Jump to content


ohmzpaing

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 มกราคม 2553
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2567 07:30
-----

Posts I've Made

In Topic: กลุ่มโจรใต้สวมเสื้อเกราะพร้อมอาวุธโจมตีฐานฯฉก.นธ.32 อ.บาเจาะ นราธิวาส

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 12:22


In Topic: กระทู้แตกประเด็น ตอน "บังเอิญเกินไปหรือเปล่า??"

21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 23:18

ผมขอนอกเรื่องนะครับ

 

แต่ลองอ่านของผมนิดส์นึงครับ

 

 

ลองไปหาดู ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับพรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548

 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
(๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
(๓) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(๕) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
(๖) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด
ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้
 
มาตรา ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

In Topic: ศาลอาญามีคำสั่ง!! "น้องอีซา" เด็กวัย 14 ปี เสียชีวิตจากการถูก...

21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 22:58

ลองไปหาดู ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับพรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548

 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
(๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
(๓) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(๕) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
(๖) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด
ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้
 
มาตรา ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

In Topic: ลับลวงพราง ถ้วยชกมวยอุปโลกก์ กับอหังกาวรนุชสกุลชิน

16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 23:17

ผมติดว่า พวกนี้ กำลังทำให้ "ในหลวงทรงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์" อย่างที่มันพูดไว้ครับ

In Topic: มาจากราชดำเนินค่ะ อยากทราบความเห็นพี่ๆ เสรีไทยเกี่ยวกับความจงรักภักดีของยิ่งล...

11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 11:20

ผู้ชุมนุมที่เผาสถานที่อื่นก็เพราะมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาที่แยกราชประสงค์โดนสลายม๊อบด้วยถ้อยคำที่สวยหรูว่ากระชับและขอคืนพื้นที่ แต่จริงๆคือขอสลายการชุมนุมด้วยอาวุธสงครามนั่นเอง ก็เป็นความโกรธแค้นและแสดงออกว่าไม่พอใจต่อการกระทำของผู้มาชุมนุมทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ทหารไม่ได้มาคุมเกิดการเผาและพยามเผาก็ยังพอเข้าใจ แต่ที่เผาสำเร็จเป็นความเสียหายใหญ่โตกลับเป็นพื้นที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมและควบคุมพื้นที่ไว้ได้หมดแล้วอันนี้มันถึงได้น่าสงสัยยังงัยครับพี่น้อง


อย่ามาอ้างครับ เสื้อแดงเผาจริง ๆ

ศาลากลาง และเทศบาลอุดรครับ

ตอนเผาทั้งสองแห่ง ทหารยังไม่ได้ทำการเข้าปราบปรามนะครับ

แต่มาปราบปรามตอนที่ ทางเสื้อแดงกำลังจะเข้าไปเผาที่ว่าการอำเภอเมืองอุดร

แต่ยังเข้าไม่ได้ แล้วทางมุมของที่ว่าการอำเภออุุดรธานี มีป้ายเกี่ยวกับพระองค์ภาอยู่

ซึ่งทางเสื้อแดงจะทำการเผาป้ายนี้ ทางทหารก็เลยเข้าทำการล้อมปราบครับ

ผมซึ่งเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ เห็นทั้งหมดครับ แต่ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าในวีดีโอนี้

ไม่มีภาพที่กำลังจะเข้าไปเผาที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรนะครับ

ดูได้จากวีดีโอนี้

http://www.youtube.com/watch?v=i8vhNU8DmF0&feature=g-crec-u