มันลากลงเหวไปมากแล้ว คิดว่าคงเอาคืนยาก ยุคสมัยมันไปซ๊ะแล้ว
เราก็รู้สึกท้อแล้ว ก็ได้แต่แนะนำเพื่อน ๆ ไปทีละคนเท่านั้น ....น่าเสียดาย


ขออภัย คุณพี่พระฤๅษี ที่ต้องขัดคอ ตะนิ่นตาญี ไม่เชื่อว่า ครูสอนภาษาไทย จะ ตกยุค-ตกสมัย

ตราบใดที่ ประเทศไทย ยังคงมี เอกราช ยังคงมี อธิปไตย ภาษาไทย ก็จะยังคงเป็น ภาษาราชการ ตลอดไป

ตะนิ่นตาญี แม้นจะไม่ใช่ คนสอนภาษาไทย แต่ก็ ภูมิใจ เป็นหนัก-เป็นหนา กับ การที่เรามี ภาษา เป็นของตัวเอง

กับ ภาษาสก๊อย หรือ ภาษาของเด็กวัยรุ่น นั้น มันก็แค่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป

จะกลัวไปไยกับของปลอม เรามีของดีแท้แท้ อยู่กับตัวเราเองแล้ว ไม่ใส่ใจในของปลอม เพียงแค่ รับรู้-รับทราบ ก็น่าจะพอแล้ว

ตะนิ่นตาญี นับถือคนใช้ ภาษาไทย ที่ใช้ได้ ถูกต้อง และสวยงาม เช่นอย่าง คุณพี่ฯ เป็นต้น

จะท้อ ทำไม? จะถอย ทำไม? ใครไม่ใช้ให้ถูกต้อง ก็ไม่ได้ว่ากันอยู่แล้ว ไม่ต้องสั่ง-ไม่ต้องสอน

เพียงแค่ทำไว้ให้ถูกต้อง ให้เป็นตัวอย่าง ใครจะว่า เราดัดจริต อย่างไร ก็ไม่เห็นสึกหรอลงไปสักน้อยนิด

เพราะเรารู้อยู่แก่ใจเราเองแล้วไม่ใช่หรือครับ คุณพี่พระฤๅษี ครับ

ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"

#19 พระฤๅษี

พระฤๅษี

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 9,283 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:01

ผมก็ติดมาจาก เพื่อนในเฟซฯ ( เด๋ว ก๊ ว่าจะอ๊ ไปเล้ว ) อยู่ในนี้นานเกินไป
( ยุ่ ใน นี้นานไป เด๋ว ปวดหั ) นะ ค๊ .... .....!!!!!!

#20 พระฤๅษี

พระฤๅษี

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 9,283 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:09

วันนี้อากาศมันค่อนข้างร้อน คุณตะนิ่นตาญี เราก็รู้สึกว่ามันจะ เพี้ยน ๆ
ไปนะ อย่าถือสาหาความ กับตาแก่เลอะเทอะ เลย ออกไปนั่งฟังเพลง
ในเฟซฯ ให้ใจเย็น ๆ 4 โมงกว่าแล้ว ไปก่อน หวัดดีทุกคน....

#21 ม่านน้ำ

ม่านน้ำ

  ผมเพิ่งมาครับ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,179 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:15

ตอนนี้เขายังอยู่ในขั้น "สำรวจ" ใช่ไหมครับ?

Posted Image


#22 RiDKuN_user

RiDKuN_user

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 12,990 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:32

ผมคิดว่า ราชบัณฑิต น่าจะดูที่ความสละสลวย บวกกับการใช้งานจริงด้วย
ใส่วรรณยุกต์เยอะไปมันเยิ่นเย้อ แล้วยังไงก็ไม่ตรงกับคำอ่านจริง
แล้วจะเอาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือแบบต้นฉบับ
ถ้าแบบอเมริกัน อาจจะต้องใส่ให้ม้วนลิ้นพวก er or อีกรึเปล่า
อีกอย่าง คำภาษาอังกฤษ มันไม่เคยมีวรรณยุกต์อยู่แล้ว
ไปใส่ให้มัน เดี๋ยวก็ยิ่งมั่วกันไปใหญ่ คำอังกฤษมันแปลงรูปแปลงร่างได้
เดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูอีกว่ามันแปลงแล้วอ่านว่ายังไง
ทับศัพท์ใช้ตามรูปนั่นแหละดีที่สุดแล้ว อย่าตามเสียงเลย
ไม่งั้นอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ มานั่งเป็นผู้ช่วยเขียนคำทับศัพท์กันเลยทีเดียว

ปล. ม๊ากนาซี แมงวาป เป็นคำเฉพาะ มีศักดิ์เหนือกว่าพจนานุกรม และกฎการผันวรรณยุกต์ -_-
" ชีวิตผมไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น ผมกลัวอย่างเดียว...กลัวจะถูกมองว่า 'ขายชาติ' " - The Last Tycoon

~ ทักษิณตาย เสรีไทยไชโย ~

#23 Kaizer

Kaizer

  Warlord

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,289 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 16:51

