Jump to content


Photo
- - - - -

ชัยชนะของผู้หญิง ! บังคับใช้แล้ววันนี้ พ.ร.ก.ใหม่ สามี-ภริยา แยกยื่นเสียภาษีได้แล้ว


 • Please log in to reply
31 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 ราชสีห์ขี่ducati

ราชสีห์ขี่ducati

  น้องใหม่

 • Banned
 • Pip
 • 5 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:26

http://www.matichon....atid=&subcatid=

 

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช่เป็นกฎหมายแล้ว

 


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดย ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่า มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่น รายการ เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บาง ประการ

 

โดยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕  ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต้องเริ่มต้นยื่นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ และการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการ คลังที่สำคัญในอันที่จะทำให้รัฐ สามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ใน อันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 

 

มาตราสำคัญ มีดังนี้ 

 

 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(๒) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ ๖๐,๐๐๐ บาท”

 


มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร

 

“มาตรา ๕๗ ฉ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมา แล้วตามมาตรา ๕๖

 

 

ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัด แจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด  ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘)  สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง

 

สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่าย หนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามีภาษีค้างชำระสามีและ ภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้น

 

เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปี ภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว”

 

มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด นี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือ ที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี#2 คนทุกที่

คนทุกที่

  ชนชั้นกลาง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,367 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:29

มันดียังไงรึ ถึงได้บอกว่าเป็นชัยชนะของผู้หญิง

#3 ม่านน้ำ

ม่านน้ำ

  ผมเพิ่งมาครับ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,199 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:36

ผมยื่นแยกมาตั้งนานแล้วครับ


Posted Image


#4 DarkSwan

DarkSwan

  Reporter Activated

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,437 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:39

สามีภรรยามีเงินได้ส่วนใหญ่ก็แยกยื่นกันอยู่แล้วหนิ รวมยื่นก็เสียบานเลย

สรุปว่าต่อไปไม่ให้ยื่นร่วมแล้ว 

ให้แยกยื่นได้อย่างเดียว 

เพราะต่างคนต่างมีรายได้

ใช่ป่ะครับ

 

ไม่ค่อยแน่ใจ ผมโสด น่ะ


ถ้าอยากได้ความเท่าเทียม

ก็ปีนป่ายขึ้นไปให้อยู่เทียบเท่ากับคนอื่นเค้า

อย่าได้กระชากฉุดให้คนอื่นเขาลงมาตกต่ำเท่ากับตน


#5 RiDKuN_user

RiDKuN_user

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 13,003 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:40

เป็นชัยชนะของผู้หญิงจริงๆ ครับ จากที่ตอนแรกยื่นแค่เงินเดือน ที่เหลือให้สามียื่น

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยื่นเองทั้งเงินเดือนเงินได้ทั้งหมด

 

ว่าแต่ มันชัยชนะตรงไหนครับ  :mellow:


" ชีวิตผมไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้น ผมกลัวอย่างเดียว...กลัวจะถูกมองว่า 'ขายชาติ' " - The Last Tycoon

~ ทักษิณตาย เสรีไทยไชโย ~

#6 susu

susu

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,066 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:43

http://www.matichon....atid=&subcatid=

 

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช่เป็นกฎหมายแล้ว

 


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดย ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่า มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่น รายการ เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บาง ประการ

 

โดยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕  ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต้องเริ่มต้นยื่นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ และการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการ คลังที่สำคัญในอันที่จะทำให้รัฐ สามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ใน อันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 

 

มาตราสำคัญ มีดังนี้ 

 

 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(๒) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ ๖๐,๐๐๐ บาท”

 


มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร

 

“มาตรา ๕๗ ฉ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมา แล้วตามมาตรา ๕๖

 

 

ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัด แจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด  ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘)  สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง

 

สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่าย หนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามีภาษีค้างชำระสามีและ ภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้น

 

เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปี ภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว”

 

มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด นี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือ ที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อ่านแล้ว เข้าใจ แน่นะ#7 Bookmarks

Bookmarks

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 32,370 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 17:45

เค้าก็แยกยื่นกันมาตั้งนานแล้ว  :lol:#8 plunk

plunk

  สลิปงินเดือนอยู่ไหนอ่ะ ไอ้คางครูด?

