Jump to content


Community Status Updates


Photo

applejaa

บางกลุ่ม บางคน ไม่เคยรับรู้อะไรเลย นอกจากเรื่องไร้สาระของตัวเอง อนาถใจ
15 พฤษภาคม 2557 09:41
Photo

applejaa

ปล่อยมันพล่ามไปเห๊อะ น่ารำคาญ !!
28 เมษายน 2557 17:49
Photo

applejaa

แถอิ๊บอ๋าย น่ารำคาญ
4 เมษายน 2557 15:21
Photo

applejaa

ทำไมเวลาใช้คอม Quote ข้อความคนอื่นไม่ได้หว่า ???
18 มีนาคม 2557 11:05
Photo

applejaa

ตรูล่ะเพลีย -__-
5 มีนาคม 2557 14:45
Photo

applejaa

ใส่ใจพวกกวนตรีน ก็หงุดหงิดเปล่า ๆ โบราณถึงได้ว่าไว้ว่า อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ !
12 กุมภาพันธ์ 2557 22:26