Jump to content


Photo

ขอน้อมเกล้าถวายพระพรแด่ นางแก้ว ผู้ทรงเป็น "รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ"


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
31 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 asawinee

asawinee

  ปฏิรูป ก่อน เลือกตั้ง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,619 posts

ตอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 - 22:27

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี


Posted Image


รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ แปลว่า ผู้มีกำเนิดเป็นที่รักและทรงพระคุณของบ้านเมืองเมื่อได้เห็นรายชื่อโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา .....พระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้ ได้อย่่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้อย่างไร


โครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการในประเทศไทย
  • การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   • การพัฒนาการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา
   • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   • โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   • โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
   • โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   • การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
    • การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
    • การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
    • การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    • การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
    • การควบคุมโรคมาลาเรีย
    • การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    • อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
   • การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ :
    • การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    • การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
    • การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
    • การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
    • การปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการสอน
    • การฝึกอาชีพ
   • การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น :
    • ทุนการศึกษาพระราชทาน
    • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
   • การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
   • การพัฒนาครู
   • โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
  • การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
   • การศึกษาเพื่อการพัฒนา :
    • อุทยานธรรมชาติวิทยาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
    • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
   • การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ :
    • การพัฒนาลุ่มน้ำแม่ลอบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
    • การพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดอุบลราชธานี
    • การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์
    • การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
    • การพัฒนาพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    • การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านองหลุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • การส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
   • การพัฒนากลุ่มอาชีพ
   • ร้านภูฟ้า
  • การพระราชทานความช่วยเหลือพิเศษ
   • การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ
   • การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่ม
   • หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร
   • หน่วยแพทย์พระราชทาน
   • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
   • กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
   • แว่นตาพระราชทาน
  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
   • สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ
   • เครือข่ายกาญจนาภิเษก
   • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET)
  • การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
   • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วไป
   • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
  • การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง
   • การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน – ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร
   • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
   • โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
   • วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
   • โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ
   • โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  • การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ
   • ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย รร. พระตำหนักสวนกุหลาบ
   • โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพ ฯ
   • โรงเรียนโสตศึกษา กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก
   • โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
   • โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  • การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
   • พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
   • พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
   • โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (หญิง)
   • โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (ชาย)
   • กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
   • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
   • ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง
   • ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
   • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   • ศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   • ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
   • ห้องสมุดดนตรี "ทูลกระหม่อมสิรินธร" หอสมุดแห่งชาติ
   • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
   • ห้องสมุดพร้อมปัญญา
   • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
  • โครงการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน
  • โครงการทำนาในที่ว่างเปล่าและโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :
   • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวง
   • การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์-สาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
   • การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ๗ แห่ง
   • โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองโพนโฮง
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหภาพพม่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน :
   • ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน
   • ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
   • ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาวทิเบต
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย :
   • การสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรัฐบาลมองโกเลีย
   • ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวมองโกเลีย
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
  • ทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับนักเรียนไทยศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ :
   • โครงการอาหารในโรงเรียน โดยโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ
   • โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
   • โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.sirindhor...-biography.html )

จึงทรงเป็นนางแก้ว หมายถึงหญิงผู้ประเสริฐ ตามพระนาม "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานคำแปลไว้

จึงทรงเป็น องค์ "รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ" ที่ปวงชนชาวไทย รักและเคารพเทิดทูนตลอดกาลนานเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ.2555 ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#2 ชามู

ชามู

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,237 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 05:19

ขอถวายพระพร

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญครับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ชามู ปลาวาฬตัวใหญ่ ใจดี

#3 conservative

conservative

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 750 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 07:40

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

#4 Mike Saimai

Mike Saimai

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,004 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 08:12

ขอพระองค์ทรงพระเจริญบยิ่งยืนนาน
*เราอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเรามีฐานะความจนที่มั่นคง***ไม่โกรธ ไม่เกลียด แต่จำได้ทุกรายละเอียดที่ทำ*****อดึตช่างมัน ปัจจุบันช่างเเม่ง***

#5 พิฆาตอสูร

พิฆาตอสูร

  พอจะทนเสื้อแดงได้นิดๆ

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,726 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 08:48

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระเกียรติแผ่ไพศาล


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


ฟ้าสีทองผ่องอำไพ  ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน


#6 ต้นหอม

ต้นหอม

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,411 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 08:51

ทรงพระเจริญ ท่านเป็นแบบอย่างของคนไทยหลายคนจริงๆ

มันจะทำให้เราคิดก่อนพูดได้ดีขึ้น เมื่อเชื่อว่าคำพูดที่ออกไปเหล่านั้นคือคำที่เราจะได้ยินเองในอนาคต

และถ้าเราจะทำดีได้มากขึ้น เมื่อเชื่อว่าเราจะได้เจอสิ่งดีๆในอนาคต

แม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่เห็นว่ามันดีอย่างไรแต่อย่างน้อยทำให้เราผ่านวันนี้ไปได้อย่างราบรื่น


#7 pinkpanda

pinkpanda

  คุ้กกี้เกลียดควายแดงค่ะ

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,515 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:23

รักพระเทพฯ ค่ะ :wub:

#8 ฉันรักเมืองไทย

ฉันรักเมืองไทย

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 267 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านาน........ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

#9 ปุถุชน

ปุถุชน

  มหาเมพ

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 26,756 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:43

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี


Posted Image


รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ แปลว่า ผู้มีกำเนิดเป็นที่รักและทรงพระคุณของบ้านเมืองเมื่อได้เห็นรายชื่อโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา .....พระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้ ได้อย่่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้อย่างไร


โครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการในประเทศไทย
  • การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
   • การพัฒนาการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา
   • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   • โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   • โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
   • โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   • การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
    • การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
    • การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
    • การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    • การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
    • การควบคุมโรคมาลาเรีย
    • การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    • อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
   • การเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ :
    • การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    • การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
    • การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
    • การส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียน
    • การปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการสอน
    • การฝึกอาชีพ
   • การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น :
    • ทุนการศึกษาพระราชทาน
    • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
   • การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
   • การพัฒนาครู
   • โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
  • การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
   • การศึกษาเพื่อการพัฒนา :
    • อุทยานธรรมชาติวิทยาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
    • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
   • การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ :
    • การพัฒนาลุ่มน้ำแม่ลอบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
    • การพัฒนาหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวในจังหวัดอุบลราชธานี
    • การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์
    • การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
    • การพัฒนาพื้นที่ ๓ หมู่บ้านในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    • การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านองหลุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • การส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
   • การพัฒนากลุ่มอาชีพ
   • ร้านภูฟ้า
  • การพระราชทานความช่วยเหลือพิเศษ
   • การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ
   • การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่ม
   • หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร
   • หน่วยแพทย์พระราชทาน
   • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
   • กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน
   • แว่นตาพระราชทาน
  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
   • สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ
   • เครือข่ายกาญจนาภิเษก
   • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET)
  • การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
   • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วไป
   • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
  • การพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง
   • การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน – ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณากร
   • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
   • โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
   • วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
   • โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ
   • โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  • การศึกษาพิเศษเพื่อผู้พิการ
   • ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย รร. พระตำหนักสวนกุหลาบ
   • โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพ ฯ
   • โรงเรียนโสตศึกษา กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก
   • โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
   • โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  • การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
   • พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   • อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
   • พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
   • โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (หญิง)
   • โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวัง (ชาย)
   • กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
   • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
   • ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง
   • ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
   • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
   • ศูนย์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   • ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
   • ห้องสมุดดนตรี "ทูลกระหม่อมสิรินธร" หอสมุดแห่งชาติ
   • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
   • ห้องสมุดพร้อมปัญญา
   • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
  • โครงการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน
  • โครงการทำนาในที่ว่างเปล่าและโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :
   • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวง
   • การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์-สาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
   • การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ๗ แห่ง
   • โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองโพนโฮง
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหภาพพม่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน :
   • ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน
   • ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
   • ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนและชาวทิเบต
  • ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและมองโกเลีย :
   • การสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรัฐบาลมองโกเลีย
   • ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาชาวมองโกเลีย
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
  • ทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับนักเรียนไทยศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ :
   • โครงการอาหารในโรงเรียน โดยโครงการอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ
   • โครงการการศึกษาเพื่อทุกคน โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
   • โครงการการศึกษาหลังประถมศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น โดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อผู้ลี้ภัย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.sirindhor...-biography.html )

จึงทรงเป็นนางแก้ว หมายถึงหญิงผู้ประเสริฐ ตามพระนาม "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานคำแปลไว้

จึงทรงเป็น องค์ "รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ" ที่ปวงชนชาวไทย รักและเคารพเทิดทูนตลอดกาลนานเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ.2555 ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อนาถนักจะพูดว่าคนไทยจำนวนหนึ่งไม่รู้คุณค่า ไม่ยกย่อง เทิดทูนสมเด็จพระเทพฯเท่าชาวลาว ชาวจีนในประเทศของเขา....!

แล้วอย่างนี้จะแอบอ้าง เรียกร้องว่าเป็น'พสกนิกร'ของท่านได้อย่างไร.....ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

 

ผมไม่ห่วงสุเทพในฐานะนักการเมืองและพรรคประชาธิปัตย์

ผมเป็นห่วง สนับสนุนสุเทพ ในฐานะแกนนำคัดค้าน ล้มพรบ.นิรโทษกรรม(สุดซอย)ให้ทักษิณเพื่อประเทศไทย เพื่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม และประชาชน รวมทั้งผมด้วย.....!

 

 

 


#10 นักเรียนตลอดชีพ

นักเรียนตลอดชีพ

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 4,024 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:49

ทรงพระเจริญ ...

รักท่าน ครับ ..

.. เห็นได้ชัด ประชาธิปไตย เสียงส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำให้ได้มา ซึ่งผู้นำที่เก่ง และ ฉลาด ..

ที่นำความอยู่ดี กินดี มาให้ประชาชนได้ แล้วคุณยังจะอ้างประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ทำไม


#11 mairukumoa

mairukumoa

  ขาใครนี่

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,222 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:49

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Edited by mairukumoa, 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:50.


#12 P2iUSz

P2iUSz

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,372 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 09:50

ทรงพระเจริญ
"หากคุณทำผิดพลาด คุณก็แค่ทำให้มันถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย"" สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่คนดีๆ นิ่งดูดาย " - Edmund Burke & Zen

#13 หนูอ้อย

หนูอ้อย

  " Silent Military Coup " is THE END of BLOODSHED.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,102 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:04

Posted Image
รักพระเทพ

พวกคุณโง่ดันเข้าสุดซอยด้วยลุแก่อำนาจ

มันจึงหนีไม่พ้นที่ชั้นต้องออกปากซอย.....

ฟางเส้นสุดท้ายคือการไม่ยอมรับศาล รธน.

ชั้นออกสู่ถนนแล้ว เพื่อสู้ถวายหัว


#14 asawinee

asawinee

  ปฏิรูป ก่อน เลือกตั้ง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,619 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:11

Posted Image
รักพระเทพ


ภาพเก่าเล่าเรื่องได้น่าประทับใจจริงๆค่ะ
รักพระเทพ เช่นเดียวกันค่ะ

#15 หนูอ้อย

หนูอ้อย

  " Silent Military Coup " is THE END of BLOODSHED.

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,102 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:21


Posted Image
รักพระเทพ


ภาพเก่าเล่าเรื่องได้น่าประทับใจจริงๆค่ะ
รักพระเทพ เช่นเดียวกันค่ะ


เป็นปฎิทินที่ตั้งบนโต๊ะทำงาน ปัจจุบันเป็นโต๊ะทำการบ้านด้วย ( เรียนต่ออีกครั้ง )
เวลาท้อก็เหลือบดู มีปฏิทินนี้เป็นแรงบัลดาลใจ อยากไปให้ถึงด็อกเตอร์ตามรอยพระองค์ท่านค่ะ :wub:

พวกคุณโง่ดันเข้าสุดซอยด้วยลุแก่อำนาจ

มันจึงหนีไม่พ้นที่ชั้นต้องออกปากซอย.....

ฟางเส้นสุดท้ายคือการไม่ยอมรับศาล รธน.

ชั้นออกสู่ถนนแล้ว เพื่อสู้ถวายหัว


#16 อมพระมาพูด

อมพระมาพูด

  ไอ้มดแดง V 5 สู้ว้อย

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,651 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:28

ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงประชาตลอดไป
The wise man doubts often, and his views are changeable.The fool is constant in his opinions, and doubts nothing,because he knows everything, except his own ignorance (Pharaoh Akhenaton, c.1250BCE)

#17 จอมโจรคิด

จอมโจรคิด

  อธรรมผู้น่ารัก

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,292 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:36

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

เจตนารมณ์ส่วนตัว
- ไม่ใช้ถ้อยคำที่คำหยาบคาย
- ไม่ต่อล้อต่อเถียงอย่างไม่มีเหตุผล


#18 IAMDA

IAMDA

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,066 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:39

ขอพรองค์ทรงพระเจริญ

#19 korkang

korkang

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 2,879 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:42

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

#20 arsenalice

arsenalice

  น้องใหม่

 • Members
 • Pip
 • 39 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 10:48

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

#21 thaidotcom

thaidotcom

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 300 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 11:43

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ รักพระองค์ท่านมากๆๆๆคะ

#22 tu249cm

tu249cm

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,495 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 14:05

ขอทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญคนไทยไปตลอดกาลนานเทอญ

Attached Images

 • A9981382-186.jpg

“People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.”


#23 tu249cm

tu249cm

  สมาชิกขั้นสูง

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 3,495 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 14:09

ทรงน่ารักมากตั้งแต่วัยพระเยาว์

Attached Images

 • A9981382-240.jpg

“People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.”


#24 HellsAngel At JBake

HellsAngel At JBake

  น้องใหม่

 • Members
 • Pip
 • 22 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 14:17

ขอพระองค์ทรงพระเจริญคะ รักพระเทพมากๆๆๆๆๆคะ

#25 juemmy

juemmy

  คนสวยประจำบอร์ด

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 7,066 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 14:22

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

"กูจะสู้แม้รู้ว่าพวกกูน้อย สู้ไม่ถอยแม้รู้ว่าจะดับสลาย แผ่นดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตาย กูสุดอายถ้าเสียทีไพรีครอง"


#26 ปังตอ

ปังตอ

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,134 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 15:32

ทรงเป็นพระ...จริงๆ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ลูกหลานที่รัก จงจำปฏิปทานี้ไว้ “ถ้ามีความจำเป็นเราต้องเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทย แม้แต่ชีวิตก็ต้องยอม”

 


#27 คืนหมาหอน

คืนหมาหอน

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 458 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 16:26

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

ขอทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ปล. ผมชอบภาพนี้จัง ^_^

Posted Image
"คนดีนั้นก็เหมือนคนบ้า หากไม่มีปัญญา"

#28 asawinee

asawinee

  ปฏิรูป ก่อน เลือกตั้ง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,619 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 19:43

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

ขอทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ปล. ผมชอบภาพนี้จัง ^_^

Posted Image


เป็นหนึ่งในภาพที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติ
อิ่มเอมในอารมณ์อันชื่นบาน
มีความสุขจนต้องอมยิ้มด้วยความปลื้มใจ :wub: :wub: :wub:

#29 THE THIRD WAY

THE THIRD WAY

  มาหาความจริง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 5,407 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 19:56

ทำงานอยู่แม่กลองหลายปี
มีโอกาสถวายการต้อนรับเมื่อเสด็จที่อุทยานร.๒ทุกปี
บางปีมากกว่าหนึ่งครั้ง เช่นเสด็จมาลอยกระทงกาบกล้วยด้วยฃ
ถ้าใครเคยรับเสด็จ จะประทับใจ
ความอารมณ์ดีของพระองค์

ทรงพระเจริญเถิดพระเจ้าข้า
อยู่เฉยๆ แล้วบอกว่าเป็นกลางทีคนอื่นทำอีกอย่าง บอกว่าเอียง

#30 lagrangian

lagrangian

  ขาประจำ

 • Members
 • PipPipPip
 • 226 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 19:59

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#31 architeer

architeer

  น้องเก่า

 • Members
 • PipPip
 • 169 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 20:32

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

#32 asawinee

asawinee

  ปฏิรูป ก่อน เลือกตั้ง

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 8,619 posts

ตอบ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 - 20:36

Posted Image


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด จำนวน 5.9 แสนตัว ณ ท่าวาสุกรี


http://www.bangkokbi...ด็จพระเทพฯ.html