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,649 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 18:06

ผมแต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนครับ
ทำได้ทันที ไม่ต้องกู้ พรรคไหนเห่าไว้ตอนหาเสียงวะ?และกระทู้ในตำนานของ คนขี้โกหก http://webboard.seri...้สลิปเงินเดือน/

#9 kwan_kao

kwan_kao

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,409 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 18:08

ถ้า

 

1.  หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 แต่ม่เกิน 60,000 บาท  ตัดตัวแดงนี้ออก ให้ 40% จริง ๆ เลย

 

2.  หักค่าลดหย่อน 30,000 บาท  เพิ่มจำนวนเงินค่าลดหย่อนมากกว่านี้

3.  หักค่าเบี้ยประกันชีวิตบุตรได้

 

เงินได้สุทธิ 1-500,000 บาท อัตราภาษี 0

 

ได้อย่างนี้ถึงจะน่าสนใจหน่อยอ่ะ


ขอเป็นเพียงดินก้อนเล็ก ๆ ก้อนหนึ่งของพ่อ ก็ภูมิใจแล้ว

#10 eAT

eAT

  ผมเป็นเสื้อแดงฮับ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,589 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 19:15

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว#11 RaRa

RaRa

  Seien Sie loyal zu Majesty

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,963 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 19:41

ไอ้ นช. กับ อีโหนกกระบังลม มันก็ทำมาตั้งนานแล้วแบบนี้....ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลย!!!

 

ก็แค่...พยายามประชาสัมพันธ์สิ่งที่คนเค้าทำกันอยู่แล้ว ให้คนที่ยังไม่ได้ทำรู้แค่นั้น.. -_- -_-


ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด

...แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

...ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย


#12 ชามู

ชามู

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,240 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 19:55

งงอ่ะ่

แล้วถ้าภรรยาไม่มีเงินได้ล่ะครับ

รวมยื่นเหมือนเดิมหรือเปลาส
ชามู ปลาวาฬตัวใหญ่ ใจดี

#13 ....

....

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 209 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:02

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว

 

แล้วอภิสิทธิ์ และคู่สมรส เขาแยกยื่นหรือเปล่าครับ#14 ypk

ypk

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,173 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:11

เหอ เหอ เหอ  ภรรยาไม่มีเงินได้ น่าจะยื่นเหมือนเดิมนะครับ เพราะอันนี้เขา

แก้ไขเฉพาะกรณี ภรรยา มีเงินได้  เพราะเขาบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญ ม 30

ไม่รู้ว่าเดิมที่สามีภรรยาแยกยื่นนั่น ได้ออกเป็นกฎหมายหรือเปล่า หรือเขา

ไปกำหนดเองว่า ให้แยกยื่นได้ หรือเพราะอะไร เลยต้องมาออกเป็นกฎหมาย

ให้ชัดเจนว่า แยกยื่นได้  5555#15 eAT

eAT

  ผมเป็นเสื้อแดงฮับ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,589 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:17

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว

 

แล้วอภิสิทธิ์ และคู่สมรส เขาแยกยื่นหรือเปล่าครับ

 

ยังโง่สมบัติซบอยู่อีก

เขาให้เลือกว่า จะแยกยื่นหรือรวม ในใบ ภงด. มันมี

ให้ติ๊กมาเป็นชาติแล้ว (เกิดไม่นานพอ เลยไม่รู้ว่าตั้งแต่ชาติไหน)

เอาแต่กินหญ้า ขาดสารอาหาร โง่จนควายเรียก "ปู่" แล้ว #16 คนไทย916

คนไทย916

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,368 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:21

