Jump to content


amplepoor

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เมษายน 2554
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2557 22:45
*****

#1188143 ถึงคสช.

โดย amplepoor on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:33

 

1 แจ้งบัญชีทรัพย์สินของคณะ คสช. ในทันที

2 เสนอแผนปฎิรูปประเทศภายใน 30 วัน นับจากวันยึดอำนาจ

3 ปรับโครงสร้างปปช. ให้สามารถสรุปคดีทั้งหมดส่งฟ้องได้ภายใน 1 ปี

 

4 ปฎิรูประบบยุติธรรมในทันที

 

5 แจ้งปัญหาวิกฤติของชาติทุกประเด็น และวิธีแก้ไข ภายใน 14 วัน
 

 

คิดว่าคุณแอมเตือนให้ คสช.ทำทุกอย่างให้โปร่งใสเพื่อป้องกันคำครหาภายหลังนะคะ

ไม่ได้คิดว่าเกิดจากความไม่พอใจ

 

เอ๊ะ หรือดิฉันเดาผิด

 

 

เดาไม่ผิดครับ

 

สงคราม ไม่ได้วัดความสำเร็จที่ชนะศึก

แต่เป็นการจัดการความสงบหลังชนะศึก

 

ทหารเตรียมการยึดอำนาจมาแรมปี

 

ทำแล้ว ต้องมีคำตอบสไหรับทุกคำถามครับ
#1187426 ถึงคสช.

โดย amplepoor on 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 12:57

1 แจ้งบัญชีทรัพย์สินของคณะ คสช. ในทันที

2 เสนอแผนปฎิรูปประเทศภายใน 30 วัน นับจากวันยึดอำนาจ

3 ปรับโครงสร้างปปช. ให้สามารถสรุปคดีทั้งหมดส่งฟ้องได้ภายใน 1 ปี

 

4 ปฎิรูประบบยุติธรรมในทันที

 

5 แจ้งปัญหาวิกฤติของชาติทุกประเด็น และวิธีแก้ไข ภายใน 14 วัน
 
#1162722 ปึ้ง เงิบ!!คาเวทีอาเซียน ซัมมิท

โดย amplepoor on 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 13:57

งบประมาณนำสัตว์สถุนไปแสดงในเวทีอาเซียนครั้งนี้....

 

 

 

 

ใครจ่าย
#1157647 ทุจริตจำนำข้าว กระบวนการและข้อมูลยืนยัน

โดย amplepoor on 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 09:32

ลงช้าไปหน่อย แต่ข่าวดีไม่ต้องรีบครับ

http://www.manager.c...D=9570000051211

(8 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเวลา 16.00 น.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคําร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญหรือกฎหมายปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวและการระบาย ข้าวและเหตุมีเหตุควรสงสัยว่า นายกรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวน นั้น
       
       บัดนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะได้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหามีมูลเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 และเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเป็นเหตุ แห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่ง จึงนําเสนอสํานวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาในวันนี้
       
       คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งได้กําหนดนโยบายจํานําข้าวมาตั้งแต่ต้น และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ ซึ่ง ป.ป.ช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ผู้ถูกกล่าวหาถึงสองครั้งแล้วว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและความ เสียหายอย่างยิ่ง ทั้งจะก่อให้เกิดการ ทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับจํานํา
       
       นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหายังรับทราบปัญหาในการดําเนินโครงการจากการ อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ว่ามีผลขาดทุนสะสมสูงถึง สามแสนกว่าล้านบาท อีกทั้งหนังสือของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบโครงการสรุป ได้ว่าโครงการมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นทะเบียน เกษตรกรจนถึงการระบายข้าว ซึ่งเป็นช่องทางนําไปสู่การสวมสิทธิ์การจํานําและการทุจริตในโครงการ เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งเกษตรกรและเสี่ยงต่อ ระบบการคลังของประเทศ ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการ ทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตหรือไม่ก็ตาม
       
       แต่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่ แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งไม่พิจารณาระงับยับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบความเสียหายอันร้าย แรงที่สุดของประเทศจากการดําเนินโครงการ จึงมีมติ 7 ต่อ 0 เสียงว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 และส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มาตรา 11 (1) อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 จึงให้แยกสํานวนการถอดถอนส่งไปยังวุฒิสภา เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
       
       ส่วนคดีอาญานั้น ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปจนกว่าจะสิ้นกระแสความ ทั้งนี้โดยไม่ตัดพยานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างมาในคําร้องขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหา หลังสุด โดยให้นําไปพิจารณาในสํานวนคดีอาญาต่อไป
     
#1156933 ตะลึง!!'แม้ว' สร้างชื่อเสีย.อีกแล้ว เวปกีฬายกให้เป็นเจ้าของสโ...

โดย amplepoor on 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:31

ทำไมอาบูดาบี ไม่ไปซื้อลิเวอร์พูล แมนยู แต่หันมาซื้อทีมเล็กๆ ไม่มีฐานมวลชนแน่นหนา เพราะอะไรหว่า ถ้ามาร์ค คุมแมนซิ อาบูดาบี คงแจ้นไปงับแน่ๆ

 

:lol: ทุกวันนี้ แฟนแมนซิ คงขอบคุณ อยู่ในใจ ถ้าไม่ได้ไอ้เจ็กจากไทยนี่ ควรวยอันดับต้นๆของโลก จะมาซื้อสโมสร กลางๆ ล่างๆ แบบนี้เปล่าวะ :lol:

 

คำถามน่าตอบ

 

1 เพราะแม้วฟอกเงินงัย สุดท้ายโดนแขกนายหน้าฟันกำไรไปอีก .....อ่วม

 

2 กำลังเงินของแขก ต่อให้ซื้อเลสเตอร์ หรือควีนสปาร์ค ก็ปั้นให้เป็นแชมป์ได้ในพริบตา

 

 

 

 

 

เป็นควายแต่อยากคุยกับคน ต้องอัพเกรดสมองก่อนนะจ๊ะ
#1152471 ผม และ เพื่อนเสื้อแดงล้มเจ้า

โดย amplepoor on 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 15:24

ลบกระทู้นี้เถอะครับ
#1152346 เรามาถึงวันนี้ได้อย่างไร?

โดย amplepoor on 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 12:08

เบื่อพวกกระแดะ

 

ทนความเห็นที่รุนแรงไม่ได้

แต่ทนได้ที่ M79 ลงที่ชุมนุมทุกวัน
#1148723 ศาลปกครองพิพากษาให้ทายาท "สมัคร" ชดใช้เงิน 587 ล้าน

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 22:57

กรณีความผิดฐานประมาทด้านการเงิน

รัฐบาลใหม่และองค์กรอิสระ คือปปช. และสตง. เป็นเจ้าภาพได้

 

มันถึงได้กระสันนั่งในตำแหน่งต่อไปนานๆ งัยครับ
#1148647 ศาลปกครองพิพากษาให้ทายาท "สมัคร" ชดใช้เงิน 587 ล้าน

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 21:14

หวังว่า คดีที่ทำให้รัฐฯเสียหายจะมีการฟ้องร้องเรียกคืนให้รัฐฯอีกหลายๆคดีนะครับ ในรัฐบาลนี้ 

 

ความเสียหายจากการจำนำข้าว

ถ้าถูกพิพากษาว่ากระทำการโดยประมาท หรือเจตนาให้เสียหาย

ต้องใช้คืนทุกบาท

 

สามแสนล้าน ก็ต้องสามแสนล้าน ไม่มีลดหย่อน

ตอนนี้คดีกำลังเดินหน้าอยู่

 

คดีดันทุรังจัดเลือกตั้งก็เข้าแนวนี้เหมือนกัน
#1148443 มติชิน ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์.....จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ !!!!!

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 18:08

ถามสุจิตต์ต่ออีกหน่อย

 

เห็นอ้างกันนักว่า ใครเรียกร้องให้ทหารออกมา ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

 

กปปส. เรียกร้องให้ทหารทำสิ่งที่ถูกต้องในความคิดของเขา

เป็นข้อเรียกร้องเดียวกับที่ส่งถึงข้าราชการอื่นๆ

 

คือให้หยุดรับใช้รัฐบาลชั่ว

ไม่ใช่ให้ออกมาใช้กำลัง ...

 

ถ้าเรียกร้องแค่นี้ไม่เป็นประชาธิปไตย งั้นก็ขอถามว่า

แล้วไอ้โกตี๋ออกมาประกาศจะล้างชนชั้นสูง

จะแยกประเทศ

อย่างนี้เป็นการเรียกให้ทหารออกมาหรือเปล่า

 

หา

 

ไอ้สัส

 

กรูไม่นึกเลยว่าคนอย่างสุจิตต์ สติปัญญาแ ม่ ง

มีเท่าโกตี๋ เท่าไอ้เก่งทารุณ เท่าขวัญชัย เท่าอั้มเนโกะ

 

 

พี่นี่ เสียชาติเกิดจริงๆ

 

 
#1148347 มติชิน ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์.....จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ !!!!!

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 15:56

ผมก็อ่านมติชนมาน่าจะไม่ต่ำกว่า 20 ปี เขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนี่ครับ คือต่อต้านเผด็จการทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจผ่านทางรูปแบบต่างๆ

หากคุณเห็นว่ามติชนเปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะใจคุณเองนั่นแหล่ะครับที่เปลี่ยนไป

 

โอเค ขาประจำมาเอง

งั้นถามหน่อย วันนี้มีเผด็จการทหารหรือเปล่า

 

กปปส. คัดค้านการเลือกตั้ง แต่เรียกร้องให้ปฎิรูปเสียก่อน

นี่เท่ากับเผด็จการทหารเลยหรือ ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือ

คนเป็นล้านๆ ออกมาร่วมเรียกร้อง เพราะเห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้ตอบโจทย์ของปัจจุบัน ไม่ประชาธิปไตยตรงใหน

 

แล้วสุจิตต์อวดว่าจะแจกศิวลึงค์ แค่คนที่คิดเห็นต่าง

คุณอ่านมา 20 ปี มันเคยแจกศิวลึงค์ให้เผด็จการทหารหรือเปล่า
#1148300 ศาลปกครองพิพากษาให้ทายาท "สมัคร" ชดใช้เงิน 587 ล้าน

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 15:00

หมักให้มรดกไว้เท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้น    คิดซะว่าพ่อไม่ได้ทิ้งมรดกไว้ให้ละกัน

 

ไม่ใช่จ่ายแค่ที่มีครับ

จ่ายจำนวนเท่าที่ศาลพิพากษา

 

เงินรัฐ ไม่มีวันสูญหาย

อย่างเมตตาสุดก็คือ ค้างเท่าไหร่ก็ชำระเป็นงวดๆ ไป จนกว่าจะหมดมูลหนี้

 

ที่สำคัญ นี่ไม่ใช่คดีคอรัปชั่นนะครับ เป็นคดีกระทำการโดยประมาท ทำให้รัฐเสียหาย

ส่วนจะจงใจประมาทเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อะไร อันนั้นเป็นอีกคดีหนึ่งครับ

 

อย่าไปมั่วตามควายแดงไร้สมอง
#1148218 มติชิน ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์.....จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ !!!!!

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 13:12

ไอ้พวกจอมปลอม อุดมการณ์คือเงินเท่านั้น

ตอนเอาบริษัทเข้าตลาด ก็สัญญากับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ร่วมลงทุนมาด้วยกัน กรูจะไม่ทิ้งหุ้น พวกเราจะมีหุ้นรวมกันมากพอที่จะเป็นเจ้าของบริษัท...แล้วงัยล่ะ ไอ้ช้างค่อยๆ ขายหุ้นเอากำไรไปเรื่อยๆ จนหุ้นในมือไม่พอจะถือสิทธิ์บริหาร

ความมาแตกเมื่ออากู๋มันรู้ ค่อยๆ ไล่เก็บหุ้นจนกลายเป็นขาใหญ่ ก็ประกาศขอซื้อหุ้นที่เหลือ ไอ้ช้างหน้าแหก เพราะทรยศเพื่อนฝูงและอุดมการณ์ ทีนี้ก็ใช้วิชามารโจมตีอากู๋ หาว่าไม่ใช่สื่อ อากู๋ก็สวนว่า กรูนิเทศน์รุ่นหนึ่ง มึงน่ะโบราณคดี ใครตัวจริงกันแน่

ไอ้ช้างอาศัยบารมีเก่าขอให้พวกนักวิชาการออกมาจวกอากู๋ มารดามันก็พวกหน้าเงินทั้งนั้น สุดท้ายก็หาเงินมาซื้อหุ้นคืน

แต่เรื่องไม่จบ ไอ้นักเขียนปลายซอย เป็นทั้งซี้ไอ้ช้างและที่ปรึกษาอากู๋ โดนกล่าวหาว่าทรยศ โดนไล่ออกจากสังกัด เพราะในเครือมติชั่ว กรูคนเดียวที่ทรยศได้...ฮ่าๆๆๆๆ โจโฉมาเอง

นักกวีที่ต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติ พูดไม่เข้าหู มารดามันก็สั่งปลด
หลังจากนั้น ประสงค์จอมขุดคอรัปชั่น เล่นไอ้แม้วหนักมือ โดนปลดอีก

ใครไม่เดินตามนโยบาย เด้ง ทีอีดอกทอง เอาหอยปรนเปรออีท่าใหนไม่รู้ ได้เป็นนักเขียนเรื่องลามก แต่ไอ้เกจินู๊ด ลามกพอกัน โดนปลดหาว่าลามกลามปามผู้ใหญ่....เออ ยังงี้ก็มี

ตกลงที่อ้างว่าสู้รัฐประหาร ถ้าไม่รับเงินคอมมิวนิสต์จะสู้หรือเปล่า ไม่รับเงินไอ้แม้วจะสู้หรือเปล่า
#1148148 มติชิน ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์.....จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ !!!!!

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 11:53

ถามสุจิตต์ต่อ

 

แป๊ะลิ้มสู้รสช. กล้าเสี่ยงกับท๊อบบูทและกระบอกปืน ยอมเจ๊ง

มึ ง อยู่ใหนในตอนนั้น

 

ไอ้ช้างเอาเงินใครมาทำหนังสือพิมพ์.....ตอบได้ใหม

 

แล้วตั้งแต่เปิดหนังสือพิมพ์มา เคยสู้รัฐประหารบ้างใหม

ก่อตั้ง 2521

ตอนนั้นรัฐบาลมาจากการรัฐประหาร สงัดล้มธารินทร์ ไกรวิเชียร

เอ็งเคยสู้กับสงัดใหม

หลังจากนั้น เกรียงศักดิ์เป็นนายก ก็มาจากการรัฐประหาร เอ็งเคยสู้เกรียงศักดิ์ใหม

เคยสู้เปรม สุจินดา อานันท์ สุรยุทธ์ นายกจากการรัฐประหารใหม

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเลือกสู้ เฉพาะที่ไอ้แม้วมันสั่งเท่านั้น
#1148080 มติชิน ไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์.....จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ !!!!!

โดย amplepoor on 30 เมษายน พ.ศ. 2557 - 11:10

ถามสุจิตต์คำเดียวสั้นๆ

 

ถ้า มึ ง ต่อต้านรัฐประหารจริง

ทำไมไอ้เต้ รสช.ไปกินข้าวกับไอ้ช้าง (วะ)