Jump to content


Photo
- - - - -

ครม.โหดไฟเขียว ให้ขรก.ป่วยทำงานไม่ได้ออกจากราชการ


 • Please log in to reply
36 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 Andiond Thunder

Andiond Thunder

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 462 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 20:41

aahe8biafb88fdjjikebb.jpg

 

ครม.ให้ขรก.ป่วยทำงานไม่ได้ออกจากราชการ ครม.โหดไฟเขียวผ่านร่างกฎก.พ.ให้ขรก.ที่ป่วยจนทำงานเกิน 60 วันให้ออกจากราชการ ขยายโครงการ'ร้านถูกใจ'อีก 3 เดือน เคาะมอบอำนาจให้"พงศ์เทพ"สู้คดีปกครองแทนนายกฯ

               8 ม.ค. 55 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ รองโฆษกฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว ระบุว่า 1. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจพิจารณาดำเนินการให้ข้า ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ กรณีปรากฏว่ามีวันลาป่วยรวมกัน 1 ปีงบประมาณเกิน 120 วันทำการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน 60 วันทำการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน 2 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ และกรณีต้องเข้าบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตโดยมีเวลา รวมกันเกิน 120 วัน

                2. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อนำผลการตรวจและความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน หรือเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก แต่ต้องไม่เกิน 60 วันทำการ และเมื่อครบกำหนดให้ผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผู้นั้นยังต้องรักษาตัวต่อไปอีกให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

                3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่ น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่นเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ กรณีที่สถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบำบัดรักษาเป็นเวลา เกิน 120 วัน ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

 

ขยายโครงการ"ร้านถูกใจ"อีก 3 เดือน

                นายภักดีหาญส์ แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 1. การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2555 ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556 โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ เนื่องจากโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เป็นโครงการฯ ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชนบทที่ห่างไกลและ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วประเทศ 2. แนวทางการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านถูกใจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างยั่งยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ

 

เคาะมอบอำนาจให้"พงศ์เทพ"สู้คดีปกครองแทนนายกฯ

                นายภักดีหาญส์ แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งให้นายพงศ์เทพปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1.การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ 2.การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายก รัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว 3.การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายก รัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

 

ที่มา http://www.komchadlu...ml#.UOweA-RWzTo

 

โหดได้ใจจริง ๆ


Edited by Andiond Thunder, 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 20:45.


#2 RaRa

RaRa

  Seien Sie loyal zu Majesty

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 6,960 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 21:34

*
POPULAR

นายก "สมองป่วย" มาปีกว่า ๆ แล้ว ยังทำงานได้เลยนี่ครับ.....!!!

 

 

 

 

 

เอ๊ะ...หรือ แบบ "นายก" นี่เค้าไม่เรียกว่า "ทำงาน" ครับ...!! :lol: :lol:


ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด

...แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

...ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย


#3 wat

wat

  เนตังมะมะ เนโสหะมัสมิ นะเมโสอัตตา.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,409 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:05

:mellow:  เอ่อ... ง่า... เรื่องข้าราชการได้ตั้ง 60 วันเนี่ยถือว่าเยอะโคตรๆแล้วนะขอรับ เอกชนอย่างมากก็ 30 วันนี่ ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลาป่วยบ่อยๆไม่ถึง 30 วันก็อาจโดนบีบออกได้นะขอรับ...

 

^_^  เรื่องนี้เห็นด้วยขอรับ... เรื่องเดียวนะ... เค้าให้มาทำงานแต่อ้างลากันตลอด... อยู่ก็เปลืองภาษีขอรับ...


:) Sometime...Sun shine through the rain...

#4 wat

wat

  เนตังมะมะ เนโสหะมัสมิ นะเมโสอัตตา.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,409 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:11

^_^  ทั้งนี้ทั้งนั้น... กรณีป่วยจากการปฏิบัติราชการ... ควรมีมาตรการรองรับจากเรื่องข้างต้นด้วยนะขอรับ จะชดเชยหรือปรับขั้นชั้นยศ หรือ ฯลฯ ก็ว่าไปขอรับ...


:) Sometime...Sun shine through the rain...

#5 2012

2012

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 737 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:15

อยากทราบว่า ร้านถูกใจ นี่มันมีตัวตนจริงๆไหมครับ


"ถึงเวลาแล้วที่ใครมีอาวุธชนิดไหนก็ต้องจับขึ้นมาใช้รบกับมัน”


#6 promotion

promotion

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,754 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:27

ที่จริงต้องควรให้มีการประเมินก่อนว่าขรก.รายนั้น หากทำงานในตำแหน่งเดิมไม่ได้ จะปรับไปทำงานตำแหน่งอื่นได้หรือไม่ ไม่ใช้พอเข้าเกณฑ์ก็บีบออกเลย ทำแบบนี้ค่อนข้างละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ#7 ท่าษายติณหัก

ท่าษายติณหัก

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 840 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:28