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว

 

แล้วอภิสิทธิ์ และคู่สมรส เขาแยกยื่นหรือเปล่าครับ

 

ยังโง่สมบัติซบอยู่อีก

เขาให้เลือกว่า จะแยกยื่นหรือรวม ในใบ ภงด. มันมี

ให้ติ๊กมาเป็นชาติแล้ว (เกิดไม่นานพอ เลยไม่รู้ว่าตั้งแต่ชาติไหน)

เอาแต่กินหญ้า ขาดสารอาหาร โง่จนควายเรียก "ปู่" แล้ว 

คุณต้องถาม....เขา ว่าเคยเสีย ภาษี หรือ เปล่า5555555555


เสื้อแดงตัดต่อกันจนชิน โกหกเป็นกิจวัตร

#17 Stargate-1

Stargate-1

  SG-1

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,430 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:29

มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
Spac1.gif(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
Spac1.gif(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
Spac1.gif(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
Spac1.gif(4) ให้กู้ยืมเงิน
Spac1.gif(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา
Spac1.gif(6) ประนีประนอมยอมความ
Spac1.gif(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
Spac1.gif(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
Spac1.gifการจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
หมายเหตุdot.gifมาตรา 1476 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2533
Spac1.gifdot2.gifมาตรา 1476/1 สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากที่ บัญญัติไว้ใน มาตรา 1476 ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อได้ทำสัญญาก่อน สมรสไว้ตามที่บัญญัติใน มาตรา 1465 และ มาตรา 1466 ในกรณีดังกล่าวนี้ การจัดการสินสมรสให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรส
Spac1.gifในกรณีที่สัญญาก่อนสมรสระบุการจัดการสินสมรสไว้แต่เพียงบางส่วนของ มาตรา 1476 การจัดการสินสมรสนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสให้ เป็นไปตาม มาตรา 1476
หมายเหตุdot.gifมาตรา 1476/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมปพพ.(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2533
 

หากมีการขายที่ดิน สามี/ภรรยาต้องเซ็นยินยอมหรือไม่ หากขายในส่วนของตน


นช. ทักษิณ ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเกิน 1ปี ใช้กำปั้นเหล็กลุย ตากใบ กรือเซะ อัล เกดาห์ ประกาศพบเห็นที่ใด จัดการทันที

คลิก ---> รมว.ก.พลังงานไม่รู้ว่าแอลพีจีทำมาจากอะไร  Tam-mic-ra หรือ Rationale แห่งลากดำนา พูดเรื่องข้าวเน่า

 


#18 Bookmarks

Bookmarks

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 32,370 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 20:39

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว

 

แล้วอภิสิทธิ์ และคู่สมรส เขาแยกยื่นหรือเปล่าครับ

 

ยังโง่สมบัติซบอยู่อีก

เขาให้เลือกว่า จะแยกยื่นหรือรวม ในใบ ภงด. มันมี

ให้ติ๊กมาเป็นชาติแล้ว (เกิดไม่นานพอ เลยไม่รู้ว่าตั้งแต่ชาติไหน)

เอาแต่กินหญ้า ขาดสารอาหาร โง่จนควายเรียก "ปู่" แล้ว 

คุณต้องถาม....เขา ว่าเคยเสีย ภาษี หรือ เปล่า5555555555

น่าจะใช่ ว่ามันไม่เคยยื่น ภงด.91 เลยแน่ๆ เลยไม่รู้ว่าเค้าแยกยื่นได้กันมาตั้งนานแล้ว#19 คนปลูกต้นไม้

คนปลูกต้นไม้

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 583 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:04

แยกยื่นมา 30 ปีแลัวนะ ใจดี สี่จุด ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะ ส่วนบุคคลน่ะ อยากรู้ไปถามอภิสิทธิ์ ซิ

#20 คนไทย916

คนไทย916

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,368 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:06

โง่ได้ใจเลย

มันแยกยื่นได้มาตั้งนานแล้ว

 

