Jump to content


Photo
- - - - -

"เอแบคโพลล์"เผยสำรวจปชช.ให้เร่งปัญหาปากท้องมากกว่าปรองดอง


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 ความเห็นในกระทู้นี้

#1 ทัชชี่

ทัชชี่

    ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย

  • Members
  • PipPipPip
  • 2,784 posts

ตอบ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 - 13:17

15 เม.ย. 55 - "เอแบคโพลล์"เผยผลสำรวจ ปชช.อยากให้"ยิ่งลักษณ์"เร่งปัญหาปากท้องและปัญหาศก. มากว่าสร้างความปรองดอง พร้อมอยากให้ผู้มีบารมีช่วยเป็นตัวประสานความแตกร้าวในปท. และทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี-มีความเป็นธรรม

นางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ของขวัญปีใหม่ไทย ที่คนไทยอยากได้จากฝ่ายการเมืองและประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี แพร่ พิษณุโลก เชียงใหม่ อำนาจเจริญ มหาสารคาม ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุดรธานี ขอนแก่น กระบี่ นราธิวาส และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,158 ตัวอย่าง โดยดำเนินการวิจัยข้อมูลในช่วง 1 - 14 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า

สิ่งที่คนไทยอยากได้ เป็นของขวัญปีใหม่ไทยจากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุดอันดับแรกได้แก่ ร้อยละ 39.9 ระบุแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ร้อยละ 20.0 ระบุความปรองดองของคนในชาติ อันดับสามหรือร้อยละ 13.2 ระบุการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น อันดับสี่หรือร้อยละ 6.9 ได้แก่แก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม อันดับห้าหรือ ร้อยละ 5.6 ได้แก่คุณภาพการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา และรองๆ ลงไปคือ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ สวัสดิการด้านสุขภาพ แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงวัย และความเป็นธรรมทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามลำดับ

สิ่งที่น่าเป็น ห่วงจากการจัดอันดับของขวัญปีใหม่ไทยที่คนไทยอยากได้จากนายกรัฐมนตรีจะเห็น ได้ว่า คนไทยอยากให้นายกรัฐมนตรีเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องความปรองดอง ของคนในชาติและปัญหาทุจริตคอรัปชั่น แต่ทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายการเมืองต้องทำควบคู่กันไปทั้งหมดทั้ง เรื่องเศรษฐกิจ ความปรองดองของคนในชาติและจริยธรรมทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่อง "จริยธรรมทางการเมือง" เป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้เด็ดขาด ถึงแม้คนไทยจำนวนมากไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ก็ตาม

นอกจากนี้ ของขวัญปีใหม่ไทยที่คนไทยอยากได้จากฝ่ายค้าน พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 33.8 ได้แก่ เลิกทะเลาะกัน ร่วมมือกับรัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน รองลงมาคือร้อยละ 29.1 ได้แก่นำความปรองดองและความสามัคคีคืนสู่ประเทศ อันดับสามหรือร้อยละ 26.7 ได้แก่ ปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปก่อน อันดับสี่หรือร้อยละ 8.9 ได้แก่ แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และอันดับห้าหรือร้อยละ 1.5 ได้แก่ ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ ของขวัญปีใหม่ไทยที่คนไทยอยากได้จากผู้ใหญ่ผู้มีบารมีในสังคมมากที่สุด อันดับแรกหรือร้อยละ 37.2 ได้แก่ ความเป็นตัวประสาน เชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชาติ อันดับสองหรือร้อยละ 21.1 ได้แก่ ความเป็นแบบอย่างที่ดี น่าเคารพนับถือ อันดับที่สามหรือร้อยละ 14.3 ได้แก่ ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ อันดับสี่หรือร้อยละ 10.2 ได้แก่ร่วมมือกับรัฐบาล สนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย อันดับห้าหรือร้อยละ 8.9 ได้แก่ความไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และรองๆ ลงไปคือ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ตามลำดับ

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจ คือ ผลการจับคู่บุคคลสำคัญที่คนไทยอยากให้หันหน้ามารักกันตลอดปีใหม่ไทยและตลอด ไป ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 96.2 จับคู่ให้คนไทยทุกกลุ่มทุกสีรักกัน รองลงมาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 จับคู่ให้คนเสื้อเหลือง คนเสื้อแดง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.3 จับคู่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาลกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านให้หันหน้ามารักกัน และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.8 จับคู่ พล.อ.เปรม กับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ให้หันหน้ามารักกัน และคนไทยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.9 ยังจับคู่ให้นาย เทพไท เสนพงศ์ กับ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ หันหน้ามารักกันตลอดปีใหม่ไทยปีนี้และตลอดไป

จากการพิจารณาลักษณะ ทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 49.3 เป็นชาย ร้อยละ 50.7 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 7.6 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 20.7 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 40-49 ปี และ ร้อยละ 20.7 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 85.5 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 3.9 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่าง ร้อยละ 38.4 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 34.0 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.3 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 4.5 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.7 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 6.5 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ในขณะที่ร้อยละ 2.6 ระบุว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ

ข่าวจาก:
http://breakingnews....ang=T&cat=&key=

ทีงี้โปกไม่มาวุ้ย ชาบูกันเข้าไป

Edited by ทัชชี่, 15 เมษายน พ.ศ. 2555 - 13:23.

ประชาธิปไตยแบบแดง: 1. ไม่ใช่แดง เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ 2. เสียงส่วนใหญ่ คือเสียงถูกต้อง 3. กฎพวกพ้องต้องเหนือกฎหมาย 4. เบื้องสูงมีไว้เหยียบย่ำ 5. ใครทำก็ผิด แต่แดงต้องไม่ผิด 6. คิดร้ายต่อทักษิณย่อมชั่ว 7. มั่วบิดเบือนหลอกพวกเดียวกัน 8. ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วแถ


#2 MIRO

MIRO

    Praise the Sun

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 5,883 posts

ตอบ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 - 13:39

ร้อยละ 39.9 ระบุแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ปัญหาเศรษฐกิจ
ร้อยละ 20.0 ระบุความปรองดองของคนในชาติ
ร้อยละ 13.2 ระบุการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ร้อยละ 6.9 ได้แก่แก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ร้อยละ 5.6 ได้แก่คุณภาพการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษาใน 10 คน มี 2 คนเท่านั้นที่สนใจให้ท่านผู้นำประเทศ ให้น้ำหนักเรื่องการปรองดอง หรือ 10 : 2

ที่สำคัญ สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับสัดส่วน ประชากรในประเทศ ต่อ เสื้อแดง เลยครับ
ประชากรไทย 65.9 ... นักประชาธิปไตยที่กินได้ 15.7
เทียบสัดส่วนได้ 10 : 2.4


บ๊ะ! มิน่าทำไม พท. รีบรวบรัด :mellow:

Edited by MIRO, 15 เมษายน พ.ศ. 2555 - 13:40.

The most valuable things in life are not measured in monetary terms.

The really important things are not houses and lands, stocks and bonds, automobiles and real estate,

but friendships, trust, confidence, empathy, mercy, love and faith.