สำหรับผม การใช้งานไม่เป็นปัญหา

สงสารแต่เด็กที่เตรียมตัวสอบวิชาภาษาไทย

สละชีพเพื่อหลักธรรมคือคำขวัญ

 

ฆ่าคนเพื่อชิงอำนาจคือวิธีการ

 

ส่วนลิ่วล้อที่ส่งไปตายก็คือตัวหมากแห่งคุณธรรม


#24 promotion

promotion

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,754 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:14

ของเสนอคำนี้ให้พวกท่านละกันครับ ปัญญาอ่อน

อยู่ว่างๆไม่มีงานทำหรอ มาเปลี่ยนอะไรๆให้มันแย่ลง

#25 Son of Anarchy

Son of Anarchy

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 831 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:18

ภาษาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ ภาษาที่ตายแล้ว แต่ภาษาไทยยังคงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาเกิดมาเพื่อรับใช้คน ไม่ใช่คนต้องรับใช้ภาษา จะอ่านจะเขียนต้องระวังผิดคำสองคำจะต้องเอาเป็นเอาตายกันให้ตาย เห็นแล้วทุเรศ การสื่อสารเมื่อเข้าใจทั้งผู้รับและผู้ส่งก็ถือว่าเพียงพอ มัวแต่เอาเวลาไปนั่งจับผิดคำชีวิตนี้ก็เห็นจะมีแต่พวกที่ไม่มีอะไรในชีวิตวันๆ หลงละเมอเฟ้อคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นเพราะจับผิดคำได้คำสองคำ ตัวจริงเป็นแค่ขยะไม่มีความสำคัญอะไรเลย


อีก นิด เปลี่ยนแล้วใครจะหันมาใช้ตามครับ อย่างคำ คอมพิวเตอร์ นี่ใครจะเปลี่ยนมาเขียนแบบประหลาดอย่างราชบัณฑิตบอก บางคำเช่น ซอท์ฟแวร์ก็เขียนทับศัพท์กันมาตลอด เบื่อจริงๆ ประเทศนี้แต่ละวันมุ่งทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่เป็นระบบ เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ก็รีบทำ จะได้เป็นข่าว คนจะได้ไม่ลืมว่าเคยมีตัวตนอยู่

ราชบัณทิตฯ ไม่เน้นการบีบบังคับ แต่ถ้ามันจะทำให้ภาษาวิบัติกันเกินไป ราชบัณฑิตฯ ก็ต้องออกมาหาทางแก้
software = ซอฟท์แวร์

ราชบัณฑิตฯ เคยเชื่อใจคนไทยพอว่า ฉลาดพอที่จะเข้าใจอักขรวิธีของคำทับศัพท์ และคงไม่นำมาสับสนกับการเขียนทั่วไปในภาษาไทย แต่กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่อย่างที่ราชบัณฑิตฯ คิด เพราะไม่ว่าจะจบจากชั้นไหนมาก็ยังใช้ผิดให้เห็นกันอยู่ ราชบัณฑิตฯ จึงต้องหาทางแก้ไขไม่ให้ภาษาวิบัติไปกว่านี้


คุณอาจจะคลั่งเหมือนหมาบ้า กับบางสิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
คุณอาจจะสบถ สาปแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง คุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

Curious Case Of Benjamin Button


#26 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:34

ภาษาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ ภาษาที่ตายแล้ว แต่ภาษาไทยยังคงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาเกิดมาเพื่อรับใช้คน ไม่ใช่คนต้องรับใช้ภาษา จะอ่านจะเขียนต้องระวังผิดคำสองคำจะต้องเอาเป็นเอาตายกันให้ตาย เห็นแล้วทุเรศ การสื่อสารเมื่อเข้าใจทั้งผู้รับและผู้ส่งก็ถือว่าเพียงพอ มัวแต่เอาเวลาไปนั่งจับผิดคำชีวิตนี้ก็เห็นจะมีแต่พวกที่ไม่มีอะไรในชีวิตวันๆ หลงละเมอเฟ้อคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นเพราะจับผิดคำได้คำสองคำ ตัวจริงเป็นแค่ขยะไม่มีความสำคัญอะไรเลย

¿แล้วราชบัณฑิตฯ ทำผิดตรงไหน?

หรือว่าคุณกำลังจะบอกว่า ผมไม่ได้ทำผิดหลักภาษา แต่ทำนอกหลักภาษาเฉย ๆ :D
ที่ผมทักคุณ เพราะคุณแขวะราชบัณฑิตฯ ก่อน
คนอื่นพิมพ์ผิดผมไม่ค่อยทักหรอกนะ เพราะผมมักจะทักเฉพาะพวกที่ดีแต่ว่า :P

#27 อู๋ ฮานามิ ประธาน กปปส.

อู๋ ฮานามิ ประธาน กปปส.