แล้วอภิสิทธิ์ และคู่สมรส เขาแยกยื่นหรือเปล่าครับ

 

ยังโง่สมบัติซบอยู่อีก

เขาให้เลือกว่า จะแยกยื่นหรือรวม ในใบ ภงด. มันมี

ให้ติ๊กมาเป็นชาติแล้ว (เกิดไม่นานพอ เลยไม่รู้ว่าตั้งแต่ชาติไหน)

เอาแต่กินหญ้า ขาดสารอาหาร โง่จนควายเรียก "ปู่" แล้ว 

คุณต้องถาม....เขา ว่าเคยเสีย ภาษี หรือ เปล่า5555555555

น่าจะใช่ ว่ามันไม่เคยยื่น ภงด.91 เลยแน่ๆ เลยไม่รู้ว่าเค้าแยกยื่นได้กันมาตั้งนานแล้ว

ก็มั่วแต่แบมือ ขออย่างเดียว  ไม่พัฒนาฝีมือตัวเอง แล้วมันจะเคยยื่นหรือ


Edited by คนไทย916, 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:08.

เสื้อแดงตัดต่อกันจนชิน โกหกเป็นกิจวัตร

#21 sudthorn

sudthorn

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 925 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:16

ภาษีที่สามีและภรรยาที่จดทะเบียนกันนั้น รายได้ของภรรยาสามารถนำมาแยกยืนภาษีจากสามีนั้น มีเพียงเงินเดือนเท่านั้น ตามมาตรา 40(1) ของประมวลรัษฎากร ส่วนรายได้ตามมาตรา 40(2)-(8) นั้นจะต้องถือเป็นเงินได้ของสามี ซึ่งมีเงินได้จาก ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ฯลฯ ต้องเอามาร่วมเป็นเงินได้ของสามีครับผม ฉะนั้นปีภาษี 2555 นี้สามีมีรายได้เฉพาะเงินเดือนก็จะกรอกภงด 91 และถ้ามีรายได้อื่น ๆ อีกก็จะกรอก ภงด 90 ฉะนั้นเมื่อแยกยื่นภรรยาก็จะยื่นเมื่อมีรายได้เฉพาะเงินเดือนก็ยื่นภงด 91 และเช่นเดียวกับสามีถ้ามีรายได้อื่นก็จะยืนภงด 90 ซึ่งภาษีปีก่อน ๆ ภรรยาจะยื่นเฉพาะภงด 91 เท่านั้น

ใน ภงด 90 นั้น จะมีช่องให้กรอกทั้งของสามีและภรรยา แต่ในอดีตช่องของภรรยาจะมีแต่เงินได้เงินเดือนเท่านั้น ฉะนั้นคิดว่า ปี 2555 ก็ยังคงน่าจะกรอกด้วยกันในแบบฟอร์มเดียวกัน โดยแยกเงินได้ของสามี และเงินได้ของภรรยาทั้งหมดของรายได้ตามมาตรา 40(1)-(8) ของประมวลรัษฎากรครับผม

ด้วยเหตุผลนี้เลยดูเหมือนวันนี้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาก็มีโอกาสเสียภาษีตามรายได้ของตนเอง ไม่ต้องถือเสมือนเป็นรายได้สามีอีก
คนพูดเท็จ ไม่ทำชั่ว นั้นไม่มี

#22 baboon

baboon

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,688 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:18

ถ้าจะบอกว่าผู้หญิงมีชัยก็น่าจะเป็นกฎหมายที่ให้หญิงที่หย่าแล้วกลับไปใช่ น.ส.มากกว่านะ
แต่กฎหมายฉบับนี้ออกโดยคณะปฏิวัติ ดังนั้นจึงเป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้

#23 Bookmarks

Bookmarks

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 32,370 posts

ตอบ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 21:22

ถ้าจะบอกว่าผู้หญิงมีชัยก็น่าจะเป็นกฎหมายที่ให้หญิงที่หย่าแล้วกลับไปใช่ น.ส.มากกว่านะ
แต่กฎหมายฉบับนี้ออกโดยคณะปฏิวัติ ดังนั้นจึงเป็นชัยชนะบนความพ่ายแพ้

เหมือนที่รัฐบาลสุรยุทธ ที่ให้บัตร 30 บาท รักษาโรคไตได้ ไม่รู้ตอนนี้พวกควายแดงที่ไปรักษาโรคไต มันจะรู้สึกอย่างไร #24 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,051 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 02:54

เจอพาดหัวเข้าไป...

 

ชัยชนะของผู้หญิง ! บังคับใช้แล้ววันนี้ พ.ร.ก.ใหม่ สามี-ภริยา แยกยื่นเสียภาษีได้แล้ว

 

face palm กุมกบาล โง่.jpg
 
 
ปล. ไอ้มหาอัครเทพสมัครใหม่ แต่ยังใช้รูปคนอื่นเหมือนเดิม
 
เฮ้อ  
 
 
ดิทเพิ่ม
เฮ่ย.  ได้สถานะ banned แล้วเหรอ..... เร็วโคดดดด 5 โพสต์เอง!!!

Edited by ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่, 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 03:57.

gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#25 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,526 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 08:27

http://www.matichon....atid=&subcatid=

 

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช่เป็นกฎหมายแล้ว

 


เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดย ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่า มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่น รายการ เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บาง ประการ

 

โดยสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ แห่งประมวลรัษฎากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕  ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต้องเริ่มต้นยื่นตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ และการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการ คลังที่สำคัญในอันที่จะทำให้รัฐ สามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ใน อันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 

 

มาตราสำคัญ มีดังนี้ 

 

 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(๒) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ ๖๐,๐๐๐ บาท”

 


มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร

 

“มาตรา ๕๗ ฉ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมา แล้วตามมาตรา ๕๖

 

 

ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัด แจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด  ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘)  สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง

 

สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่าย หนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามีภาษีค้างชำระสามีและ ภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้น

 

เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปี ภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว”

 

มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด นี้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือ ที่พึงชำระก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ

 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

 

 

 

ชีวิตคุณเคยยื่นเสียภาษีจริงๆ รึเปล่าคะ#26 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,526 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 08:27

เจอพาดหัวเข้าไป...

 

ชัยชนะของผู้หญิง ! บังคับใช้แล้ววันนี้ พ.ร.ก.ใหม่ สามี-ภริยา แยกยื่นเสียภาษีได้แล้ว

 

 
 
 
ปล. ไอ้มหาอัครเทพสมัครใหม่ แต่ยังใช้รูปคนอื่นเหมือนเดิม
 
เฮ้อ  
 
 
ดิทเพิ่ม
เฮ่ย.  ได้สถานะ banned แล้วเหรอ..... เร็วโคดดดด 5 โพสต์เอง!!!

 

 

 

แบนเพราะเค้าห้าม แต่ยังไม่ฟัง ยังอยากจะเข้ามาโชว์ภูมิอีก นี่ถ้าไม่ด้านจริง ก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้ว#27 wat

wat

  เนตังมะมะ เนโสหะมัสมิ นะเมโสอัตตา.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,424 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 08:35

<_<  ไปว่ามัน... ถือว่าประสบความสำเร็จนะเนี่ย แควนแคล่บตามด่ากันตรึม...


:) Sometime...Sun shine through the rain...

