Jump to content


ohmzpaing

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 มกราคม 2553
ออฟไลน์ เข้าใช้งานครั้งล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2567 17:03
-----

#598765 กลุ่มโจรใต้สวมเสื้อเกราะพร้อมอาวุธโจมตีฐานฯฉก.นธ.32 อ.บาเจาะ นราธิวาส

โดย ohmzpaing on 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 12:22
#547813 กระทู้แตกประเด็น ตอน "บังเอิญเกินไปหรือเปล่า??"

โดย ohmzpaing on 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 23:18

ผมขอนอกเรื่องนะครับ

 

แต่ลองอ่านของผมนิดส์นึงครับ

 

 

ลองไปหาดู ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับพรก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2548

 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
(๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
(๓) ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
(๕) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
(๖) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด
ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้
 
มาตรา ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่#526308 โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

โดย ohmzpaing on 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 10:57

คือ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี ได้ทำการโพสต์รูป

ไม่เอาทักษิณ ไม่เอาประชาธิปัตย์

แต่จะเลือกในหลวง ประมาณนี้แหละครับ

แต่คราวนี้ โพสต์แรกกลับบอกว่า ไม่สมควร

เพราะจำให้ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง

ผมก็เลยอดไม่ได้ ก็เลยจัดไปสักดอกสองดอก

เลยอยากให้เพื่อน ๆ ใน เสรีไทย ได้รับรู้นะครับ

ว่าคนอุดรอีกเยอะที่ไม่เอาทักษิณครับ

ที่มา : http://www.facebook....f_t=photo_reply

Posted Image

Posted Image


#452134 ถึงสิงห์สนามหลวงและคุณ amplepoor เรื่อง "ชายชุดดำ" เอาแบบเคลียร์ๆเลยด...

โดย ohmzpaing on 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 14:18

ผมขอนำข้อมูลนี้ไปโพสที่เวบในอุดร 108 ได้ไหมครับ ข้อมูลชุดนี้
อาจจะทำให้เสื้อแดงอุดร ตาสว่างได้บ้าง


#119988 พลังมวลชนเด็ก!!!! นักเรียนลุกฮือ ขับไล่ผู้อำนวยการ @@@@@@@@@@

โดย ohmzpaing on 28 มกราคม พ.ศ. 2555 - 20:43

เวรละ สมัยอาจารย์คำพัน คงนิล ไม่เคยเป็นแบบนี้
สวนแดงที่พี่เคยไปอ่านหนังสือรอเรียนตึกวิทย์ ก็หาย
อ.พ. ตกต่ำแบบนี้แล้วหรือ?
สระน้ำข้างสหกรณ์ ที่มีต้นสนดูร่มรื่นก็หายไป...