  สมาชิกหน้าเก่า

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 11,280 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:36


ราชบัณฑิต ที่เคารพ...คงจะเป็นงานหนัก แสนสาหัส โดยเฉพาะภาษาวัยรุ่น
ผมคงจะเป็นครูภาษาไทย.ตกยุค แน่เลย เกือบ ๕๐% ได้ ที่ผมต้องยอมรับว่า
อ่านภาษาไทยวัยรุ่น....ไม่ออก ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่าง-
ไรด้วย เพราะมันไม่ฟังเราแล้ว พวกที่ชอบเขียน.กลอน.อีก ก็มั่วทั้งเสียงทั้ง-
สัมผัส. มันลากลงเหวไปมากแล้ว คิดว่าคงเอาคืนยาก ยุคสมัยมันไปซ๊ะแล้ว
เราก็รู้สึกท้อแล้ว ก็ได้แต่แนะนำเพื่อน ๆ ไปทีละคนเท่านั้น ....น่าเสียดาย

ราชบัณฑิตฯ คงรู้สึกยะกะนังอักเสบจากการเติมไม้ตรีมั่วครับ เลยใส่วรรณยุกต์คำทับศัพท์ให้ดูซะเลย


กำลังจะท้วงพระฤๅษีอยู่พอดี

ถึงผมจะเป็นคนหัวขบถ แต่ไม่คิดทรยศบุญคุณแผ่นดินเกิด

 

เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ไม่ใช่ใบอนุญาตทำร้ายประเทศชาติ


#28 redfrog53

redfrog53

  เกิดที่รัสเซีย มาโตที่ สรท.

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 23,385 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:36

ภาษาไทย เป็นภาษาที่ดิ้นได้ิิ เล่นรูปเล่นคำได้ ในความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียง
มีระดับความรุนแรง อ่อนน้อม ด้วยน้ำเสียงโดยไม่ต้องการเขียนอย่างเดียว
ไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบตามเหตุการณ์ปัจจุบันอนาคต
เลียนแบบเลียนเสียงได้ รู้ว่าต้นแแบบมาจากภาษาใด
เป็นภาษาที่มีการใช้อักษรบนคีย์บอร์ด ที่พิมพ์ได้ครบทุกอักษระ
(eng/่jp/cn/th/kr)
เป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลก
เราควรภูมิใจที่เรามีภาษาอักษระของตนเอง

Edited by redfrog53, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:45.

Posted Image

#29 Son of Anarchy

Son of Anarchy

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 831 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:43

ผมจะว่าอะไรก็เรื่องของผมมันเป็นความคิดเห็นของผมต่อ ราชบัณฑิตในกรณีนี้ แต่คุณมาว่าผมโดนผมว่ากลับ คิดจะว่าคนอื่น ก็ต้องยอมรับที่จะโดนคนอื่นว่ากลับ ก็สมควรแล้ว ขยะไร้ความสำคัญเห็นเกลื่อนในเน็ต คนอื่นกำลังคุยกันในประเด็นชอบ กลับมาจับผิดคำเพื่อหาทางทำให้ตัวเองเด่นขึ้นมา เป็นนิสัยพวกขยะ กลับไปเลียหางแม้วเถอะ


ภาษาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ ภาษาที่ตายแล้ว แต่ภาษาไทยยังคงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาเกิดมาเพื่อรับใช้คน ไม่ใช่คนต้องรับใช้ภาษา จะอ่านจะเขียนต้องระวังผิดคำสองคำจะต้องเอาเป็นเอาตายกันให้ตาย เห็นแล้วทุเรศ การสื่อสารเมื่อเข้าใจทั้งผู้รับและผู้ส่งก็ถือว่าเพียงพอ มัวแต่เอาเวลาไปนั่งจับผิดคำชีวิตนี้ก็เห็นจะมีแต่พวกที่ไม่มีอะไรในชีวิตวันๆ หลงละเมอเฟ้อคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นเพราะจับผิดคำได้คำสองคำ ตัวจริงเป็นแค่ขยะไม่มีความสำคัญอะไรเลย

¿แล้วราชบัณฑิตฯ ทำผิดตรงไหน?

หรือว่าคุณกำลังจะบอกว่า ผมไม่ได้ทำผิดหลักภาษา แต่ทำนอกหลักภาษาเฉย ๆ :D
ที่ผมทักคุณ เพราะคุณแขวะราชบัณฑิตฯ ก่อน
คนอื่นพิมพ์ผิดผมไม่ค่อยทักหรอกนะ เพราะผมมักจะทักเฉพาะพวกที่ดีแต่ว่า :P


Edited by Son of Anarchy, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:43.

คุณอาจจะคลั่งเหมือนหมาบ้า กับบางสิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
คุณอาจจะสบถ สาปแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง คุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

Curious Case Of Benjamin Button


#30 อู๋ ฮานามิ ประธาน กปปส.

อู๋ ฮานามิ ประธาน กปปส.