#28 young politic

young politic

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 196 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 09:44

ถ้า

 

1.  หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 แต่ม่เกิน 60,000 บาท  ตัดตัวแดงนี้ออก ให้ 40% จริง ๆ เลย

 

2.  หักค่าลดหย่อน 30,000 บาท  เพิ่มจำนวนเงินค่าลดหย่อนมากกว่านี้

3.  หักค่าเบี้ยประกันชีวิตบุตรได้

 

เงินได้สุทธิ 1-500,000 บาท อัตราภาษี 0

 

ได้อย่างนี้ถึงจะน่าสนใจหน่อยอ่ะ

 

 

ข้อ1กับ 2 ความคิดเห็นตรงกัน  ในปัจจุบันค่าของเงินลดลงไปมาก  แต่รัฐยังให้ไม่เกิน 60,000 บาท เฉลี่ยเดือนหนึ่งใช้ได้ 5,000 บาทเท่านั้น หักลดหย่อนได้เฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท  เรียกว่าให้ใช้เดือนละ 7,500  ไม่สมกับเงินเดือน(เดือนละ 40,000 บาท)   #29 ครุฑดำ

ครุฑดำ

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,056 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 10:07

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสลิปเงินเดือนป่ะคับ :huh:


เอ็งขอเป็น"ขี้ข้าโจร" ข้าเลือกเป็น"ข้าธุลีพระบาท" เอ็งขอเป็น"ไพร่" ข้าเลือกเป็น"พสกนิกร"


#30 karasu

karasu

  Moderator

 • Moderators_S
 • 611 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 14:57

ผมไม่แน่ใจนะ แต่เท่าที่ผมทราบ มูลเหตุของประเด็นนี้มันเกิดจาก มี ผัวเมียคู่นึงขายของอยู่ในตลาดเดียวกัน แยกกันขายคนละร้าน ถึงเวลาเสียภาษีเค้าให้คิดรายได้ของทั้งคู่เป็นก้อนเดียวกัน ซึ่งทำให้ฐานรายได้มันสูงเกินจริงครับ เค้าก็เลยมีประเด็นฟ้องร้องกัน ตอนแรกสรรพกรชนะ แต่พออุททรณ์แล้วปรากฎว่า ฝั่งผู้ยื่นฟ้องชนะ เค้าเลยต้องออกกฎใหม่ออกมาตามที่เห็นนี้


หล่อกว่าผมก็มีแต่ ณเดช คูกิมิยะ เท่านั้นล่ะครับ[color=#ff0000;]รณรงค์งดตอบโต้ พูดคุย กับคนหน้าด้านไร้ยางอาย...[/color]


#31 phoosana

phoosana

  เมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,619 posts

ตอบ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 15:50

ผมสงสัย กรณีผมจะโดนหรือไม่ ไม่ยื่นร่วมเพราะ

 

เดิมภรรยามีไม่รายได้ ตอนนั้นผมก็ยื่นร่วมกัน ทำเครื่องหมายในช่องไม่มีรายได้ มาตลอด

จนภรรยามีรายได้ ผมก็แยกยื่นเลย ผมก็ยื่นใน่ส่วนของผม ส่วนภรรยามีรายได้พึงประเมินไม่ถึง

เกณท์เสียภาษี เธอก็เลยไม่ยื่นมาสองปีละ ผมบอกว่าไม่ถึงก็ให้ยื่นไป เธอก็งงๆ ผมก็งงๆ ยิ่งกว่าอีก

อยากถามว่า งานราชการใช้วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย คนที่รายได้ไม่ถึง เขาไม่ออกใบทวิ 50 หรือ

มันน่าจะออก แม้ไม่มีรายการหักเงินเดือนเลยก็ตาม


We love fender.

#32 สิงห์สนามซ้อม

สิงห์สนามซ้อม

  คนดีไม่กลัวการตรวจสอบ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,694 posts

ตอบ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 11:27

ภาษีถ้าเอาไปช่วยชาติจริง ๆ ก้ไม่เสียดายหรอก

แต่นี้กลับเอาไป ซ่อมศาลากลางที่ควายแดงเผา เอาไปจ่ายควายแดงที่มาตายตอนชุมนุม แล้วก็นโยบายโง่ของรัฐบาล

เสียบาทเดียวยังเสียดายเลย


" ประกาศบอยคอต ช่อง 3 ไม่ว่าจะข่าว ละคร หรือการ์ตูนลูก  กรูไม่ดู !!! "

ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน