Jump to content


Community Status Updates


Photo

arch_freeman

หานเฟย ได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญา นิตินิยมคนสำคัญ เขาไม่เห็นด้วยกับ ขงจื้อ และ เม่งจื่อ ที่สอนว่าธรรมชาติชาติของมนุษย์ทุกคนเป็นคนดี หานเฟย เห็นว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้น เห็นแก่ตัว จำเป็นต้องมีกฎ หรือข้อบังคับ ไม่ให้เกิดการกระทำความชั่วอย่างเด็ดขาด ผู้นำต้องมีอำนาจเด็ดขาดในปกครองกำหนดคุณและโทษชัดเจนมีกฎหมายเคร่งครัด และทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ผู้คน พลเมือง ชาวนา ชาวไร่ ต้องเสียภาษีเข้ารัฐ หรือหารายได้เข้ารัฐ ผู้นำของรัฐต้องแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามความสามารถมีความรับผิดชอบและ...
2 พฤศจิกายน 2556 12:49