  สมาชิกหน้าเก่า

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 11,280 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:44

พูดถึงหน่วยที่ใช้กับการชั่ง ตวง วัด เลยลองค้นในกฎหมายชั่ง ตวง วัดเก่าๆ สมัย ร.6 มาดู ปรากฏว่า คำว่า เซนติเมตร ไม่มีไม้ไต่คู้ ซ้ำยังใส่การันต์ด้วย เป็น เซนติเมตร์

ปัจจุบันไม่ได้บังคับใช้แล้วนะครับ ใช้ฉบับปี 2542

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 2466
http://www.ratchakit.../2466/A/183.PDF

Edited by อู๋ ฮานามิ, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:46.

ถึงผมจะเป็นคนหัวขบถ แต่ไม่คิดทรยศบุญคุณแผ่นดินเกิด

 

เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ไม่ใช่ใบอนุญาตทำร้ายประเทศชาติ


#31 Son of Anarchy

Son of Anarchy

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 831 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:44

หยาบคายไปหน่อย ขอลบก็แล้วกัน

Edited by Son of Anarchy, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:47.

คุณอาจจะคลั่งเหมือนหมาบ้า กับบางสิงที่เกิดขึ้นในชีวิต
คุณอาจจะสบถ สาปแช่งโชคชะตา
แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง คุณก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป

Curious Case Of Benjamin Button


#32 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:45

ผมคิดว่า ราชบัณฑิต น่าจะดูที่ความสละสลวย บวกกับการใช้งานจริงด้วย
ใส่วรรณยุกต์เยอะไปมันเยิ่นเย้อ แล้วยังไงก็ไม่ตรงกับคำอ่านจริง
แล้วจะเอาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือแบบต้นฉบับ
ถ้าแบบอเมริกัน อาจจะต้องใส่ให้ม้วนลิ้นพวก er or อีกรึเปล่า
อีกอย่าง คำภาษาอังกฤษ มันไม่เคยมีวรรณยุกต์อยู่แล้ว
ไปใส่ให้มัน เดี๋ยวก็ยิ่งมั่วกันไปใหญ่ คำอังกฤษมันแปลงรูปแปลงร่างได้
เดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูอีกว่ามันแปลงแล้วอ่านว่ายังไง
ทับศัพท์ใช้ตามรูปนั่นแหละดีที่สุดแล้ว อย่าตามเสียงเลย
ไม่งั้นอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ มานั่งเป็นผู้ช่วยเขียนคำทับศัพท์กันเลยทีเดียว

ปล. ม๊ากนาซี แมงวาป เป็นคำเฉพาะ มีศักดิ์เหนือกว่าพจนานุกรม และกฎการผันวรรณยุกต์ -_-

ปัญหาคือราชบัณฑิตจะใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงไหนเป็นเกณฑ์นี่สิ ขนาดประเทศอังกฤษเองหลายเมืองยังออกเสียงไม่เหมือนกันเลย

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#33 จีรนุช

จีรนุช

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,710 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:49

ต้องรีบไปศึกษา เด่วเค้าจะนึกว่าเอาอยู่ :lol: :lol:

นักการเมืองชั่วเวลามีผลประโยชน์ขัดกัน  นั่งจิบไวน์ตีกอร์ฟต่อรองผลประโยชน์กัน  หัวเราะริกๆ เจรจาเสร็จพาไปกันอาบอบนวด

ชาวบ้านเสื้อสีไม่เหมือนกัน  ด่ากันกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมา

ขำ คนอิคิวต่ำ ก็ในเมื่อไม่อยากให้กุลีเท่าเทียมกับบัณฑิต คิดว่าการมีปริญญาใบสองใบเเล้ววิเศษกว่าชาวบ้านหนักหนา ทำไมไม่ยกประเทศให้ยิงลักษณ์นักเรียนนอก วรเจตดอกเตอร์ นพดลนักเรียนทุน  ปกครองประเทศไปละ  หรือว่าเชื่อเเต่ปริญญาไอลิ้มทองกุลเอาวะเฮ้ย  ไอ้ลิ้มบอกยินดีร่วมกับนปช  ไฮโซบอร์ดใบ้กิน  คงกำลังหานิทานไหม่ๆมาเล่า การเข้ามาเล่นเสรีไทย ถือว่าเป็นการสละเวลาเพื่อประเทศไทย การรู้ทันพวกเสี้ยมพวกยุเเยงให้คนไทยทะเลาะกันเพื่อหวังผลให้เจ้าทักษิณเเละ สนธิมีอยู่มีกินไปวันๆถือเป็นความสุขก่อนบ่ายคลายเครียด


#34 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:49

ลองอ่านดู
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

Edited by Solidus, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:20.

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#35 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 17:56

ปัญหาคือราชบัณฑิตจะใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงไหนเป็นเกณฑ์นี่สิ ขนาดประเทศอังกฤษเองหลายเมืองยังออกเสียงไม่เหมือนกันเลย

ยึดสำเนียงไทยเป็นหลักน่าจะดีกว่าครับ

ส่วนการจะแก้คำใดบ้าง ผมว่าเอาเฉพาะคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด พวกเสียงเอก เสียงตรี บางคำก็น่าจะพอแล้ว เพราะคนส่วนมากจะผิดตรงนี้กัน คำอื่น ๆ ก็ปล่อยไปเพื่อลดความยุ่งยากในการเขียนตามหลักเกณฑ์เดิมไป

โน้ต โค้ช ม้าร์ก เร้ด เท้ป คิ้วบ์ ขลับ ขอร์ด โหวต กะหรัต คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ...

