Jump to content


amplepoor

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เมษายน 2554
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2557 22:45
*****

Posts I've Made

In Topic: ถึงคสช.

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:33

 

1 แจ้งบัญชีทรัพย์สินของคณะ คสช. ในทันที

2 เสนอแผนปฎิรูปประเทศภายใน 30 วัน นับจากวันยึดอำนาจ

3 ปรับโครงสร้างปปช. ให้สามารถสรุปคดีทั้งหมดส่งฟ้องได้ภายใน 1 ปี

 

4 ปฎิรูประบบยุติธรรมในทันที

 

5 แจ้งปัญหาวิกฤติของชาติทุกประเด็น และวิธีแก้ไข ภายใน 14 วัน
 

 

คิดว่าคุณแอมเตือนให้ คสช.ทำทุกอย่างให้โปร่งใสเพื่อป้องกันคำครหาภายหลังนะคะ

ไม่ได้คิดว่าเกิดจากความไม่พอใจ

 

เอ๊ะ หรือดิฉันเดาผิด

 

 

เดาไม่ผิดครับ

 

สงคราม ไม่ได้วัดความสำเร็จที่ชนะศึก

แต่เป็นการจัดการความสงบหลังชนะศึก

 

ทหารเตรียมการยึดอำนาจมาแรมปี

 

ทำแล้ว ต้องมีคำตอบสไหรับทุกคำถามครับ


In Topic: ปึ้ง เงิบ!!คาเวทีอาเซียน ซัมมิท

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 13:57

งบประมาณนำสัตว์สถุนไปแสดงในเวทีอาเซียนครั้งนี้....

 

 

 

 

ใครจ่าย


In Topic: ทุจริตจำนำข้าว กระบวนการและข้อมูลยืนยัน

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 09:32

ลงช้าไปหน่อย แต่ข่าวดีไม่ต้องรีบครับ

http://www.manager.c...D=9570000051211

(8 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเวลา 16.00 น.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งคําร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญหรือกฎหมายปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวและการระบาย ข้าวและเหตุมีเหตุควรสงสัยว่า นายกรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอํานาจหน้าที่ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวน นั้น
       
       บัดนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะได้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหามีมูลเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 และเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเป็นเหตุ แห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่ง จึงนําเสนอสํานวนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาในวันนี้
       
       คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งได้กําหนดนโยบายจํานําข้าวมาตั้งแต่ต้น และในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ ซึ่ง ป.ป.ช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ผู้ถูกกล่าวหาถึงสองครั้งแล้วว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาและความ เสียหายอย่างยิ่ง ทั้งจะก่อให้เกิดการ ทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับจํานํา
       
       นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหายังรับทราบปัญหาในการดําเนินโครงการจากการ อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งรายงานผลการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ว่ามีผลขาดทุนสะสมสูงถึง สามแสนกว่าล้านบาท อีกทั้งหนังสือของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบโครงการสรุป ได้ว่าโครงการมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นทะเบียน เกษตรกรจนถึงการระบายข้าว ซึ่งเป็นช่องทางนําไปสู่การสวมสิทธิ์การจํานําและการทุจริตในโครงการ เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งเกษตรกรและเสี่ยงต่อ ระบบการคลังของประเทศ ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการ ทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตหรือไม่ก็ตาม
       
       แต่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่ แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งไม่พิจารณาระงับยับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบความเสียหายอันร้าย แรงที่สุดของประเทศจากการดําเนินโครงการ จึงมีมติ 7 ต่อ 0 เสียงว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 และส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ มาตรา 11 (1) อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270 จึงให้แยกสํานวนการถอดถอนส่งไปยังวุฒิสภา เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
       
       ส่วนคดีอาญานั้น ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปจนกว่าจะสิ้นกระแสความ ทั้งนี้โดยไม่ตัดพยานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างมาในคําร้องขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหา หลังสุด โดยให้นําไปพิจารณาในสํานวนคดีอาญาต่อไป
     


In Topic: ตะลึง!!'แม้ว' สร้างชื่อเสีย.อีกแล้ว เวปกีฬายกให้เป็นเจ้าของสโ...

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 19:31

ทำไมอาบูดาบี ไม่ไปซื้อลิเวอร์พูล แมนยู แต่หันมาซื้อทีมเล็กๆ ไม่มีฐานมวลชนแน่นหนา เพราะอะไรหว่า ถ้ามาร์ค คุมแมนซิ อาบูดาบี คงแจ้นไปงับแน่ๆ

 

:lol: ทุกวันนี้ แฟนแมนซิ คงขอบคุณ อยู่ในใจ ถ้าไม่ได้ไอ้เจ็กจากไทยนี่ ควรวยอันดับต้นๆของโลก จะมาซื้อสโมสร กลางๆ ล่างๆ แบบนี้เปล่าวะ :lol:

 

คำถามน่าตอบ

 

1 เพราะแม้วฟอกเงินงัย สุดท้ายโดนแขกนายหน้าฟันกำไรไปอีก .....อ่วม

 

2 กำลังเงินของแขก ต่อให้ซื้อเลสเตอร์ หรือควีนสปาร์ค ก็ปั้นให้เป็นแชมป์ได้ในพริบตา

 

 

 

 

 

เป็นควายแต่อยากคุยกับคน ต้องอัพเกรดสมองก่อนนะจ๊ะ


In Topic: ผม และ เพื่อนเสื้อแดงล้มเจ้า

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 15:24

ลบกระทู้นี้เถอะครับ