แล้วอีนางยกที่โดดประชุมสภาบ่อยๆ

แถมยังโง่เง่าจนทำงานไม่ได้นี่ควรตัดหัวเสียบประจานดีไหม :lol:  :lol:  :lol: 


ท่าษายติณหัก= ท่า สาย ติน หักมาเล่นผวนคำกันไหม

#8 THE THIRD WAY

THE THIRD WAY

  มาหาความจริง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,407 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 22:36

*
POPULAR

ต้องว่ากันตรงๆ

อย่าหลายมาตรฐาน

๑ เสธ.หนั่นนอนป่วยไม่รู้สึกตัว ยังรับเงินเดือนแพงตามปกติ

๒ นายชุมพล รองนายกฯ ป่วยหนัก ยังนอนรับเงินเดือนแพงตามปกติ

ทั้งสองรายนี้ แม้นว่ารอดมา คงไม่ปกติ ผมไม่ได้แช่งนะ ว่ากันตามข้อมูลข่าวสาร

๓นายเจ๋ง นายก่อแก้ว ตัวอยู่ในคุก ได้รับเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ

 

ถ้าเป็นข้าราชการ กรณีที่สามงดจ่ายจนกว่าเรื่องสิ้นสุด

 

อย่างนี้ไม่เป็นธรรม

ขรก.การเมืองโสมมมาจากไหนไม่ทราบ 

ทำไมสิทธิมากกว่าขรก.ประจำซึ่งถือว่าบริสุทธิ์ เพราะมีวินัย ขรก.การเมืองไม่มีวินัย

อย่าอ้างว่ามีจริยธรรม 

เห็นฝืนกันเป็นปกติ

 

หยุดสร้างบรรทัดฐานชั่ว

เริ่มกระทำดี

บางทีอาจไถ่ถอนความชั่วช้าที่ผ่านมา

หนักเป็นเบา


อยู่เฉยๆ แล้วบอกว่าเป็นกลางทีคนอื่นทำอีกอย่าง บอกว่าเอียง

#9 ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

ผึ้งน้อยตุหรัดตุเหร่

  หน้าตาดี มีอุดมการณ์

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 21,009 posts

ตอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 - 23:38

1. ผมมองว่าถ้าออกกฎนี้กับข้าราชการได้  ก็ต้องทำแบบนี้กับ สส. สว. ในสภา รวมทั้งรัฐมนตรีด้วยครับ

(เห็นด้วยกับท่าน Third Way)

 

2. ร้านถูกใจอยู่นรกขุมไหนไม่ทราบครับ  ผมไม่เคยเจอ

ถ้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าหาไม่ได้ ไม่รู้จัก เข้าไม่ถึง แล้วมีหน้าขอเงินเพิ่มนี่..มีหวังถูกเถ้าแก่ถีบกระเด็น

 

 

หรือว่า.....หรือร้านถูกใจเป็นเพียงฉากบังหน้าของการดึงเงินหลวงไปใช้ครับ?


gladiator 1.jpg

 

 

 

 

 

 


#10 sigree

sigree

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 10,736 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 13:53

เห็นด้วยพร้อมๆไม่เห็นด้วย  ผมจำได้ว่าเคยคุยกับ ดอนยอ หรือใครนี้ละเรื่องการลาทางราชการในเชิง หากเป็นผู้หญิง สามารถมีวันลาได้เกิน 1 ปี

 

ดังนั้นผมเห็นด้วย

 

แต่

 

ผมมองว่าความใช่กับพวกทุจริตไหม? ให้การพิจารณาไล่ออกเร็วขึัน ไม่ใช่ทำกับคนที่ไม่ผิดอะไรแบบนี้ผ่ายเดียว#11 Ballbk

Ballbk

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,566 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 14:37

จริงๆแล้ว ร้านถูกใจ มีนะ แต่มันตั้งร้านอยู่ในท่อน้ำขี้

แม่มด้านมาก มีหน้าขยายโครงการด้วย

"ความดี กับ ความเลว

ความจริง กับ คำโกหก

ความถูกต้อง กับ การทำผิดกฎหมาย"

ถ้าเกิดเป็น คน ไม่ได้เกิดเป็น ควาย มันไม่ต้องให้ทายหรอก ว่าจะเลือกอย่างไหน

 


#12 คนบูรพา

คนบูรพา

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,267 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 15:33

เช่นกัน.........นางยก......ไม่เข้าประชุมสภา........หรือเข้ามาแล้วไม่นั่งฟังจนจบ.....การประชุม..........

 

ให้ออกจากการเป็น......นางยก  เช่นกัน..........ดีมั๊ย


ถ้าไม่คิดจะตอบแทนแผ่นดิน ก็จงอย่าทำลาย

#13 แมวนอนหวด

แมวนอนหวด

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 232 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 15:52

:mellow:  เอ่อ... ง่า... เรื่องข้าราชการได้ตั้ง 60 วันเนี่ยถือว่าเยอะโคตรๆแล้วนะขอรับ เอกชนอย่างมากก็ 30 วันนี่ ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลาป่วยบ่อยๆไม่ถึง 30 วันก็อาจโดนบีบออกได้นะขอรับ...
 
^_^  เรื่องนี้เห็นด้วยขอรับ... เรื่องเดียวนะ... เค้าให้มาทำงานแต่อ้างลากันตลอด... อยู่ก็เปลืองภาษีขอรับ...

คงจะเข้าใจผิดแล้วครับ ไม่ใช่ลาบ่อยๆ แต่เป็นลาครั้งเดียวกันครับ เช่นผมเป็นข้าราชการทำงานด้านรังสี แล้วประสพอุบัติเหตุทางรังสีในระดับรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษา เป็นเวลานานเกิน 60 วัน ผมต้องออกจากการเป็นข้าราชการ หรือทหารใต้ ถูกกับระเบิด อาการสาหัส ต้องรักษาตัวนานเกิน 60 วัน ก็ต้องออกจากราชการเหมือนกัน

ถามว่ามันยุติธรรมกับคนทำงานรึเปล่าครับ แล้วต่อไปใครจะทำงานเสี่ยงอีก
แล้วค่าเสี่ยงภัยทางรังสีที่เคยได้เมื่อก่อน มันก็ไม่ให้มาตั้งนานแล้ว ไม่รู้ว่ตั้งแต่ยุคของนายกไหน

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


#14 prisonbreak

prisonbreak

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,113 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:07

เจอนายกฯปู ลาป่วยล่วงหน้าซะก่อน#15 lionidas

lionidas

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,529 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:13

เจอนายกฯปู ลาป่วยล่วงหน้าซะก่อน

คิดบวกท่าน คิดบวก 555+
พี่เหนาะ คนตาบอดมันกลัวเสือเหรอ ถ้าเราไม่พูดแบบนี้เราจะได้เสียงเหรอ ...

#16 wat

wat

  เนตังมะมะ เนโสหะมัสมิ นะเมโสอัตตา.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,409 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:17

:mellow:  เอ่อ... ง่า... เรื่องข้าราชการได้ตั้ง 60 วันเนี่ยถือว่าเยอะโคตรๆแล้วนะขอรับ เอกชนอย่างมากก็ 30 วันนี่ ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลาป่วยบ่อยๆไม่ถึง 30 วันก็อาจโดนบีบออกได้นะขอรับ...
 
^_^  เรื่องนี้เห็นด้วยขอรับ... เรื่องเดียวนะ... เค้าให้มาทำงานแต่อ้างลากันตลอด... อยู่ก็เปลืองภาษีขอรับ...

คงจะเข้าใจผิดแล้วครับ ไม่ใช่ลาบ่อยๆ แต่เป็นลาครั้งเดียวกันครับ เช่นผมเป็นข้าราชการทำงานด้านรังสี แล้วประสพอุบัติเหตุทางรังสีในระดับรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษา เป็นเวลานานเกิน 60 วัน ผมต้องออกจากการเป็นข้าราชการ หรือทหารใต้ ถูกกับระเบิด อาการสาหัส ต้องรักษาตัวนานเกิน 60 วัน ก็ต้องออกจากราชการเหมือนกัน

ถามว่ามันยุติธรรมกับคนทำงานรึเปล่าครับ แล้วต่อไปใครจะทำงานเสี่ยงอีก
แล้วค่าเสี่ยงภัยทางรังสีที่เคยได้เมื่อก่อน มันก็ไม่ให้มาตั้งนานแล้ว ไม่รู้ว่ตั้งแต่ยุคของนายกไหน

 

 

^_^  ทั้งนี้ทั้งนั้น... กรณีป่วยจากการปฏิบัติราชการ... ควรมีมาตรการรองรับจากเรื่องข้างต้นด้วยนะขอรับ จะชดเชยหรือปรับขั้นชั้นยศ หรือ ฯลฯ ก็ว่าไปขอรับ...

 

^_^  ก็ตามนี้ไงขอรับ...


:) Sometime...Sun shine through the rain...

#17 อ่านตลอดล่ะ

อ่านตลอดล่ะ

  อ่านตลอดล่ะ

 • Members
 • PipPipPip
 • 907 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:49

:mellow:  เอ่อ... ง่า... เรื่องข้าราชการได้ตั้ง 60 วันเนี่ยถือว่าเยอะโคตรๆแล้วนะขอรับ เอกชนอย่างมากก็ 30 วันนี่ ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลาป่วยบ่อยๆไม่ถึง 30 วันก็อาจโดนบีบออกได้นะขอรับ...

 

^_^  เรื่องนี้เห็นด้วยขอรับ... เรื่องเดียวนะ... เค้าให้มาทำงานแต่อ้างลากันตลอด... อยู่ก็เปลืองภาษีขอรับ...

 

-_- 60 วันน้อยไปครับ
คุณลองคิด ถึง ลูกสาวคุณคลอดลูกซิ  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งงานราชการอยู่ .................
คุณลองุคิด ถึง คุณพ่อคุณผ่าตัด ซิ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งงานราชการอยู่ .................
เช่น ขณะนี้คุณลุงของผม ก็ลาราชการ มาปีกว่าแล้วครับ <_<


             เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์ เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต   เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง


 

#18 เกลียดคุณแม้วจังครับ

เกลียดคุณแม้วจังครับ

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,971 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:52

ต้องว่ากันตรงๆ

อย่าหลายมาตรฐาน

๑ เสธ.หนั่นนอนป่วยไม่รู้สึกตัว ยังรับเงินเดือนแพงตามปกติ

๒ นายชุมพล รองนายกฯ ป่วยหนัก ยังนอนรับเงินเดือนแพงตามปกติ

ทั้งสองรายนี้ แม้นว่ารอดมา คงไม่ปกติ ผมไม่ได้แช่งนะ ว่ากันตามข้อมูลข่าวสาร

๓นายเจ๋ง นายก่อแก้ว ตัวอยู่ในคุก ได้รับเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ

 

ถ้าเป็นข้าราชการ กรณีที่สามงดจ่ายจนกว่าเรื่องสิ้นสุด

 

อย่างนี้ไม่เป็นธรรม

ขรก.การเมืองโสมมมาจากไหนไม่ทราบ 

ทำไมสิทธิมากกว่าขรก.ประจำซึ่งถือว่าบริสุทธิ์ เพราะมีวินัย ขรก.การเมืองไม่มีวินัย

อย่าอ้างว่ามีจริยธรรม 

เห็นฝืนกันเป็นปกติ

 

หยุดสร้างบรรทัดฐานชั่ว

เริ่มกระทำดี

บางทีอาจไถ่ถอนความชั่วช้าที่ผ่านมา

หนักเป็นเบา

 

คงอยู่ไม่ครบเทอม

แน่ ๆ รับรองข้าราชการโห่ไล่แหงๆ#19 ครุฑดำ

ครุฑดำ

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,056 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 16:59

แล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานภาคใต้แล้วโดนทำร้านจนพิการเจ็บป่วยนี่ รัฐบาลปลดหมดเลยใช่ไม๊


เอ็งขอเป็น"ขี้ข้าโจร" ข้าเลือกเป็น"ข้าธุลีพระบาท" เอ็งขอเป็น"ไพร่" ข้าเลือกเป็น"พสกนิกร"


#20 อาตี๋

อาตี๋

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,231 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 17:18

:mellow:  เอ่อ... ง่า... เรื่องข้าราชการได้ตั้ง 60 วันเนี่ยถือว่าเยอะโคตรๆแล้วนะขอรับ เอกชนอย่างมากก็ 30 วันนี่ ซึ่งจริงๆแล้วถึงจะลาป่วยบ่อยๆไม่ถึง 30 วันก็อาจโดนบีบออกได้นะขอรับ...
 
^_^  เรื่องนี้เห็นด้วยขอรับ... เรื่องเดียวนะ... เค้าให้มาทำงานแต่อ้างลากันตลอด... อยู่ก็เปลืองภาษีขอรับ...

คงจะเข้าใจผิดแล้วครับ ไม่ใช่ลาบ่อยๆ แต่เป็นลาครั้งเดียวกันครับ เช่นผมเป็นข้าราชการทำงานด้านรังสี แล้วประสพอุบัติเหตุทางรังสีในระดับรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษา เป็นเวลานานเกิน 60 วัน ผมต้องออกจากการเป็นข้าราชการ หรือทหารใต้ ถูกกับระเบิด อาการสาหัส ต้องรักษาตัวนานเกิน 60 วัน ก็ต้องออกจากราชการเหมือนกัน

ถามว่ามันยุติธรรมกับคนทำงานรึเปล่าครับ แล้วต่อไปใครจะทำงานเสี่ยงอีก
แล้วค่าเสี่ยงภัยทางรังสีที่เคยได้เมื่อก่อน มันก็ไม่ให้มาตั้งนานแล้ว ไม่รู้ว่ตั้งแต่ยุคของนายกไหน

 

ผมว่าคุณแมวนอนหวด อาจจะเข้าใจผิด ในข่าวบอกว่ายกเว้นเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติราชการนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีของคุณ หรือของทหารนั้นจะเป็นข้อยกเว้น

 

แต่ผมสงสัยเรื่องการประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า ที่ไม่รู้ว่าการรักษาต้องใช้เวลากี่วันถึงจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าต้องเกิน ๖๐ วัน (หรืออย่างมากเกิน ๑๒๐ วัน) จะทำยังไง สมมติเคยลาป่วยเพราะเป็นหวักไป ๒ วัน มาทำงานสักพักประสบอุบัติเหตุกระดูกหักไปทำงานไม่ได้ อีก ๔ เดือน (เกินวันลา ๑๒๐ วัน ไม่ถือว่าซวยโคตรเลยหรอ)

 

เพราะแต่ก่อนออกมาก็เพื่อรองรับเหตุอย่างนี้ เพราะระบบราชการไม่เหมือนเอกชน (ที่คุยกันได้ออมชอมกันได้) ถ้าผิดระเบียบปั๊บโดนลงโทษแน่นอน

 

ผมว่ากฎนี้ออกมาสำหรับพวกเจ็บอิดๆออดๆ (ซึ่งไม่รู้ป่วยอะไรนักหนา) เพราะพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ น่าจะควบคุมเช่น พวกลาป่วยได้ไม่เกินกี่ครั้ง  และรวมกันได้ไม่เกินกี่วัน ให้ออกจากราชการอย่างนี้จะดีกว่า หรืออาจจะยกเว้นกรณีมีไบรับรองแพทย์ที่อาจตัองรักษาเป็นเวลานานเกินที่กำหนดก็ยกเลิกหรือไม่นับเป็นกรณีก็ได้

 

ปล.กฎนี้อนุมัติไปแล้วนี่แล้วมันจะแก้ไขได้หรอ แล้วอีกอย่างอ่านกฎระเบียบแล้วยังงง สงสัยต้องอ่านจากตัวจริง


สิทธิตามระบอบประชาติปไตยมีไว้สำหรับให้เสื้อแดงผู้เรียกร้องประชาติปไตยเท่านั้น


ผู้อื่นห้ามใช้มิเช่นนั้นจะโดนประชาติปไตยลงโทษ


#21 ขุนพลชิน

ขุนพลชิน

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,011 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 17:40

เกิดประสบอุบัติเหตุ กระดูกหัก  ก็เกินแล้วมั่ง  แบบนี้ก็ตกงานนะสิ   #22 ypk

ypk

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,173 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 17:46

เหอ เหอ เหอ  ลาป่วย 60 วันทำการในปีงบประมาณ ดูตามข่าวแล้ว

ไม่เกี่ยวกับป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ น้าแมวนอนหวด

 

ส่วนผู้หญิงลาได้ 1 ปี อย่างที่น้า Sigree บอก นั้นก็คงไม่เกี่ยว เพราะ

กรณีนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นการลาคลอดและเลี้ยงลูกด้วย

 

ผมว่าระเบียบนี้มันออกมาไม่ตรงเป้า เพราะการลาป่วยของข้าราชการ

มันเป็นปัญหามานมนานแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ คือพวกไม่ได้ป่วยจริง เช่น

เมื่อคืนกินเหล้าดึก เช้ามาทำงานไม่ไหว พอมาทำงานก็ส่งใบลาป่วย

 

ที่ผมบอกว่ามันไม่ตรงเป้า เพราะคิดว่าเขาต้องการกำจัดข้าราชการประเภทนี้

ออกไป แต่ดันเอามาใส่ไว้ในเรื่องการลาป่วย เพราะข้าราชการประเภทนี้ทำได้

อย่างเดียวคือ ลาป่วย จะลากิจ ลาพักร้อน ลาบวช ลาออก ลาตาย อะไรไม่ได้

เพราะลาประเภทนี้มันต้องลาล่วงหน้า ที่จะมาส่งใบลาทีหลังได้ก็มีแต่ลาป่วย

นี่แหละ

 

ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมมอง มันน่าจะเป็นการจำกัดสิทธิของข้าราชการที่เขาป่วย

จริงไปเพราะคนบางคนอาจมีโรคประจำตัวสามวันดีสี่วันไข้ หรือเป็นโรคเรื้อรัง

ป่วยกะเสาะกะแสะ อยู่เรื่อย ยิ่งถ้าอายุราชการน้อย เงินเดือนไม่สูงแล้วถูกให้

ออกจากราชการจะยิ่งเป็นปัญหากับตัวข้าราชการผุ้นั้นมากเนื่องจากรายได้จะ

ลดลง แต่ถ้าเป็นวัยใกล้เกษียณอายุแล้วก็คงพอทน เพราะอายุราชการมาก

รายได้ก็คงสูงพอถ้าถูกให้ออกจากราชการ

 

ผมไม่แน่ใจว่า กพ เขามีเจตนาอย่างที่ผมมองหรือเปล่านะ แต่เท่าที่ผมเคยเห็น

ข้าราชการส่วนใหญ่ ก็ใช้วิธีลาป่วยทุกที่ทุกแห่ง เมื่อไม่มาทำงาน โดยที่ระเบียบ

หรือการปกครองบังคับบัญชาไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ

ไม่มีปัญญาแก้ไขนั่นแหละ เลยเอามาใส่ไว้ในเรื่องของการลาป่วยรึเปล่า

 

555555555#23 แมวนอนหวด

แมวนอนหวด

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 232 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 18:07

รับทราบครับ

 

แล้วถ้าไม่ใช่เหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ละ  เช่นไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง

 

ต้องใช้เวลารักษาเกิน120 วันละ

 

ทำไมไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาละ จะได้พิจารณาเป็นรายๆไป


:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


#24 เรื่อยๆเอื่อยๆ

เรื่อยๆเอื่อยๆ

  There is a face beneath this mask, but it isn't me.

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,957 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 18:18

ไม่เห็นด้วยครับ การใช้วันลาป่วยพร่ำเพรื่อเป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาจะตักเตือนอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ป่วยจริงโหดมากนะครับ อย่างอาจารย์ที่ปรึกษาผมถูกรถชน เจ็บหนัก พักหกเดือน ถ้าต้องถูกให้ออกมันสมควรมั้ยครับ คงต้องไปดูข้อยกเว้นก่อน

#25 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,515 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 19:14

ที่ผ่านมา ลาป่วย 2 วัน ลาพักผ่อน 2 วัน หรือว่าเราป็น ขรก นอกคอก#26 คนสับปะหลี้

คนสับปะหลี้

  สูงสุดแดนสยาม

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,262 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 19:41

แล้วมันมีเหตุอะไรให้มันต้องมาคิดด้วยนะ ที่จริงน่าจะมีเงื่อนไขกว่านี้ เอาเป็นว่าไม่ขอวิจารณ์ละกัน พอดีผมยังไม่เห็นร่างว่าเงื่อนไขการป่วยเกิน 60 วันแล้วให้ออกมันเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้าง แต่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็สมควรอยู่ น่าจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป


"ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ" - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

"คนเราสามารถเปลี่ยนต้นไม้ประหลาด ให้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนคนผิดให้เป็นพระเจ้า เปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีดำ เพียงเพราะความเชื่อของตัวเองเพียงเท่านั้น"


#27 koong

koong

  ใช้ชีวิตกลางดงแดง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,132 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 20:15

มีรุ่นพี่ (เป็นสามีของเพื่อน) เป็นทหารค่ะ ตอนนี้ นอนป่วยมา ปีกว่าแล้ว อ่ะ กำลังทำกายภาพบำบัด พี่เค้าป่วยหลังจากที่ไปช่วยตอนน้ำท่วม อาการมันทรุดลงบมาเรื่อยๆ เป็นไวรัสลงตับ เนียะแหละ เราก็ไม่แน่ใจนัก หมอบอกติดเชื้ออ่ะ  
แบบนี้ ต้องให้ออกด้วยไหมเนียะ#28 มาหยารัศมี

มาหยารัศมี

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,502 posts

ตอบ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 20:50

 
ต้องว่ากันตรงๆ
อย่าหลายมาตรฐาน
๑ เสธ.หนั่นนอนป่วยไม่รู้สึกตัว ยังรับเงินเดือนแพงตามปกติ
๒ นายชุมพล รองนายกฯ ป่วยหนัก ยังนอนรับเงินเดือนแพงตามปกติ
ทั้งสองรายนี้ แม้นว่ารอดมา คงไม่ปกติ ผมไม่ได้แช่งนะ ว่ากันตามข้อมูลข่าวสาร
๓นายเจ๋ง นายก่อแก้ว ตัวอยู่ในคุก ได้รับเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ
 
ถ้าเป็นข้าราชการ กรณีที่สามงดจ่ายจนกว่าเรื่องสิ้นสุด
 
อย่างนี้ไม่เป็นธรรม
ขรก.การเมืองโสมมมาจากไหนไม่ทราบ 
ทำไมสิทธิมากกว่าขรก.ประจำซึ่งถือว่าบริสุทธิ์ เพราะมีวินัย ขรก.การเมืองไม่มีวินัย
อย่าอ้างว่ามีจริยธรรม 
เห็นฝืนกันเป็นปกติ
 
หยุดสร้างบรรทัดฐานชั่ว
เริ่มกระทำดี
บางทีอาจไถ่ถอนความชั่วช้าที่ผ่านมา
หนักเป็นเบา
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะนักการเมืองมันเป็นคนกำหนดนโยบายไง
มันจะเอาทุกอย่าง

ในสมัยทักษิณ ก็มีมาตรการที่ 3 ออกมา กำหนดให้คัดคนออก
รังแกข้าราชการชัด ๆ ขรก. ไม่ได้รวยเหมือนนักการเมือง
บีบให้เขาออก แล้วจะเอาอะไรกิน
เงินบำนาญ แน่นอน มันต้องได้ไม่เท่าเงินเดือนอยู่แล้ว

#29 chanbaan

chanbaan

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,918 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 04:12

เครื่องจักรยังต้องซ่อมบำรุง คนนะครับนายกหญิงใจหมา ทบทวนด้วยเหตุผลก็คงเป็นคนขึ้นมาบ้างผมเชื่อเช่นนั้น


อุดมการณ์ไม่ใช่คลิก แต่ต้องคิด คิดไปเรื่อยเลยวุ่ยพุทธเจ้านำทาง ธรรมประคองใจ จิตใจวุ่นวาย ผิดพลาดพลั่งเผลอ มันเป็นสัจจะธรรมของคนที่ยังคน(เราเอง)"เกลียดปฏิวัติไทยคม ชื่นชมปฏิวัติสีขาว เกลียดนักการเมืองขี้ฉอ ชื่นชอบนักการเมืองยึดมั่นอุดมการณ์"

#30 เดือนเอก

เดือนเอก

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 510 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 07:02

ผมว่า 

 

 

ต่อไปคุณสมบัตินักการเมืองควรมีการตรวจระดับสติปัญญาก่อนรับสมัครดีกว่า

 

ถ้าใครเป็นเอ๋อ เซ่อซ่าปัญญาอ่อนก็ไม่ควรบริหารบ้านเมือง#31 ParaDon

ParaDon

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,770 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 08:58

ว่ากันไป


Edited by paradon, 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 09:12.

" เกิดเป็นคนทั้งทีหาก แยกแยะ ดีกับความชั่ว ถูกกับผิด ยังไม่ได้ ก็อย่าเกิดมาเป็นคนให้เสียชาติเกิด "

 

 


#32 แมวนอนหวด

แมวนอนหวด

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 232 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:11

ที่ผ่านมา ลาป่วย 2 วัน ลาพักผ่อน 2 วัน หรือว่าเราป็น ขรก นอกคอก

คุณพิ้งค์เป็นข้าราชการที่ดีครับ ผมเสียอีกที่นอกคอกครับ เพราะผมใช้วิธีลาป่วยเป็นประจำเมื่อล้าจากการขึ้นเวร

เดือนนึงผมมีเวร 26 เวร กับ 4 รุ่งอรุณ (6.30น-08.30น) ถ้าวันไหนผมต้องขึ้น บ/ด ติดกัน 2 วันเท่ากับผมต้อง

ขึ้นทำงาน 48 ชม. (2วัน)(ในเวลา+บ/ด)วันที่สามผมก็สลบแล้วครับ ขึ้นในเวลาต่อไม่ไหวแล้ว

และจะมีประมาณ 4 เดือน ที่ผมต้องขึ้นแบบอัดกัน เพราะจะได้ว่างไปประชุมตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสถานบริการสุขภาพของสปสช.

ซึ่งจะเริ่มประมาณ พค.-สค. ในแต่ละปี ผมจะลาป่วยประมาณ 10 - 14 วันครับ เป็นป่วยการเมืืองทั้งสิ้น (สบายดี แต่ไปทำงานไม่ไหว)

คุณลาแค่ 2 วัน ถือว่าน้อยมากครับ.

:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


#33 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,515 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:17

ที่ผ่านมา ลาป่วย 2 วัน ลาพักผ่อน 2 วัน หรือว่าเราป็น ขรก นอกคอก

คุณพิ้งค์เป็นข้าราชการที่ดีครับ ผมเสียอีกที่นอกคอกครับ เพราะผมใช้วิธีลาป่วยเป็นประจำเมื่อล้าจากการขึ้นเวร

เดือนนึงผมมีเวร 26 เวร กับ 4 รุ่งอรุณ (6.30น-08.30น) ถ้าวันไหนผมต้องขึ้น บ/ด ติดกัน 2 วันเท่ากับผมต้อง

ขึ้นทำงาน 48 ชม. (2วัน)(ในเวลา+บ/ด)วันที่สามผมก็สลบแล้วครับ ขึ้นในเวลาต่อไม่ไหวแล้ว

และจะมีประมาณ 4 เดือน ที่ผมต้องขึ้นแบบอัดกัน เพราะจะได้ว่างไปประชุมตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสถานบริการสุขภาพของสปสช.

ซึ่งจะเริ่มประมาณ พค.-สค. ในแต่ละปี ผมจะลาป่วยประมาณ 10 - 14 วันครับ เป็นป่วยการเมืืองทั้งสิ้น (สบายดี แต่ไปทำงานไม่ไหว)

คุณลาแค่ 2 วัน ถือว่าน้อยมากครับ.

 

 

 

เนื่องจาก ปริมาณงานเยอะมากค่ะ เลยลาไม่ค่อยได้

 

อีกอย่างก็ไม่อยากลาด้วย

 

 

แถมเงินเดือน 10 ปี ต่างจากเด็กใหม่ 3000 บาท

 

๕๕๕ เจ็บ


Edited by pinkpanda, 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:25.


#34 kop16

kop16

  U will never walk alone.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,384 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:28

ที่ผ่านมา ลาป่วย 2 วัน ลาพักผ่อน 2 วัน หรือว่าเราป็น ขรก นอกคอก

ผมลาไปแล้ว 5 วันน่ะ 555


If you try hard enough, you can be whatever you want to be.


#35 wewe

wewe

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,005 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:34

 1. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมีอำนาจพิจารณาดำเนินการให้ข้า ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ กรณีปรากฏว่ามีวันลาป่วยรวมกัน 1 ปีงบประมาณเกิน 120 วันทำการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน 60 วันทำการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน 2 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่

 

ออกกฎอะไรปรึกษาหมอรึยังเนี่ย 

ลาป่วยต่อเนื่องรวมกันได้แค่ 60 วันทำการ  การเจ็บป่วยบางอย่างต้องใช้เวลามากกว่านัั้น 

อันนี้โหดจริงๆๆๆ แบบนี้สำหรับคนเจ็บป่วยหนักแต่มีแนวโน้มว่าจะหายก็ต้องอดทำงานกันไป

 

 

(ออกกฏแบบนี้ใครป่วยจริงก็คงต้องหัวหมอแล้วล่ะ ก่อนลาครบ 60 วัน ก็ให้ญาติเข็ญไปเซ็นต์ชื่อทำงานละกัน แล้วค่อยลาต่อ ฮาาาา)

 

 

ส่วนกรณีลาป่วยรวมกันใน 1 ปีงบประมาณได้ 120 วัน  อันนีี้เป็นการลาป่วยกระจุกกระจิกหลายครั้งรวมทั้งปีค่ะ

ก็ถือว่าเยอะนะ..... แถมยังดูต่อเนื่อง 2 ปีงบประมาณอีก ถึงจะสั่งให้ออกได้ โอ...ก็มากโขอยู่

แต่ถ้าใครลาหมดนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอยู่ดี และถ้าไม่ได้ขึ้นเงินเดือนติดต่อกัน 3 รอบ (รอบละ 6 ด.)

เหมือนเคยได้ยินว่าต้องถูกเชิญออกอยู่ดี แล้วใครจะกล้าฆ่าตัวตายหว่า  

คิดว่าคนปกติไม่มีใครใช้ถึงแน่ค่ะ (นอกจากพวกขี้เมายำเป ฮาาา)

 

ข้อคิดเห็นฝากถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาอ่านค่ะ

1. คิดว่าควรปรับลดการลาตลอดทั้งปีงบประมาณจาก 120 วัน

แล้วไปเพิ่มในการลาป่วยหนักต่อเนื่องเป็น 120 วันทำการแทน

 

2. สำหรับ ขรก.ที่ลาป่วยต่อเนื่องเกิน 60 วัน(หากมีแนวโน้มว่าจะหาย จำเป็นต้องรักษาตัวต่อ

(แพทย์รับรอง) และเห็นว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานต่อได้อีก ก็น่าจะให้ได้สิทธิ์ในการรักษาตัวต่อไป

แบบไม่รับเงืืนเดือนก็ได้ (เหมือนกรณีลาคลอดบุตรแล้วขอลาเลี้ยงบุตรต่อ)

 

ปล.สำหรับข้อ 2 ถ้าให้สิทธิ์เพียงแค่นี้ไม่ได้ ก็เท่ากับว่ารัฐต้องการบีบเพื่อตัดสิทธิ์เรื่องค่ารักษาพยาบาล

เหมือนความเห็นคุณ paradon 

 

 

paradon

เรื่องของเรื่องมันออกแนวชิ่ง จะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะป่วยขนาด 60 วันถือว่าโคม่า ค่ารักษาบานปลาย อีกอย่างมันคงคิดแล้วกลับเขามาก็คงไม่ดีเหมือนเก่า เอาไว้ก็เปลืองข้าวสุก


Edited by wewe, 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 10:36.

ความเท็จแม้นเร้นได้ในปัจจุบัน  แต่ก็เหมือนซ่อนสุริยันไว้หลังเมฆ

อย่านึกถึงแต่ความผิดพลาด  จงระลึกถึงต้นเหตุของความผิดพลาด


#36 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,515 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 11:09

ที่ผ่านมา ลาป่วย 2 วัน ลาพักผ่อน 2 วัน หรือว่าเราป็น ขรก นอกคอก

ผมลาไปแล้ว 5 วันน่ะ 555

 

 

ปีงบประมาณ 56 เค้ายังไม่ได้ลา ไอ้ที่ลาไปนั้นปีเก่าอ่ะ พักร้อนเหลือเยอะมาก ปีนี้ได้ 30 วัน ไม่รู้จะได้ใช้รึเปล่า#37 annykun

annykun

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,439 posts

ตอบ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 - 14:45

ราชการได้ 15000  ไปแล้วนิ  แลกด้วยระบบโหดๆ  แบบเอกชน  สวัสดิการเป็นจุดเด่นของการเป็นข้าราชการเลยนะ

กลายเป็นความสิ้นเปลืองไปแล้ว  เพราะกรูปรับเงินเดือนให้แล้วจะเอาสวัสดิการมากมายไปทำไม?

 

แล้วข้าราชการเก่าๆ  ที่ไม่ได้ 15000  กับเขา  จะเป็นอย่างไรเนี่ย?


คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ชนะสงคราม  คือ   ความแข็งแกร่ง และ อุดมการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

คุณธรรมที่พร้ำสอน  ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นรองลงมา   ส่วน  ประชาธิปไตยน่ะรึ  เอาเข้าจริงๆ  สำคัญอันใด?? 

 

ผู้ใช้ 0 ท่านกำลังอ่านกระทู้นี้

สมาชิก 0 ท่าน, ผู้เยี่ยมชมทั่วไป 0 ท่าน และไม่เปิดเผยตัวตน 0 ท่าน