Edited by Tux Vader, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:12.


#36 sudthorn

sudthorn

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 924 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:04

ไม่มีอะไรทำแล้วหรือ ราชบัณฑิต???
คนพูดเท็จ ไม่ทำชั่ว นั้นไม่มี

#37 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:12


ปัญหาคือราชบัณฑิตจะใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงไหนเป็นเกณฑ์นี่สิ ขนาดประเทศอังกฤษเองหลายเมืองยังออกเสียงไม่เหมือนกันเลย

ยึดสำเนียงไทยเป็นหลักน่าจะดีกว่าครับ
ส่วนการจะแก้คำใดบ้าง ผมว่าเอาเฉพาะคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ส่วนคำอื่น ๆ ให้ให้ยึดหลักเกณฑ์เดิมไป
โน้ต โค้ช ม้าร์ก เท้ป ขลับ ขอร์ด โหวต กะหรัต...
คือแก้เฉพาะพวกเสียงเอกเสียกตรีก็น่าจะพอแล้ว เพราะคนส่วนมากจะผิดตรงนี้กัน คำอื่น ๆ ก็ปล่อยไปเพื่อลดความยุ่งยากในการเขียน

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือทางราชบัณฑิตดันบัญญัติคำทับศัพท์หลายคำมาแล้วล่ะครับ มันจะการเป็นว่าพวกคุณกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา กำหนดรูปแบบการเขียนขึ้นมา เอาลงพจนานุกรมที่ใช้อ้างอิงกันทั่วประเทศ พอมาวันนี้จะมาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่พวกคุณกำหนดขึ้นมานั้นผิดใช้ไม่ได้นะรึครับ

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#38 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:15

สงสัยต้องไปแก้พวกคำอย่าง London ที่ทับศัพท์ว่า ลอนดอน เพราะเป็นการทับศัพท์ไม่ตรงเสียง

:lol: :lol: :lol:

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#39 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:20

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือทางราชบัณฑิตดันบัญญัติคำทับศัพท์หลายคำมาแล้วล่ะครับ มันจะการเป็นว่าพวกคุณกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา กำหนดรูปแบบการเขียนขึ้นมา เอาลงพจนานุกรมที่ใช้อ้างอิงกันทั่วประเทศ พอมาวันนี้จะมาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่พวกคุณกำหนดขึ้นมานั้นผิดใช้ไม่ได้นะรึครับ

แก้คำทับศัพท์ดีกว่าปล่อยให้ภาษาไทยปกติวิบัติไปหมด
...มันก็ต้องยอมโดนด่ากันบ้าง หนะนะ ^_^

สงสัยต้องไปแก้พวกคำอย่าง London ที่ทับศัพท์ว่า ลอนดอน เพราะเป็นการทับศัพท์ไม่ตรงเสียง

:lol: :lol: :lol:

คนไทยส่วนมากก็อ่านว่า ลอนดอน นะ
ที่แก้ ผมว่าน่าจะหมายถึงให้ตรงกับการออกเสียงของคนไทย ไม่ได้แก้ให้ตรงกับเจ้าของภาษา
มีคนสลิดหลวงอยู่ไม่กี่คนหรอกที่เวลาพูดภาษาไทยแล้วพูดว่า ลันดั้น ...ประมาณนี้ :D

#40 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:33


ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือทางราชบัณฑิตดันบัญญัติคำทับศัพท์หลายคำมาแล้วล่ะครับ มันจะการเป็นว่าพวกคุณกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา กำหนดรูปแบบการเขียนขึ้นมา เอาลงพจนานุกรมที่ใช้อ้างอิงกันทั่วประเทศ พอมาวันนี้จะมาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่พวกคุณกำหนดขึ้นมานั้นผิดใช้ไม่ได้นะรึครับ

แก้คำทับศัพท์ดีกว่าปล่อยให้ภาษาไทยปกติวิบัติไปหมด
...มันก็ต้องยอมโดนด่ากันบ้าง หนะนะ ^_^

สงสัยต้องไปแก้พวกคำอย่าง London ที่ทับศัพท์ว่า ลอนดอน เพราะเป็นการทับศัพท์ไม่ตรงเสียง

:lol: :lol: :lol:

คนไทยส่วนมากก็อ่านว่า ลอนดอน นะ
ที่แก้ ผมว่าน่าจะหมายถึงให้ตรงกับการออกเสียงของคนไทย ไม่ได้แก้ให้ตรงกับเจ้าของภาษา
มีคนสลิดหลวงอยู่ไม่กี่คนหรอกที่เวลาพูดภาษาไทยแล้วพูดว่า ลันดั้น ...ประมาณนี้ :D

ก็จะแก้ให้ตรงกับเสียงไม่ใช่หรือครับ แล้วตัวอย่างคำที่แก้อย่าง คอมพิวเตอร์ ไปเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ มีกี่คนครับที่อ่านเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ ถึงต้องแก้ให้เป็นแบบนี้
ยังมีเรื่องพวกที่ใส่่เครื่องหมายทัณฑฆาต เพราะเห็นต้นฉบับหลายคำออกเสียงตัวนั้น พอมาเขียนทับศัพท์กลับไม่ให้ออกเสียง

Edited by Solidus, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:33.

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#41 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:40

ก็จะแก้ให้ตรงกับเสียงไม่ใช่หรือครับ แล้วตัวอย่างคำที่แก้อย่าง คอมพิวเตอร์ ไปเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ มีกี่คนครับที่อ่านเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ ถึงต้องแก้ให้เป็นแบบนี้
ยังมีเรื่องพวกที่ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต เพราะเห็นต้นฉบับหลายคำออกเสียงตัวนั้น พอมาเขียนทับศัพท์กลับไม่ให้ออกเสียง

เขียนตามที่คนไทยอ่านและพูดครับ

ส่วนที่มันดูรกตาก็คนต้องให้ราชบัณฑิตฯ โดนบ่นกลับไปคิดซักสามสี่รอบ เดียวก็คงทำเฉพาะคำที่น่าจะเป็นต้นเหตุให้คนเกิดความเข้าใจผิดในการใช้วรรณยุกต์แบบที่ผมยกตัวอย่างไปนั่นแหละ

#42 ถั่งเช่า ตรา ควายธนูแดง

ถั่งเช่า ตรา ควายธนูแดง

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,602 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:47

คอม เป็นค็อม อันนี้ต่อไป
สำเนียงเด็กไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษ
คงสุดยอด

#43 Solidus

Solidus

  เลิกเล่น

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 14,367 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 18:48


ก็จะแก้ให้ตรงกับเสียงไม่ใช่หรือครับ แล้วตัวอย่างคำที่แก้อย่าง คอมพิวเตอร์ ไปเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ มีกี่คนครับที่อ่านเป็น ค็อมพิ้วเตอร์ ถึงต้องแก้ให้เป็นแบบนี้
ยังมีเรื่องพวกที่ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต เพราะเห็นต้นฉบับหลายคำออกเสียงตัวนั้น พอมาเขียนทับศัพท์กลับไม่ให้ออกเสียง

เขียนตามที่คนไทยอ่านและพูดครับ

ส่วนที่มันดูรกตาก็คนต้องให้ราชบัณฑิตฯ โดนบ่นกลับไปคิดซักสามสี่รอบ เดียวก็คงทำเฉพาะคำที่น่าจะเป็นต้นเหตุให้คนเกิดความเข้าใจผิดในการใช้วรรณยุกต์แบบที่ผมยกตัวอย่างไปนั่นแหละ

ไม่ใช่เข้าใจผิดหรอก แต่คนไทยไม่ค่อยอ้างอิงพจนานุกรมกันเท่าไหร่ หลายคำที่เข้าใจผิดนะมันมีอยู่ในพจนานุกรม จะว่าไปเรื่องพจนานุกรมทางราชบัณฑิตเองก็มีส่วนบกพร่องอยู่ เพราะแทนที่จะจับรวมกันดันทำแยกหลาย ๆ เล่ม

[color=#ff0000;]สำหรับผมคงเลิกเล่นบอร์ดนี้ไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไอดีนี้ยังมีบุคคลอื่นที่ใครบางคนคิดว่าเป็นตัวจริงอยู่จริง เขาก็เข้ามาใช้บอร์ดนี้ต่อเองแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน[/color]

ลาก่อน สวัสดีครับ 17 มกราคม 2556


#44 storm

storm

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 903 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:04

แบบนี้หมายความว่าที่ผ่านมาเราใช้กันผิดใช่ไหม
แล้วจะกำหนดให้ใช้แบบใหม่เมื่อไร
แล้วแบบเก่ามันไม่ดีตรงไหน
มันจะเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะเปลี่ยนไปใช้แบบใหม่
ถ้าไม่เปลี่ยนจะดีกว่าไหมเมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดตามมา
แล้วกฏการอ่านออกเสียงการสะกดที่เคยใช้กันมาล่ะ จะบอกว่ามันผิดงั้นหรือ
ผมว่าราชบัณฑิตตอบคำถามเหล่านี้ก่อนดีกว่า
กรณีนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับราชบัณฑิตเท่าไร
ว่างจัดหรือไง
ถ้าว่างๆก็ลองประกาศเปลี่ยนการขับรถให้ขับชิดขวากันดูสักทีจะดีไหม
จะได้เหมือนประเทศอื่นๆหลายๆประเทศ
คิดแล้วไม่อยากจินตนาการต่อเลยว่าผลเป็นยังไง

ทำไมไม่ขายข้าว?                              ข้าวไม่มีขาย              คำตอบจาก ศรเพขร ศรสุพรรณ  


#45 Mark Nazi

Mark Nazi

  พี่มากขา

 • Members
 • PipPipPip
 • 548 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:13

ไม่ใช่เข้าใจผิดหรอก แต่คนไทยไม่ค่อยอ้างอิงพจนานุกรมกันเท่าไหร่ หลายคำที่เข้าใจผิดนะมันมีอยู่ในพจนานุกรม จะว่าไปเรื่องพจนานุกรมทางราชบัณฑิตเองก็มีส่วนบกพร่องอยู่ เพราะแทนที่จะจับรวมกันดันทำแยกหลาย ๆ เล่ม

ราชบัณฑิตฯ ก็มีส่วนชะล่าใจอยู่ครับ สมัยก่อนใครจะนึกได้ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวไปไกลจนเป็นแบบทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากนวัตกรรมการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมันไปไวมาก และคนก็ผิดกันมากแล้ว จะให้ราชบัณฑิตฯ ตามแก้รายบุคคลในหัดเปิดหรือค้นคว้าพจนานุกรมก็หนักเอาการนะ

คุณสังเกตไหม มีกี่คนไทยที่ค้นคว้าข้อมูลจากกูเกิ้ลหรือข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ หลาย ๆ ด้านก่อน นำมาเขียนนำมาสรุป

...คนไทยตามเทคโนโลยีทันแต่ใช้ประโยชน์จากมันไม่เป็น จึงรั้งให้เกิดผลเสียอย่างที่เห็นกัน

#46 แสนยานุภาพ

แสนยานุภาพ

  สปอร์ต กทม ใจดี

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,245 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:19

พูดเรื่องคนไทยตามเทคโนโลยีทัน แต่ใช้ประโยชน์จากมันไม่เป็น ทำให้ผมคิดถึงเรื่อง

รัฐบาลแจกแท็ปเล็ต ให้เด็ก ป.๑ เลยอ่ะ ....

#47 RaRa

RaRa

  Seien Sie loyal zu Majesty

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,960 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:23


ราชบัณฑิต ที่เคารพ...คงจะเป็นงานหนัก แสนสาหัส โดยเฉพาะภาษาวัยรุ่น
ผมคงจะเป็นครูภาษาไทย.ตกยุค แน่เลย เกือบ ๕๐% ได้ ที่ผมต้องยอมรับว่า
อ่านภาษาไทยวัยรุ่น....ไม่ออก ไม่อยากจะยกตัวอย่างเลย ไม่รู้จะแนะนำอย่าง-
ไรด้วย เพราะมันไม่ฟังเราแล้ว พวกที่ชอบเขียน.กลอน.อีก ก็มั่วทั้งเสียงทั้ง-
สัมผัส. มันลากลงเหวไปมากแล้ว คิดว่าคงเอาคืนยาก ยุคสมัยมันไปซ๊ะแล้ว
เราก็รู้สึกท้อแล้ว ก็ได้แต่แนะนำเพื่อน ๆ ไปทีละคนเท่านั้น ....น่าเสียดาย


ขออภัย คุณพี่พระฤๅษี ที่ต้องขัดคอ ตะนิ่นตาญี ไม่เชื่อว่า ครูสอนภาษาไทย จะ ตกยุค-ตกสมัย

ตราบใดที่ ประเทศไทย ยังคงมี เอกราช ยังคงมี อธิปไตย ภาษาไทย ก็จะยังคงเป็น ภาษาราชการ ตลอดไป

ตะนิ่นตาญี แม้นจะไม่ใช่ คนสอนภาษาไทย แต่ก็ ภูมิใจ เป็นหนัก-เป็นหนา กับ การที่เรามี ภาษา เป็นของตัวเอง

กับ ภาษาสก๊อย หรือ ภาษาของเด็กวัยรุ่น นั้น มันก็แค่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป

จะกลัวไปไยกับของปลอม เรามีของดีแท้แท้ อยู่กับตัวเราเองแล้ว ไม่ใส่ใจในของปลอม เพียงแค่ รับรู้-รับทราบ ก็น่าจะพอแล้ว

ตะนิ่นตาญี นับถือคนใช้ ภาษาไทย ที่ใช้ได้ ถูกต้อง และสวยงาม เช่นอย่าง คุณพี่ฯ เป็นต้น

จะท้อ ทำไม? จะถอย ทำไม? ใครไม่ใช้ให้ถูกต้อง ก็ไม่ได้ว่ากันอยู่แล้ว ไม่ต้องสั่ง-ไม่ต้องสอน

เพียงแค่ทำไว้ให้ถูกต้อง ให้เป็นตัวอย่าง ใครจะว่า เราดัดจริต อย่างไร ก็ไม่เห็นสึกหรอลงไปสักน้อยนิด

เพราะเรารู้อยู่แก่ใจเราเองแล้วไม่ใช่หรือครับ คุณพี่พระฤๅษี ครับ

ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา


ท่านตะนิ่นตาญี เป็นคนนึงที่ใช้ภาษาได้ดี ขอชมเชยครับ

ทุกครั้งที่เห็น การตอบกระทู้ หรือ ตั้งกระทู้ ของท่านตะนิ่นตาญี

ก็มักจะได้เห็นภาษาที่สวยงามทุกครั้งไป ไม่มีครั้งใดที่ปล่อยให้

กระทู้หรือความเห็นของท่านตะนิ่นตาญี ผ่านไปโดยไม่อ่าน

ขอบคุณมากครับ สำหรับการรักษาและอนุรักษ์ ภาษาไทย

ที่สวยงามและมีคุณค่า นำมาซึ่ง ความภาคภูมิใจของคนไทย

ที่มีภาษาเป็นของตนเอง............ขอขอบคุณจากใจจริงครับ :) :)

ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด

...แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

...ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย


#48 RaRa

RaRa

  Seien Sie loyal zu Majesty

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,960 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:26


ไม่ใช่เข้าใจผิดหรอก แต่คนไทยไม่ค่อยอ้างอิงพจนานุกรมกันเท่าไหร่ หลายคำที่เข้าใจผิดนะมันมีอยู่ในพจนานุกรม จะว่าไปเรื่องพจนานุกรมทางราชบัณฑิตเองก็มีส่วนบกพร่องอยู่ เพราะแทนที่จะจับรวมกันดันทำแยกหลาย ๆ เล่ม

ราชบัณฑิตฯ ก็มีส่วนชะล่าใจอยู่ครับ สมัยก่อนใครจะนึกได้ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวไปไกลจนเป็นแบบทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากนวัตกรรมการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมันไปไวมาก และคนก็ผิดกันมากแล้ว จะให้ราชบัณฑิตฯ ตามแก้รายบุคคลในหัดเปิดหรือค้นคว้าพจนานุกรมก็หนักเอาการนะ

คุณสังเกตไหม มีกี่คนไทยที่ค้นคว้าข้อมูลจากกูเกิ้ลหรือข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ หลาย ๆ ด้านก่อน นำมาเขียนนำมาสรุป

...คนไทยตามเทคโนโลยีทันแต่ใช้ประโยชน์จากมันไม่เป็น จึงรั้งให้เกิดผลเสียอย่างที่เห็นกัน


ถ้าเป็นผม จะให้ทาง ราชบัณฑิตฯ ไปปรึกษา "นายกปู" ครับ

จะได้แก้ให้ "สอดคล้อง กับ คำพูดของนายกปู"

เพราะเวลาไปพูดที่ไหนจะได้ "ไม่พูดผิดพูดถูก" อีกไงครับ :lol: :lol: :lol:

Edited by RaRa, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 19:26.

ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด

...แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

...ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย


#49 storm

storm

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 903 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 20:33

คำทับศัพท์น่าจะเขียนตามคำอ่านออกเสียงจริงหรือใกล้เคียงที่สุดโดยไม่ให้มันดูพิกลพิการเกินไปนัก
เช่น ลอนดอน อันนี้ผมว่าควรแก้ ผมคาดว่าน่าจะมาจากการที่ สู่รู้ ว่าอ่านแบบนี้แล้วก็เลยเอามากำหนดเป็นมาตรฐานโดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วเจ้าขอองภาษาออกเสียงอย่างไร ปารีสก็อีกคำหนี่ง อ่านว่า ปา-รีด ซะเต็มปากเต็มคำ
นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างที่เห็น

แต่ผมก็เจอตัวอย่างที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่คาดว่าเขาคิดเอาเอง เช่น ฌาค มะหะฏิร์ ฌอญ (อันนี้ขอไม่เอ่ยถึงที่มานะครับ)
ไม่มีมาตรฐานอ้างอิงว่าเขากำหนดจากอะไร ผมอ่านแล้วงงมากว่าอ่านออกเสียงว่าอะไร ทำไมเขาถึงใช้ตัวอักษรตัวนั้น
แล้วเขาก็ไม่เขียนคำอ่านกำกับไว้เสียด้วยสิ ผมเลยต้ดสินใจไม่อ่านมันเสียเลย
โชคดีที่คำภาษาเกาหลีเราไม่เขียนพิลึกๆกัน ยุงบินวน วอนนอนคุก
ขออย่ามีใครคิดพิเรนเขียนเป็น ญุงบิณวณ วอญณอญฆุคร์ เลยนะ
บอกตรงๆว่า มันทุเรศ

Edited by storm, 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 20:35.

ทำไมไม่ขายข้าว?                              ข้าวไม่มีขาย              คำตอบจาก ศรเพขร ศรสุพรรณ  


#50 sigree

sigree

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,741 posts

ตอบ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - 21:38

บางคำผมเห็นด้วยนะ
เช่น
เซนติเมตร เป็น เซ็นติเมตร
ออกไซด์-อ๊อกไซด์
ดราฟต์-ดร๊าฟต์,
ดัตช์-ดั๊ตช์
โบต-โบ๊ต
เอกซเรย์-เอ๊กซเรย์
แคลเซียม-แคลเซี่ยม,
แคลอรี-แคลอรี่,
โครเมียม-โครเมี่ยม,
ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน